Pokračování pátečního článku.

V neděli 19. března 2000 proběhl v Brně v Kongresovém centru odborný seminář o mezinárodním projektu "Ekonomika společenství" (dále jen "ES"). Projekt vznikl v Brazílii v roce 1991 z podnětu Chiary Lubichové a vyrůstá z více než padesátileté zkušenosti Hnutí fokoláre. Základní pilíř projektu tvoří žité evangelium, avšak účastní se jej lidé různých náboženských tradic nebo nehlásící se k žádnému náboženství. Představuje zcela nový pohled na ekonomiku a její etické a sociální aspekty.

Základní myšlenky a principy projektu ES představili ve svých příspěvcích Dr. Alberto Ferrucci z Itálie, podnikatel v oboru petrochemie, a prof. Luigi Bruni z University of East England. V průběhu semináře vystoupili též manželé Cloostermansovi z Belgie, Gabriela Kosečková ze Slovenska a Jan Šebor a Ladislav Marek z České republiky. Tyto podnikatele ES oslovila a realizují ji v praxi prostřednictvím svých podnikatelských aktivit. V závěru semináře byl veřejnosti představen "Návrh osobního a společenského ekonomického jednání", který vznikl v r. 1999 během setkání Mezinárodní komise Ekonomiky a práce.

Myšlenka ES vznikla po r. 1989, kdy došlo ke zhroucení systému reálného socialismu jako alternativa liberalismu. Není negací kapitalismu, ale spíše cestou, která se jej snaží "zkrotit". Představuje též jednu z cest hledání udržitelné budoucnosti lidstva. Podstatou ES je kultura dávání, která chápe podnik jako společenství, do nějž patří i Bůh. Činnost podniku, tvorba a rozdělování zisku se dějí ve prospěch společenství (jednotlivé části zisku jsou pak rozdělovány na rozvoj podniku, na pomoc potřebným a na podporu kultury dávání). Teoretické rozpracování ES již bylo předmětem více diplomových prací na zahraničních univerzitách, ale její přesnější zařazení do kontextu ekonomických teorií bude spíše dlouhodobější záležitostí (stručným vymezením postavení ES v rámci ekonomických teorií z pohledu zastánců ES se zabývá samostatný článek - pozn. aut.).

V současné době je na celém světě do projektu ES zapojeno v Itálii 246 podniků, v západní Evropě (kromě Itálie) 172 podniků, ve střední a východní Evropě 60 podniků (z toho 11 v ČR), na Středním východě 2 podniky, v Asii 36 podniků, v Africe 9 podniků, v Severní Americe 45 podniků, ve Střední Americe 49 podniků, v Brazílii 82 podniků, v Argentině 45 podniků a v Austrálii 15 podniků, celkem tedy 761 podniků na celém světě.

Podrobnější informace o projektu ES lze získat na adrese hjvesely@volny.cz. Diplomové práce na téma ES lze nalézt na adrese www.fokolare.org nebo www.quasarbbs.com/ftp/tesi2.html.