„Evoluce je to, co dává celé biologii smysl, vývoj je pro biologa úhelným kamenem celé přírody,“ říká mladý katolický kněz Marek Orko Vácha, který na Biskupském gymnáziu v Brně učí biologii a náboženství, ve své nedávno vyšlé knize1. A dodává: „Debata neprobíhá o tom, zda evoluce existuje nebo ne, tato otázka se (právem) považuje za vyřešenou.“ Přitom tři základní fakta ve vztahu k dějinám živé přírody jsou tato: 1. Nevíme, jak vzniklo živé z neživého (otázka abiogeneze - chemická evoluce). 2. Nevíme, jak vznikla první živá buňka (problém „neredukovatelné složitosti“ - základní téma hnutí inteligentního plánu). 3. Nevíme, jak vznikaly jednotlivé druhy živých organismů (problém kontinuity přírody - Darwinův přírodní výběr). Marek Vácha je typickým příkladem přesvědčeného evolučního biologa (vedle teologie studoval i molekulární biologii), který evoluci považuje za nepochybný fakt, i když důkazy chybějí. Je to příklad ideologického postoje, kdy je za vědu prohlašován koncept metafyzické povahy. Podstatné pro takovou situaci je, že základní idea je prvotní, je nezávislá na kvalitě důkazů a proto velice odolná vůči kritice.

Křesťané zaujali vůči evoluci dvě odlišná stanoviska: kompromis a odmítání. U kompromisu jde o to, že se nechali zmást pseudovědeckou rétorikou evolucionistů a formulovali tzv. teistickou evoluci, považující evoluci za Boží stvořitelskou metodu. Naproti tomu odmítání vychází z přesvědčení, že evoluce a stvoření jsou protichůdné, neslučitelné principy a že univerzálním nárokům evolucionistů je nutné čelit promyšleným alternativním postojem. Ten má dvě odlišné podoby. První z nich je hnutí inteligentního plánu2, které k problému přistupuje z čistě vědecké pozice a dochází k závěru, že živá příroda má charakter složitě konstruovaného díla, které musí být výsledkem působení nějakého inteligentního činitele. O povaze tohoto činitele hnutí ze zásady nespekuluje, neboť by to přesahovalo kompetenci vědy. Druhou podobou je kreacionismus, který proti materialistickému paradigmatu evoluce vědomě staví biblické paradigma stvoření. Moderní kreacionismus vznikl asi před 50 lety ve Spojených státech, za první impuls je všeobecně považována kniha Potopa3 dvou autorů, přírodovědce H.M.Morrise a teologa J.C.Whitcomba. K tématu geologie postupně přistoupily další obory (paleontologie, molekulární biologie, informatika atd.) a kreacionismus se jako ucelená alternativa evoluční teorie začal šířit po celém světě. V roce 1970 se Dr. Morris stal ředitelem nově vzniklého Institutu pro výzkum stvoření4, publikace o dějinách moderního kreacionismu5, vydaná tímto Institutem v roce 1984, už uvádí přes 20 kreacionistických organizací působících po celém území Spojených států (k tomu přes stovku společností lokálního významu) a 30 organizací působících v dalších zemích celého světa, od Brazílie až po Austrálii. V dalším textu se podrobněji zmíním (na základě přímých kontaktů, resp. i osobní návštěvy) o třech organizacích z USA, s cílem přiblížit povahu a obsah současného kreacionismu.

První z nich je již zmíněný Institut pro výzkum stvoření (ICR), jehož ředitelem je od roku 1996 geolog Dr. John D. Morris, syn zakladatele (H.M. Morris zemřel 25.2.2006 ve věku 87 let). Institut vyvíjí celou řadu aktivit, respektujících základní biblické principy (stvoření, pád do hříchu, potopu). V jeho sídle v El Cajon (nedaleko San Diega) se nachází Muzeum stvoření a historie Země, Středisko vědeckého vzdělávání (se školou ICR Graduate School), několik vědeckých laboratoří, vysílací středisko, konferenční centrum s knihovnou atp. Institut vydává měsíční zpravodaj Acts & Facts (pro cca 150 tisíc odběratelů z celého světa), zajišťuje rozhlasové vysílání, pořádá besedy a semináře po celých USA i ve světě, vydává velké množství odborných i osvětových publikací. Ze specifických titulů zaslouží zmínku např. rozsáhlý komentář ke knize Genesis6, zvláštní vydání Bible7 a rozsáhlý soubor citací z děl evolucionistů, dokumentující rozporuplnost jejich teorie8. Za podpory sponzorů řeší ICR různé vědecké projekty, např. na téma lidského genomu, geologie katastrof, klimatu Země atp. Poslední velký projekt se týkal radiometrického datování stáří Země a byl ukončen vydáním dvousvazkové odborné publikace9. Vědecký kreacionismus, který tato společnost zastává, vychází z tezí tohoto typu: Fenomén biologického života nevznikl přírodními procesy; první lidská bytost se nevyvinula ze zvířecích předků; je zde evidence pro relativně malé stáří Země a vesmíru; původní struktury života byly nějakým způsobem narušeny nemocí, stárnutím, vymíráním a podobnými jevy. Tyto odborné teze jsou doplněny pohledem z biblického hlediska, podle schématu „stvoření - pád do hříchu - potopa - vykoupení skrze Ježíše Krista - obnovení stvoření v závěru dějin“. Důraz je kladen na stvoření v 6 dnech, speciální stvoření Adama a Evy a na plnou historičnost prvních kapitol Bible (Gn 1 -11). Činnost ICR sleduji už více než 20 let, zejména přes dvě pravidelné přílohy zmíněného zpravodaje Acts & Facts. Jedna je odborně zaměřená s názvem Impact (v červenci 2006 vyšlo č.397), druhá je populárněji pojatá Back to Genesis (v červenci 2006: č.211). U ICR oceňuji jasný biblický profil, spojený s vysokou odbornou erudicí (jeho spolupracovníci mají vesměs kvalifikaci PhD.) a dále jeho strategii, kde je složka apologetická a diskusní doplněna vlastním vědeckým programem.
(Pokračování)

Autor je chemik a bývalý primátor Hradce Králové. Článek je součástí čtyřdílného cyklu Magazínu ChristNet na téma kreacionismus (2 díly) a evoluce (2 díly).

Foto: autor

1Vácha, Marek Orko: Tančící skály, Cesta, Brno 2003, 188 str.
2Potoček, Josef: Evoluce - teorie v krizi, ChristNet.eu, 21.11.2005
3Whitecomb, John C. - Morris, Henry M.: The Genesis Flood, Philadelphia 1961, 518 str.
4Institution for Creation Research, El Cajon, CA 92021, www.icr.org
5Morris, Henry M.: History of Modern Creationism, Master book Publishers, 1984, 444 str.
6Morris, Henry M.: The Genesis Record, A scientific devotional commentary of the book of beginnings, Baker Book House, Grand Rapids 1976, 716 str.
7The New Defender's Study Bible, Understanding the Critical Issues of the Faith from a Literal Creationist Viewpoint, by Henry M. Morris (2005), 1824 str.
8Morris Henry, M.: That Their Words may be used Against Them. Quotes from Evolutionists Useful for Creationists, Master Book, Green Forest 1997, 487 str.
9Vardiman, Larry aj. Radioisotopes and the Age of the Earth, Volume I a II, ICR 2005