„Je strašné aj pre politikov, ak zostali bez Boha."
                                                       o. Jozo Zovko, Medžugorie

Keď v roku 1994 získalo v Poľsku koncesiu Radio Maryja, ktorého zakladateľ je redemptorista Tadeusz Rydzyk, nikto netušil, ako vážne bude toto médium zasahobvať do národného a duchovného života našich severných susedov. Ako to vyjadril dr. Marian Apostol, člen Krajskej národnej rady v Krakove, je Radio Maryja katolíckym a občianskym rozhlasom, ktorého náboženskú a vlasteneckú úlohu nemožno podceniť.  Na druhej  strane Radio Maryja čelí štátnemu a zčasti aj cirkevnému tlaku.

Čo je príčinou?  Vysielanie Radia Maryja je totiž nepohodlné z jednoduchého dôvodu. Stavia sa  totiž proti  vstupu Poľska do Európskej Únie. Podľa Tlačovej kancelárie KBS biskup Tadeusz Pieronek, rektor Pápežskej teologickej akadémie v Krakove tvrdí, že“ vstup Poľska do EÚ nemôže poľskej Cirkvi uškodiť.“ Pápež Ján Pavol II. sa viackrát kriticky vyslovil o Charte EÚ i o Charte ľudských práv EÚ, z ktorej bolo vyškrtnuté meno Boha, a podľa všetkého orgány EÚ nemienia začleniť katolícku Cirkev medzi svojich spoločenských spolupracovníkov. Radio Maryja má duchovne mariánsky ladené vysielanie, ktoré novodobým globalizátorom nemôže nijako imponovať.  Niet preto divu, že z vyššie spomenutých dôvodov  začiatkom roku 2000 Parlamentárne zhromaždenie  Rady Európy v Štrasburgu vyhlásilo Radio Maryja, Kresťansko národný zväz a Republikánsku ligu za „extrémistické organizácie, ktoré sú ohrozením pre demokratické strany v Európe.“ Iniciátori tejto informácie boli Francúzi.

Proti porovnávaniu Rádia Maryja s kriminálnymi skupinami neonacistov a rasistov protestoval na zhromaždení predseda poľskej delegácie, poslanec Kresťansko-demokratického zväzu Marcin Libicki. Po intervencii poľskej strany bolo nakoniec obvinenie Radia Maryja stiahnuté.  Na obranu Radia Maryja vznikol Komitét SOS pre Radio Maryja a prihlášku  vstupu do tejto iniciatívy podpísalo niekoľko miliónov Poliakov.

Ako sa postupne vyvíja pohľad  Radia Maryja na propagandistov EÚ, poskytol  tohtoročnému  marcovému číslu poľského  týždenníka  katolíckych rodín Zródlo (Prameň)  riaditeľ Tadeusz Rydzyk rozhovor, ktorý uvádzame v plnom znení.:

O Európskej únii v Radiu Maryja a v iných masovokomunikačných prostriedkoch s otcom Tadeuszom Rydzykom - zakladateľom a riaditeľom Radia Maryja, sa zhovára Dr. Ing. Antoni Zięba

AZ: Poliakov čoraz mocnejšie zasypávajú v masovokomunikačných prostriedkoch informáciami o nevyhnutnosti čo najrýchlejšieho včlenenia Poľska do Európskej únie. Stotožňujete sa s týmto názorom?

Rydzyk: Je to len veľká propaganda, a je potrebný dialóg. Musí sa konať veľká národná diskusia, ktorá by nám všetkým umožnila v referende zodpovedne si zvoliť budúcnosť. Propaganda za Európsku úniu pripomína propagandu z komunistických rokov, napokon ju robia často tí istí ľudia. Je vtieravá a agresívna. Iste veľmi veľa stojí. Nie je dialóg, nie je celonárodná diskusia. Chýba dôkladné podloženie výhod a strát vyplývajúcich z včlenenia Poľska do Európskej únie. To možno uviesť, treba však predložiť výsledky dôkladných analýz vierohodným spôsobom. To, čo uskutočňuje väčšina masovokomunikačných prostriedkov v Poľsku, pôsobí nepravdivo, pravdu chcú zahlušiť propagandou.

