Volba nového děkana proběhne na pražské Katolické teologické fakultě na dnešním mimořádném zasedání akademického senátu. Do volby jsou nominováni dva kandidáti - prof. PhDr. Ludwig Armbruster a prof. JUDr. ThDr. Miroslav Zedníček. Oba se představili akademickému senátu minulý pátek, mj. za účasti Velkého kancléře fakulty kardinála Miloslava Vlka. "Nově zvoleného děkana bude muset potvrdit Kongregace pro katolickou výchovu v Římě a do funkce ho jmenuje rektor. V den, kdy děkanovi fakulty ministerstvo školství vrátí kompetence spojené s funkcí, bude u konce nucená správa fakulty," píše ČTK.

Ludwig Armbruster působí na katedře filosofie, podle informací, které uvedla ČTK působil čtyři desetiletí na katolické teologické fakultě v Tokiu. "Za první a nejdůležitější úkol nového děkana považuji obnovení atmosféry vzájemné důvěry a spolupráce," říká kandidát ve své koncepci rozvoje KTF. "Uvědomujeme si, že v církvi vždy bylo dost místa pro lidi s různým duchovním zaměřením i s protichůdnými názory o praktických záležitostech," uvádí v koncepci dále. Zmiňuje potřebu vypracovat doktorské programy, na podzim má být na fakultě otevřen nový obor dějin církevního umění, pro který je nutné zajistit zázemí.

Miroslav Zedníček je vedoucím katedry historicko-právní, dále je pověřen vedením katedry praktických oborů. Ve svém návrhu programu řízení fakulty uvádí konkrétní kroky k dokončení započatých změn, zdůrazňuje nutnost zintenzivnit vztahy dialogu uvnitř akademické obce. Náležitou satisfakcí chce také vypořádat morální škody, které byly spáchány na dřívějších pedagozích fakulty.

Katolická teologická fakulta žije v provizoriu od konce roku 2001, kdy jí ministerstvo kvůli nekvalitní výuce a vědomé izolaci pohrozilo odebráním licence. Již v roce 1994 však Velký kancléř fakulty, kardinál Miloslav Vlk, vetoval zvolení prof. Václava Wolfa děkanem. Toto veto ovšem podle svých slov odvolal po setkání s učitelským sborem fakulty, kdy mu Václav Wolf a ostatní slibovali lepší spolupráci. "Sliby dodrženy nebyly a situace se nezměnila," uvádí kardinál o šest let později v únoru 2000 ve svém dopise, kterým opět vetuje volbu Václava Wolfa. Právě se jménem bývalého děkana Václava Wolfa je nynější stav fakulty spojován.

Úroveň fakulty, která byla poté vedena Jaroslavem Polcem byla předmětem kritiky církevních i akademických kruhů, fakultě hrozil zánik a nucenou správu před rokem převzal rektor UK Ivan Wilhelm. "Děkan byl mnohokrát vyzýván rektorem UK, také v době neexistence AS KTF, ke zjednání nápravy, kterou však nezjednal, a tak došlo k odebrání akreditací a zároveň k ohrožení existence KTF," uvádí se v zápisu ze zasedání nynějšího AS.

V současné době je administrátorem školy Mikuláš Lobkowicz. Situace na fakultě se postupně stabilizovala, loni v létě po předložení koncepce nových studijních programů ministerstvo školství udělilo akreditace k další výuce. V první polovině prosince loňského roku pak byla zrušena omezení pravomocí akademického senátu a vědecké rady fakulty.

Akademický senát se podle zápisu přístupného na internetových stránkách fakulty usnesl, že pokud děkan sám neodstoupí ze své funkce, bude v nejbližším možném termínu usilovat o jeho odvolání. Jaroslav Polc na funkci děkana rezignoval o dva týdny později v druhé polovině prosince.