On tedy vstal, vzal v noci dítě i jeho matku, odešel do Egypta a byl tam až do smrti Herodovy. Tak se splnilo, co řekl Pán ústy proroka: "Z Egypta jsem
povolal svého syna." (Matouš 2, 14-15).

Když byl Izrael mládenečkem, zamiloval jsem si ho, zavolal jsem svého syna z Egypta. (Ozeáš 11, 1)

Moji synové budou následovat Hospodina, az zařve jako lev. Až vydá řev, přiběhnou s třesením synové od moře,  přilétnou s třesením z Egypta jako ptáče, z asyrské země jako holubice. A já je usadím v jejich domech, je výrok Hospodinuv. (Ozeáš 11, 10 -11)

Egyptský Ježíš

Co má společného Ježíš s Egyptem?  Je to nějaká nová verze evangelia? Například jako v roce 1957, když tvrdil sovětský vědec Anton Romanovič Zebrak, že budeme v roce 2007 jíst trešně, slívy a jiné ovoce bez pecek? Ostatně rok 2007 je přeci devadesát let po Velíkoj oktabrskoj revaluciji.

Není to tak. Byl to Ježíš z domu Judova. Stejněe jako to byl vyvolený Boží lid, Izrael, který přišel v době Mojžíšově z Egypta, z místa hříchu, zespoda nahoru do zaslíbené země. Už tam si jej Pán Bůh zamiloval, ač nebylo proč.

Nejen, že přišel domů, ale přišel vysvobozený. Tento Izrael však zklamal Bozí důvěru. Ozeášovi vložil Pán Bůh lítostivá slova do úst v první osobě: "Ačkoli jsem sám naučil Efrajima chodit, on na své ráme bral modly. Nepoznali, že já jsem je uzdravoval.  Můj lid se zdráhá vrátit se ke mne; když ho volají k Nejvyššímu, nikdo se nepozvedne." (Ozeáš 11,3 a 7).

Proto se synáček Efrajim dostal do zajetí  v Asýrii. "Nevrátí se do egyptské země, ale jeho králem bude Asúr, neboť odmítli vrátit se ke mne." (Ozeáš 11,5)

Teologická finesa říká, že si Pán Bůh zavolal z Egypta nového Syna, Jezíš je novým Izraelem, ke kterému patří kazdý, kdo žije z víry. Ale to je moc jednoduché vysvětlení.

Prorok Ozeáš říká, že nastane okamžik, kdy začne Hospodin řvát jako lev. (Ozeáš 11, 10n) Mnozí si Hospodina představují, jako posledního lva v kábulské ZOO, o kterém psala Petra Procházková ve svém deníku. Je slepý, trpí chladem a stářím.

Je to jinak, skoro tak, jak to psal C. S. Lewis v knížce Poslední bitva z Letopisů Narnie. Hospodin, jako Lev zařve a za všech stran, od moře, z Egypta i z Asýrie přiběhnou s třesením synové Izraele. Jako ptáčata, jako holubi při usedání mohutné pleskají křídly, takový to bude ruch, když se budou vracet.

A to je moje vysvětlení: Přichází-li Ježíš, je-li zavolán z Egypta po smrti diktátora Heroda, je to začátek. Hospodin již začal rvát a děti Izraele začínají v pokání vděčnosti přicházet zpět. A přicházejí i pohané. Mnozí z nás už také přišli a usadili se v domě. A ještě mnozí s třresením přijdou a najdou svoje místo.

Narodila se naděje, kterou se lidé drží nad vodou všech osudových dob. Mám dojem, že se nemýlím. Já ten řev už zase slyším.

Autor je kazatelem Církve bratrské