V Magazínu ChristNet.eu byly v poslední době publikovány dva články, jeden od pátera Milana Norberta Badala a druhý od Pavla Celého ml. s výzvou k vyjádření. Souhlasím s P. Celým, že základním atributem celé kauzy je "neinformovanost a naivita". Nikoliv však čtenářů, kterým jsou předkládána zkreslená fakta, ale těch, kteří je veřejnosti prezentují, aniž si jejich pravdivost ověřili.

Zpronevěřují se tak svému profesionálnímu poslání novináře nebo pisatele článků určených pro širokou veřejnost. Nebo můžeme považovat za "exaktní a naprosto zjevný fakt" to, že je tak označován nepravomocný rozsudek Okresního soudu v Kroměříži, proti kterému se neprávem obviněný odvolal? Nebylo by poctivější vyčkat na konečný verdikt soudu vyšší instance, až celá kauza skončí?

I v listopadu 2001 po vynesení částečného rozsudku Krajského soudu v Brně ve věci žaloby o změnu názvu obchodní společnosti rovněž označil před médii výrok soudu J. Grmolec za své první vítězství. Podivné vítězství, když se proti němu hned odvolal k Vrchnímu soudu v Olomouci. J. Grmolec ale už neinformoval veřejnost, že po projednání kauzy u Vrchního soudu, vynesl Krajský soud v Brně dne 24. 7. 2003 tento rozsudek: "Požadavek žalobce, aby byla uložena povinnost žalovanému změnit svoji obchodní firmu, aby neobsahovala slova ARCIBISKUPSKÉ SKLEPY, se zamítá."

Jak snadno se napíše že "podnik vzkvétal, víno bylo dobré" (M. Badal). Skutečnost však byla taková, že podnik byl po větší část své existence ve ztrátě a ke kvalitě vína byly velké výhrady. Jednatel společnosti nereagoval na připomínky společníků a neplnil své sliby dané při založení společnosti.

Neplnil také své základní povinnosti a způsobil tak mimo jiné i vypovězení nájemní smlouvy z historických prostor sklepů v Kroměříži, kde se vyrábí mešní víno od roku 1266. To před veřejností vždy popíral. Pod tíhou důkazů později připustil, že někdy docházelo k opožďování plateb a nejnověji, že této skutečnosti bylo využito jako záminky. Ano, pokud by Arcibiskupství olomoucké nereagovalo, tak by tato stoletá tradice výroby mešních vín v Kroměříži zanikla. Mešní víno nemůže vyrábět kdokoliv a společnost, jejíž představitel nerespektuje připomínky církve a nemá její souhlas, nemůže nadále mešní víno vyrábět. Kdo mlží, ať si udělají čtenáři názor sami.

Nabízí se také vysvětlení, že ti, kteří veřejnost takto "pravdivě informují" se jen přidávají k dlouhodobé kampani proti církvi a jejímu představiteli. Tomu nasvědčují jejich vlastní slova "o různých intrikách, pomluvách, uražených výrocích, mystifikacích apod.",kterými se autor nebude zabývat (P. Celý) nebo "nebudu mást čtenáře vypisováním událostí kolem obou firem" (M. Badal).

Ano, zmatený, který si nezjistil objektivní skutečnosti na obou stranách sporu a pravdivá fakta nahrazuje jednostrannými informacemi a svými úvahami, nemůže pravdivě informovat, ale jen přilévat olej do ohně. Má vůbec někdo zájem zjistit pravdu? Velmi mne překvapuje postoj kněze M. Badala, o kterém nevím, že by se někdy alespoň snažil na Arcibiskupství olomouckém zjistit jeho stanovisko a dokáže tak nepěkně psát o svém bratru v kněžské službě. Místo toho využívá komentářů stejně "profesionálních" novinářů. Nebo se snad za tím skrývá podvědomá dotčenost bývalého šéfredaktora Katolického týdeníku?

Arcibiskupství olomoucké a jeho představitel otec arcibiskup Mons. Jan Graubner jsou obviňováni z těch nejhorších a nejnemorálnějších skutků. Jsou jim připisovány ty nejšpatnější úmysly a skutky včetně varování, že ztratí důvěru věřících. Ano, papír snese všechno. Připomínám těm, kteří vedou takovou kampaň, že mohou sami dříve či později ztratit důvěru veřejnosti.

Arcibiskupství olomoucké je obviňováno, že mlčí. Naše reakce na poslední články v celostátních denících Lidové Noviny a Mladá fronta Dnes, zaslaných šéfredaktorům těchto listů, nebyly do dnešního dne LN ani MfDnes otištěny a bylo tomu tak vždy i v minulosti.

Věřím, že čtenáři nejen s IQ vyšším než 65, nikdy neuvěřili tomu, co se v této kampani proti arcibiskupství a otci arcibiskupovi píše. Mnozí ho znají z dob jeho mládí v křesťanské rodině, později z jeho působení jako kaplana a posléze kněze v různých farnostech a nyní biskupa - Kristova apoštola. Sám jako nehodný tvrdím, že tento muž není a nikdy nebyl schopen a nikdy mu ani na mysl nepřišly všecky ty špatnosti, které jsou mu přičítány.

Nikdy bych nevěřil, že je možné tak převrátit realitu a z bílého udělat černé. Pevně věřím, že pravda se dříve či později prokáže, a spolu s ním proto prosím o dar rozlišování pravdy pro všechny. Obdivuji jeho vyrovnaný klid a důvěru v Boží spravedlnost, se kterým snáší všecky ty hanebné útoky proti své osobě. Následuje tak toho, kterému zasvětil celý svůj život a který, ač nic zlého nikdy neudělal a konal jen dobro, byl provázen obviňováním a nenávistí až k smrti na kříži.

ChristNet má ve svém názvu Kristovo jméno. Proto mu přeji, aby stál vždy na straně pravdy a spravedlnosti. Má-li zájem šířit pravdivé informace o této kauze, může vyslat svého redaktora, kterému předložíme důkazy a předáme pravdivé informace.

Autor je pověřeným pracovníkem Arcibiskupství olomouckého pro vinné sklepy