AZ: Skoncentrovaná propaganda únie v liberálnych masovokomunikačných prostriedkoch je prevažne spätá s bojom proti Radiu Maryja, ktoré sa predstavuje, akoby odrádzalo od Európskej únie. Naozaj Radio Maryja odrádza Poliakov od Európskej únie?

Rydzyk: Neviem, či odrádza, či nabáda. Viem, že osoby hovoriace v Radiu Maryja majú argumenty. Vyjadrujú sa tam pozvaní hostia, odborníci, ktorí dobre poznajú problematiku. Nedajú sa zmanipulovať, preto im masovokomunikačné prostriedky nedajú slovo, lebo ich úlohou je uskutočňovať propagandu podľa želania mocipánov. My v Radiu Maryja sme povinní hľadať pravdu, skúmať najrozmanitejšie pohľady na vec. Až poznanie pravdy nám dovolí dať odpoveď o budúcnosti Poľska, budúcnosti každého z nás.

AZ: Otec - riaditeľ, ako sa má podľa Vás konať tá celonárodná diskusia o včlenení Poľska do Európskej únie?

Rydzyk: Každý, kto má voliť, napr. v referende, musí byť oboznámený s problematikou z mnohých strán. Preto je nevyhnutné prepracovať sa k situácii, v ktorej by si Poliaci mohli vypočuť nielen propagandistov Únie, ale predovšetkým znalcov jednotlivých problémov, čo dokážu pravdivo poukázať na zisky a straty, vyplývajúce zo vstupu Poľska do Európskej únie. Pozrite sa len na propagandu, ktorú vedú masovokomunikačné prostriedky na obmedzenie prechodných podmienok v neprospech Poľska. Táto propaganda ich predkladá takmer ako úspech poľských negociátorov. Neuvádza však predvídané straty vyvolané tými ústupkami.

AZ: V liberálnych médiách na propagáciu Únie čoraz častejšie zapájajú Cirkev. Už teraz sa vraví, že katolík je povinný podporiť včlenenie Poľska do Európskej únie.

Rydzyk: Katolík má hlásať Evanjelium a svedčiť o ňom svojím životom. Prirodzene, máme sa usilovať o jednotu, ale v pravde a láske. A to Cirkev robí. Cirkev k takejto jednote vedie. Ide o dôstojnosť v Kristu, v Bohu, tak, ako nás učí Kristus. To nie je jednota totality, kde vládne predovšetkým egoizmus a kontrola chudobných ľudí bohatými.

AZ: Propagátori Únie často používajú ako heslo vetu z prejavu Jána Pavla II. poľským poslancom v roku 1999. Táto veta je vytrhnutá z kontextu a nevšíma si predošlý obsah, v ktorom sú vymedzené podmienky na uskutočnenie požiadavky obsiahnutej v tejto vytrhnutej vete.

Rydzyk: Práve takto sa postupuje v propagande. Treba dodať, že nedávno, začiatkom decembra minulého roku, keď prijímali nového poľského veľvyslanca v Európskej únii, Ján Pavol II. vo svojom prejave nadviazal na svoje dávnejšie vystúpenie pred Parlamentom v Poľsku a zdôraznil nevyhnutnosť celkového pohľadu na integráciu tak, aby Poľsko “nestratilo nič zo svojich materiálnych a duchovných hodnôt”. Tu treba s ľútosťou poznamenať, že masovokomunikačné prostriedky obsah tohto vystúpenia ignorovali. To svedčí aj o ich čestnosti a o tom, ako cieľavedome chcú využívať Cirkev na uskutočnenie svojich politických cieľov.

AZ: Do akej Európskej únie by sa mohlo vstúpiť?

Rydzyk: Do takej, ktorá je v Evanjeliu. Ktorá sa opiera o Krista. Chcem vstúpiť do jednoty, o ktorej hovorí Svätý otec, o ktorej na výročných oslavách Radia Maryja vravel nedávno kňaz Józef Zawitkowski, a vravia mnohí ďalší, hoci ich nepripustia do verejných médií.

Źródłlo, 3. marca 2002

Pro ChristNet.eu Anton Selecký - předseda občanského sdružení MAGNIFICAT se sídlem v Bratislavě a  šéfredaktor  měsíčníku  M ROSA