Jevem sexual harassment, doslova "sexuální obtěžování“, sociologové nazývají veškeré formy vyzývavých pohledů, slovních poznámek a narážek nebo fyzického kontaktu sexuální povahy a nevítané žádosti o sexuální přízeň.

Sexuální obtěžování není znásilnění nebo násilí vyvinuté za účelem sexuální přízně, které by se dalo jednoznačně prokázat a právně posoudit jako trestný čin. Proto k němu běžně v různých podobách dochází na univerzitách, v administrativních i vědeckých typech zaměstnání, v armádě a farnostech, aniž by bylo nezbytně předáno soudu.

Američtí sociologové C.M Renzetti a D.J. Curran uvádějí (Ženy, muži a společnost, 160), že existují dva typy sexuálního obtěžování: 1. je-li obtěžováním přímo podmiňováno udělení určité hodnoty či privilegia (např. splnění studijní zkoušky nebo získání lepšího pracovního zařazení) a 2. vytváření nepřátelského prostředí vyprávěním vtipů, užíváním slovních narážek, šířením pověsti či veřejným vystavováním materiálu sexuální povahy.

Bible zmiňuje celou řadu sexuálních vztahů (znásilnění, nevěra, incest, homosexualita, sex před svatbou), které pojednává jako nelegální, ale překvapivě vůbec nepojímá případ sexuálního obtěžování, jak o něm mluví Renzetti a Curran.

Jistou prevenci proti němu ovšem najdeme v radikální Ježíšově etice, jak o ní čteme v evangeliu podle Matouše, 5, 27n: "Slyšeli jste, že bylo řečeno: 'Nezcizoložíš.' Já však vám pravím, že každý, kdo hledí na ženu chtivě (ř. pros to epitchymésai), již s ní zcizoložil ve svém srdci.“

Ježíš pronikavě odhaluje, že příčinou každého činu je emoce, která dokonce předchází myšlenku. Dívání uvolňuje touhu, kterou mysl zpracovává do slov. Touha táhne a uvádí do pohybu motorické funkce těla, které spáchá jistý čin. Ten je již natolik konkrétní, že může být posuzován podle práva.

Mluví-li však Ježíš o touze, pak jí není fascinace ženou, ale touha po sexuální přízni. Fascinace ženským tělem muže potkává po celou dobu jeho sexuální potence, a to i v případech, je-li orientován duchovně. Kněz i muž starší ženy  nezůstává k ženám chladný a nezaujatý. Je třeba také říct, že některé ženy na mužovu fascinaci záměrně útočí s takovou dovedností, o níž se Ježíšovi v jeho době ani nesnilo.

Jaké si z tohoto biblického textu tedy můžeme vzít poučení? Mužův sexuální "draif“ je v mezích přípustnosti, je-li zvládán. Fascinace ženským tělem nemusí nezbytně ještě být touha po sexuální přízni. Dívání v obdivu na ženu je hold vzdaný kráse Božího stvoření. Zamění-li se však tyto dvě touhy v srdci muže, je již jen krůček k nevěře, incestu či cizoložství, které začíná právě sexuálním obtěžováním.