Aktualizováno 23. 2. 2002 23.38: Níže uvedený text jsou poznámky z přednášky, jak je zachytil Martin Vaňáč. Zájemci si mohou přečíst celý text přednášky prof. Lobkowicze. Opravili a doplnili jsme některá jména původně chybně uvedená.

Přednáška Mikuláše Lobkowicze (v textu označen L.):

L. nejprve vysvětlil situaci KTF, tj. rozhodnutí MŠMT, což je snad již všeobecně známé, takže to neuvádím. Na KTF v současnosti pracuje komise, která je pověřena přípravou nových podkladů pro akreditační řízení. Členy komise jsou: Dominik Duka, L., Žák, Bednář, Ambros, Tretera, Vrána, Kubín, Matuszek, Novotný (snad jsem na nikoho nezapomněl). Komise se v poslední době mimo jiné zabývá:

-myšlenkou na zavedení bakalářského studia teologie, které by poskytovalo určité teologické minimum
-zítra, tj. 19.2., se bude komise věnovat přípravě zavedení magisterského studia církevní umění, které již dříve připravil Kuthan a jehož zavedení např. doporučovali i vatikánští vizitátoři
-zamýšlí se rovněž nad programem učitelství pro SŠ

-hlavní pozornost je věnována magisterskému programu teologie:
---program teologie musí obsahovat širší spektrum nabídek, tj. společný povinný základ (zřejmě 7 semestrů) + povinně volitelné předměty umožňující různé alternativy specializace (tj. 3 semestry volnějšího programu s možností výběru předmětů)
---co se týče formace kněží, tak se od biskupů očekává, že dají svoje požadavky na kandidáty kněžství; ale i kněžím je třeba dát možnost alternativ – každý bude po vysvěcení působit v různých funkcích a při různých činnostech

Změny ve studiu od LS 2001/02:

-jedna z výtek na adresu KTF je ta, že většina předmětů je vyučována pouze prostřednictvím přednášek; je však třeba studenty vést k aktivnějšímu přístupu ke vzdělávání, k samostatné práci a k osobní zodpovědnosti
-proto L. vyzval vyučující k tomu, aby část výuky přesunuli do formy semináře, je třeba zařadit práci studentů s odbornými texty pod vedením vyučujícího
Personální změny od LS 2001/02:

-vzhledem k větším požadavkům na pedagogickou činnost a vlastní vědeckou práci dochází k rozšíření pedagogického sboru
-nedostatečnost pedagogického sboru patřila také k jedné z hlavních výtek vůči KTF
-rektor vypsal výběrová řízení pro profesory, docenty, příp. odborné asistenty na 13 míst (viz http://www.ktf.cuni.cz/ured_deska/vyberove_rizeni.html ) a to:
-3 místa akademických pracovníků na katedře filozofie
-3 místa akademických pracovníků na katedře praktických oborů
-2 místa akademických pracovníků na katedře historicko-právní
-5 míst akademických pracovníků na katedře systematické teologie

prozatím se v LS 2001/2002 na KTF objeví:

-na katedře filozofie:
--Stanislav Sousedík, laik, působící na FF UK, který již na KTF působil, tj. vrací se, bude přednášet ontologii a povede výběrový seminář otevřený pro studenty celé UK na téma Modální formy v 9. knize Aristotelovy Metafyziky (snad jsem to zachytil správně)
--Ludvík Armbruster, kněz, jezuita, studentům není neznámý, neboť vedl rekolekce, povede kurz dějin moderní a současné filozofie
--Josef Vrána, kněz, již na KTF působil dříve, tj. vrací se, povede seminář Dialogický personalismus

-na katedře historicko-právní:
--Zdeňka Hledíková (FF UK), specialistka na středověké církevní dějiny, spolu s Polcem povede kurz Obecných církevních dějin
--Ignác Antonín Hrdina, kněz, premonstrát, odborný asist. na PF ZU Plzeň, v současnosti se na KTF habilituje, bude se Zedníčkem učit Kanonické právo

-na katedře praktických oborů:
--Aleš Opatrný, kněz, vedoucí Pastoračního střediska, spolu s Prokopem povede výuku Pastorálky
--Vojtěch Eliáš, kněz, již na KTF působil dříve, tj. vrací se, povede přednášky z Pedagogiky a Pedagogicko-katechetická praktika

-na katedře systematické teologie:
--Žák, slovenského původu, nyní vyučuje na Lateránské univerzitě v Římě, povede Fundamentální teologii a ekumenickou teologii
--Ctirad Vaclav Pospíšil, kněz, františkán, učí na TF v Olomouci
--Stanislav Drobný, kněz, studoval a působí ve Frankfurthu, specializuje se na problematiku milosti a svátostí, povede kurz Teologie svátostí
--Stanislav Hrabě, polského původu, učí systematiku na univerzitě v Opole, povede kurz Eschatologie

