Text je reakcí na článek M. Semína Heretici na fakultě nebo oběti spiknutí? a článek M. Kováře KTF UK uvádí: Cardal vs. Vlk , které byly zveřejněny na Magazínu Christnet.eu 28. 5. 2002.

Magazín Christnet včera publikoval dva články, které zřejmě mají podpořit tezi, že na KTF v současnosti probíhají „čistky“. Podle lidí, kteří tuto myšlenku již delší dobu šíří na diskusích Christnetu, je Roman Cardal jednou z obětí těchto údajných „čistek“. Opakovaně jsem v diskusích na Christnetu upozorňoval na skutečnost, že mám vážné podezření na snahu o manipulaci veřejnosti ze strany kritiků probíhajících změn na KTF (viz moje příspěvky "Špinavé zdroje" a hysterie v diskusi o KTF a "Špinavé zdroje" a "plynové komory" (ad Malý) ). Zásobují nás totiž svými mnohdy odvážnými obviněními, které konstruují na základě pochybných informací. Problém spočívá především v tom, že svoji argumentaci staví na zprávách, které není jednoduché si ověřit.

Především pan Semín nás v diskusích zásobuje informacemi, které pocházejí ze soukromých rozhovorů, u kterých ani sám nebyl, tj. informacemi, jejichž ověřitelnost je téměř nemožná. Jedná se především o zprávy o rozmluvách mezi panem Cardalem a panem kardinálem, ve včerejším článku „zprostředkoval“ rovněž rozmluvu mezi panem Cardalem a panem rektorem. O pochybnosti takových zpráv jsem přesvědčen nejen z pohledu historika, který by vždy měl o svých "pramenech" kriticky uvažovat, ale i ze zkušenosti s texty pana Semína. Jeho dřívější text o KTF v Reportu, publikovaný rovněž v Magazínu Christnet.eu, byl snůškou polopravd a dezinterpretací.
Stejně tak jeho někdejší "zpravodajství" o děni v Assisi mělo dost daleko do objektivních informací (minimálně byla zřejmé velká jednostrannost jeho zpráv). Přistupuje k tomu ještě skutečnost, že pan Semín rozhodně nepatří k neangažovaným a nestranným komentátorům situace na KTF. Není jistě náhodou, že pan kardinál jej ve své Zprávě o situaci na Katolické teologické fakultě v Praze z ledna 2002 jmenovitě zmínil v souvislosti se „špinavými zdroji informací“.
Cituji: „Přeji si, abyste se mnozí osvobodili od jednostranné zaujatosti v této záležitosti a získali si třeba ještě podrobnější pravdivé informace. Nečerpejte, prosím, ze špinavých zdrojů informací (např. z článků p. Semína, uveřejněných nedávno v MFDnes a ve Světle, a z jiných obdobných autorů, ať píší zleva či zprava).“ (viz článek kardinála Vlka Zpráva o situaci na KTF na Pastoraci.cz)

Co se týče včerejších článků, tak údajný "důkaz" o "spiknutí" na KTF se po bližším prozkoumání jeví jako další zřejmý pokus o manipulaci s fakty. Tentokrát zdánlivě nejsme odkázáni jen na informace ze "špinavých zdrojů" pana Semína a můžeme se domnívat, že se zde pracuje se skutečnými prameny. Podivuji se však nad tím, jakým způsobem. Informace ze soukromých rozhovorů třetích osob vystřídaly pro změny citáty ze soukromé korespondence těchto lidí, které Christnetu pan Semín poskytnul. Mrzí mě, že na tuto „hru“ Magazín Christnetu přistoupil a prostřednictvím korektora Milana Kováře prezentoval pouze dopisy a argumenty jedné strany, aniž by před takovým zveřejněním nejprve požadoval kompletní koresponedenci Vlk-Cardal a souhlas obou aktérů s její publikací.

AD SEMÍNŮV ČLÁNEK:

Semínův článek opět ukazuje "seriózní práci" pana Semína s informacemi:

1) Ve svém článku tvrdí, že diskuse vědecké rady Univerzity Karlovy (VR UK) byla "zcela nevěcná". Předpokládám, že se zasedání VR UK nezúčastnil. Odkud takovou velmi kritickou informaci získal? Jak je možné si ji ověřit? Já mám od přímého účastníka této diskuse ve VR UK jiné informace. Mimochodem o diskusi nad Cardalovou habilitací ve VR UK se v Magazínu Christnet.eu před časem zmiňoval pan Fuchs, ale z jeho emotivně laděného příspěvku se o samotném jednání nedovíme nic. Zřejmě i proto, že se jí ani pan Fuchs nezúčastnil

2) Pan Semín kritizuje rektora Wilhelma, že „převedl zodpovědnost za rozhodnutí o docentuře dr. Cardala na Vědeckou radu UK i přes to, že k tomu scházely zákonné důvody“. Odhlédnu od skutečnosti, že pan Semín zřejmě nezná Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem Univerzity Karlovy v Praze, který ve svém čl. 4 opakované projednávání návrhu na habilitaci umožňuje. Pokud vím, tak druhé jednání VR UK o Cardalově habilitaci si vyžádaly nejenom určité pochybnosti, ale zároveň byl dán čas k prostudování jeho knihy. Opět vím, že alespoň někteří členové VR tak poctivě učinili. Navíc při prvním zasedání VR skutečně nezazněly žádné vážné námitky vůči Cardalově habilitaci, pouze se diskutovalo o jeho publikační činnosti (ta je však problémem u většiny habilitací v humanitních oborech). Rozhodně nevím, jak by se mohlo jednat o speciální "podraz" na pana Cardala, když nejenom k jeho habilitaci se VR UK na svém jednání opakovaně vrátila. Zdá se, že řeči o "vydání" pana Cardala a jeho "popravě" jsou jen výplodem pana Semína.