-na KTF budou působit také (zřejmě jako externí vyučující):
--Oto Mádr, snad není třeba jej představovat, povede kurz Morální teologie po Druhém vatikánském koncilu --Zdeněk Wasserbauer, povede kurz Vývoj duchovního života
--v jednání je i Peter-Albert Rethmannem, učí morální teologii v Pasově a v Churu, Němec, hovořící česky, měl by přednášet morální teologii – speciálně o sociálních otázkách

Co se týče stávajících vyučujících, např. Cardal, Klindera, Polc, Wolf atd. – omezí výuku, neboť ta je nyní rozdělena mezi více vyučujících Jelikož se šíří různé fámy, tak L. jasně prohlašuje, že NIKDO NEBYL POŽÁDÁN, ABY OPUSTIL FAKULTU

Změny ve vedení kateder:
-vedoucí katedry systematické teologie: Skoblík (nyní se musel podrobit naléhavé operaci, takže L. požádal o to, abychom na něj mysleli ve svých modlitbách)
-vedením katedry praktických oborů byl prozatím pověřen Zedníček (již vede katedru historicko-právní)

Co se týče prof. Wolfa:
-byl pověřen přípravou nové učebnice dogmatické teologie, do které by zapracoval i vývoj a diskuse v tomto oboru po Druhém vatikánském koncilu
-jelikož zároveň vede 7 nebo 9 doktorských prací a k tomu 13 diplomových prací, byl uvolněn pro LS z výuky
-povede pouze seminář Vybrané kapitoly z dogmatiky

L. dále upozornil, že ti, co se obávají ztráty pravověrnosti obrozené KTF, zřejmě zaměňují teologii s ideologií, která může být přednášena jen jedním způsobem; představují si tradici zřejmě jako cihlu, kterou si dělníci předávají z ruky do ruky bez jakéhokoliv opracování; žádný pravověrný katolík by neměl o probíhajících změnách na KTF vážně pochybovat, neboť se dějí s vědomím a s podporou pražského arcibiskupa a příslušné římské kongregace.

L. dále informoval o restrukturalizaci děkanátu (viz úřední deska KTF), přičemž vzniklo nové studijně-vědecké oddělení. Proběhla rovněž změna přijímacího řízení (opět viz úřední deska KTF: http://www.ktf.cuni.cz/ured_deska/prijimaci_rizeni_2002.html ).

Závěrem L. přítomné požádal, aby se za změny na KTF modlili pokud možno podle vzoru sv. Ignáce z Loyoly, tj. indiferentně – ne za vítězství té či oné strany, toho či onoho člověka, ale aby se na KTF děla Boží vůle, tj. ono jezuitské AMDG (=k větší slávě Boží). Dále přítomné žádal, aby o věci jednali tak, jak se na univerzitě sluší a patří. Univerzita je především místem racionálního myšlení, nikoliv místem pro štvanice. Univerzitní prostředí umožňuje mít na věci různý názor a přitom setrvat v přátelském dialogu. Vybídl přítomné k přátelskému dialogu rovněž s těmi, se kterými nesouhlasí – jen tak se KTF stane místem hledání pravdy. Je třeba si uvědomit, že církev má důležitější problémy, kterým je třeba se věnovat. Vyzval všechny k pokoře před pravdou, kterou je Kristus.

DISKUSE:

student 5. ročníku se otázal:
-kurz Eschatologie má probíhat od 8.4. do 13.5., přitom státní zkoušky mají být již 28.4. (?)
-těšil se, že se na KTF dočká střetnutí o pravdu, ale teď se dozvídá, že Wolf zde působit už nebude
L. odpovídá:
-na první otázku technického rázu není schopen v tuto chvíli odpovědět
-druhou otázku chápe jako ilustraci myšlení mnohých lidí na KTF, jako by pravdu někdo beze zbytku vlastnil; na KTF se studenti nebudou setkávat s pluralitou učení církve, ale s různými způsoby, jak učení církve uplatňovat
-nebude se šířit o tom, proč rektor svěřil prof. Wolfovi výše zmíněné úkoly, neboť je to věc nepříjemná a bolestná, každopádně vedení doktorských a diplomových prací + práce na nové učebnici je práce dost a je třeba se jí náležitě věnovat