3) Co mě však na diskusích kolem habilitace pana Cardala zaráží je skutečnost, že opět nikde nevidím ani zmínku, která by se vyjadřovala k odborným posudkům, které jsou hlavním pramenem pro každé jednání při habilitačním řízení. Jistě existují písemně. Patrně i tyto budou zmanipulované, že? Rovněž by bylo dobré znát námitky, které podal pan Cardal proti rozhodnutí VR UK, což mu umožňuje výše zmiňovaný Řád habilitačního řízení.

4) Pan Semín si opět neodpustil „zprostředkovat“ nám odkaz na soukromý rozhovor, tentokrát mezi panem Cardalem a panem rektorem. Je až s podivem, jak vše pěkně "pasuje". Pan rektor v podání pana Semína přiznává možnost manipulace člověkovi, kterého se to týká a zjevně se nesnaží tomuto jednání nějak zamezit. To je skutečně vážné obvinění. Ale kdo by se zde pozastavoval nad tak vážným obviněním, že?

5) Už jsem v diskusích Christnetu několikrát poukázal na skutečnost, že je dosti pochybné, dávat "výhružku" "zmaření habilitace", pronesenou podle pana Semína panem kardinálem v soukromém rozhovoru s panem Cardalem, do souvislosti s vyjádřením VR UK. Jak vidíme, pan Semín se této myšlenky drží i nadále, neboť mu zřejmě dobře zapadá do představy spojení Kaifáše s Pilátem proti minulému vedení KTF (Pilát je tentokrát ztělesněný VR UK). O tom, jaká je skutečnost, to však nic neříká. Bavím se nad představou, jak pan kardinál "ovlivňuje" členy VR UK, jejichž "profil" a vztah ke "katolické teologii" už tak pěkně a barvitě vylíčil pan Fuchs ve svém dřívějším příspěvku.

6) Poukaz na článek v časopisu M-Rosa a náznak, že by mohlo jít o manipulaci ze strany pana kardinála je vskutku nechutností, ale opět se domnívám, že to zde nikoho příliš nepohoršuje. Ostatně "výklad" tohoto případu jsme tu už od pana Semína slyšeli, prý "zatoulaný mail". Zdá se, že nyní pan Semín přitvrdil. Bylo by na místě, aby zde zveřejnil jasné důkazy o Cardalově "nevině" v tomto případu, třeba zmiňovanou písemnou omluvu šéfredaktora časopisu.

AD DOPISY:

1) Už v diskusi Christnetu někteří upozornili na jednostrannost, která je z citovaných dopisů zřejmá. Čteme zde vyjádření pouze jedné strany, přičemž druhá strana (dopisy pana kardinála) je nápadně odbývána jen neurčitými náznaky (např. „odpověď na Cardalovu obhajobu, kde se jeho obavy naplňují“ – o jaké obavy šlo? co se tím myslí? – to se z článku nedozvíme).

2) Přesto mě některé skutečnosti na citovaných dopisech zarážejí. Pan Cardal jmenovaný časopis "nezná a nikdy s ním nebyl v žádném kontaktu" a "byl uveřejněn článek, který nikdy nenapsal". Pan Semín tu však na diskusích Christnetu před časem napsal (odpověď M. Vaňáčovi, 25.4. 2002):"Roman Cardal byl předvolán minulý pátek ke kardinálu Vlkovi, který mu oznámil, že mu bude odebrána kanonická mise a zablokováno habilitační řízení. Oficiálně oznámenou příčinou je soukromý e-mail, který zabloudil do redakce slovenského časopisu M-Rosa a tam byl následně – bez vědomí a souhlasu autora – publikován." Jak si to máme vysvětlit? Kdo tedy v tomto případě uvádí pravdivé údaje a kdo jenom mlží?

3) Zarážející je rovněž skutečnost, že podle citovaných dopisů měl pan Cardal již 15. dubna "k dispozici písemnou omluvu šéfredaktora časopisu", přičemž tento časopis ani "nezná a nikdy s ním nebyl v žádném kontaktu". Připomínám jen, že první dopis mu byl panem kardinálem předán 12. dubna (což byl pátek) a 15. dubna (tj. v pondělí) již pan Cardal měl "k dispozici" písemnou omluvu od šéfredaktora slovenského časopisu. Zřejmě další z řady "záhad", která vzbuzuje pochybnosti a stojí za bližší vysvětlení.

Je pro mne zklamáním, že redaktoři Magazínu Christnet.eu se pravděpodobně ani nad jednou věcí nezamysleli a nepokoušeli se před zveřejněním dopisů pátrat po nějakých širších souvislostech tohoto sporu. Navíc jednostranné zveřejňování soukromé korespondence bez vědomí obou osob považuji za dost neseriózní práci. Pravděpodobně to však nevyžaduje žádné větši úsilí, když korespondence byla dodána až „pod nos“, zřejmě jako příloha pochybného článku pana Semína.

Mrzí mě, že se takto zřejmě nechal i Magazín Christnet.eu zatáhnout do „nečisté hry“, kterou kolem KTF neustále rozehrávají lidé typu pana Semína.

Na závěr dodávám, že nerozumím tomu, jak mohou takové manipulativní články pomoci ke zlepšení situace na KTF UK. Domnívám se proto, že šiřitelům takovýchto textů o zlepšení situace na KTF UK ve skutečnosti vůbec nejde.