vystoupení prof. Wolfa: -„já jsem tedy ten Wolf“; v posledních dnech byl poněkud překvapen; má řádnou smlouvu na dobu neurčitou, přišel dvacet dní před začátkem vykonávání práce a zjistil, že na jeho místě sedí někdo jiný; dogmatiku učit nesmí; uváděné důvody jsou farizejské; byl na něj kancléřem a rektorem činěn nátlak, aby opustil republiku; přijímá skutečnost jako diktát; za pár dní odlétá do Austrálie, ale rozhodně se vrátí; neudělá radost některým tím, že by odešel; žádá pluralitu i ve svém případě; vedle tzv. moderních teologů žádá prostor i pro výuku tradiční teologie, kterou představují jeho skripta; vždycky usiloval o silnou fakultu a silnou církev – to v současné době není (snad se zmínil o fakultě „na kolenou“)
-svoje emotivní vystoupení ukončil biblickými citáty: „líto jest mi zástupů“ a „neplačte nade mnou, ale plačte nad sebou“ a (zřejmě od svých příznivců) sklidil potlesk
-poté okamžitě odešel ze sálu, aniž by vyčkal na odpověď resp. reakci L.
L. odpovídá:
-rád by některé věci uvedené prof. Wolfem (již nepřítomným) opravil: o přednášení a úkolech vyučujících rozhoduje děkan; není pravda, že byl vyžadován odchod W.; bylo mu doporučeno vědecké studium půlroční nebo roční, neboť deset let nepublikoval žádnou odbornou vědeckou práci; pan kardinál mu při té příležitosti velkoryse nabídnul, aby si vybral jakékoliv místo na světě s dostatečně vybavenou knihovnou a odborným zázemím; W. nejenže tuto nabídku odmítnul, ale dokonce odmítnul převzít dopis od kardinála, který mu byl osobně doručen jeho sekretářem (obsah dopisu znal, neboť mu jej sekretář ukázal)
-L. uvedl: jedna věc mě při mojí práci ruší: „stupeň neposlušnosti kněze vůči svému biskupovi – a není to poprvé“; Velký kancléř je zodpovědný „před Římem i před Bohem“ za KTF; postoj prof. Wolfa je však pro tuto fakultu problémem
-na závěr opět opakoval prosbu o modlitbu nikoliv za jednu nebo druhou stranu, ale aby KTF byla podle vůle Boží (přitom zmínil i možnost, že se třeba jednou ukáže, že měl prof. W. pravdu)
-za svoji odpověď byl L. rovněž odměněn potleskem (zase od jiných než v případě W.)

dotaz studenta, který se blíže nepředstavil:
-proč se nikdo nezastal lidí, proti kterým byla v tisku vedena kampaň, přitom jsou to ti „nejlepší lidé v zemi“; proč se nikdo nezastal fakulty, když bylo uváděno, že je zde středoškolský způsob výuky
-má tři otázky:
-1. proč se tedy nikdo z církve nezastal lidí z fakulty (jmenovitě uveden prof. Wolf) na veřejnosti
-2. zdá se, že změny mají přijít, ale práci bude dělat zase někdo jiný než studenti
-3. pokud mají na fakultu přijít ženy, jak budou studovat? jaké budou mít studijní výhody? „aby jim studium k něčemu bylo“

L. odpovídá:
-ad 1.: přijel 25.1. – o kampani skoro nic neví; dosud odmítal interview o KTF, o které je neustále žádán; ví jen, že kampaň byla oboustranná (při té příležitosti zmínil časopis „Reportér“, čímž vzbudil úsměv na tváři mnohých, neboť se jedná o časopis „Mezinárodní (původně i katolický) Report“); vyzval přítomné, aby se nezabývali propagandistickými texty
-ad 2.: uvítá každého, kdo za ním přijde s nějakým návrhem, nejenom jednostranným; netvrdí, že to, co učí pan Wolf je špatné, ale není to jediné; úkolem studentů je studovat literaturu a o věcech přemýšlet
-ad 3.: na celém světě, i v Římě, mohou teologii studovat laici, ženy, kněží atd.; Co dělala zdejší fakulta v minulosti? Nedeklarovala, že zde nemohou studovat ženy nebo laici, dělalo se to špinavými triky při přijímacím řízení, neboť „motivační pohovor“ tvořil 60% z celkového zisků bodů; ženy nebudou mít žádná privilegia, „jsme přece rovnoprávní“.

KONEC

Osobní poznámky:

Byl jsem rozladěn z toho, jaké na KTF panují „způsoby chování“. Např. jsem byl svědkem toho, jak na schodech jeden student panu L., který hovořil s někým jiným, v rychlosti řekl, že on je laik a je už v 5. ročníku, jenže na otázku pana L. „to je pěkné a jak jste se k tomu dostal?“ už tento student nečekal a rychle odkráčel.

Vystoupení pana Wolfa bylo pro mne velkým zklamáním a ilustrací toho, co jsem o něm dosud slyšel pouze z doslechu. Jednak emotivnost a závěr vystoupení mi osobně připomínalo způsob, jakým se Mečiar ve slovenské televizi loučil s vládou na Slovensku, jednak jeho demonstrativní odchod a ignorování pana L. nemá se slušným jednáním nic společného.

Přestože se na KTF rýsují určité zcela konkrétní změny, situaci a především zdejší atmosféru považuji stále za velmi složitou. Situaci dokreslují slova M. Lobkowicze, který mi při krátkém rozhovoru řekl, že jeho dlouholeté zkušenosti s řízením vysokých škol jsou mu ve zdejší situaci téměř na nic.

Celý text přednášky prof. Lobkowicze