Další z kreacionistických organizací v USA je společnost Answers in Genesis (AiG)1 se sídlem v Hebronu, Kentucky. Její vznik je spojen se jmény Dr. Carl Wieland a Ken Ham, kteří započali svoji činnost v Austrálii a kolem roku 1987 ji přenesli do USA. Dr. Wieland začal vydávat časopis Creation ex nihilo, nyní nazývaný Creation Illustrated. V současné době je to čtvrletník o rozsahu asi 60 stran, vydávaný nezávislou organizací2, který má předplatitele ve 140 zemích světa. Sama společnost AiG začala v letošním roce vydávat časopis Answers3 s obdobným zaměřením a kromě toho vydává měsíční zpravodaj Answers Update (13.ročník v roce 2006), ve kterém podává aktuální informace o své činnosti, inzeruje o svých aktivitách a publikacích atp. Její služba má apologetický charakter, se zaměřením na otázky vznikající kolem knihy Genesis, přičemž ideová východiska jsou stejná jako u již uvedené ICR. Ken Ham má několik čestných doktorátů, je autorem celé řady knih pro dospělé i pro děti, je žádaným řečníkem na témata nejen z oblasti stvoření, ale i na různá „horká“ témata ve společnosti (rodina, násilí ve školách, homosexualita atp.), má pravidelnou denní rozhlasovou relaci Answers... with Ken Ham. Jednou za dva roky pořádá AiG pětidenní seminář Creation College, věnovaný školení pro službu v této oblasti. V současné době buduje AiG v Kentucky rozsáhlé Muzeum stvoření nákladem 25 milionů dolarů, s plánovaným termínem otevření v dubnu 2007. V základu tohoto projektu je schéma vyjádřené heslem Sedm C dějin, podle počátečních písmen anglických slov pro „stvoření - pád do hříchu - katastrofa - zmatení - Kristus - kříž - znovuobnovení“4. Jde o projekt určený pro širokou veřejnost, na základě historicky chápaného obsahu celé Bible. V současné době je proinvestováno 21 milionů dolarů, prohlídka vás udiví velkorysostí záměru a odvahou opřít financování stavby i provozu o dobrovolné sponzory. Vypovídá to něco podstatného o zájmu a vstřícnosti širší veřejnosti v USA.Muzeum stvoření


Jako třetí si uveďme společnost Creation Science Evangelism (CSE)5 se sídlem na Floridě, spojenou se jménem Dr. Kenta Hovinda. Dr. Hovind působil po dlouhou dobu jako učitel biologie, anatomie, fyziky, matematiky a dalších oborů, v roce 1987 inicioval vznik kreacionistické organizace CSE. Jejím posláním je - obdobně jako u předchozích dvou společností - hájit v diskusi o evoluci důsledná biblická stanoviska. I on je zván jako žádaný řečník do křesťanských sborů a na univerzity, vystupuje v rozhlase, vydává videopublikace se stanovisky k nejrůznějším otázkám k tématu stvoření (Dr. Hovind Answers His Critics), se zaměřením na skutečnosti spojené se stářím Země, celosvětovou potopou a světem dinosaurů. Vychází ze základního stanoviska, že Bible je věrohodný, plně spolehlivý zdroj historických, antropologických a kulturních informací. Specifickou aktivitou společnosti CSE je areál zaměřený na dinosaury6, který byl založen v roce 2001. Jde o středisko sestávající z vědeckého centra, muzea stvoření a parku zvaného Dobrodružná země dinosaurů, určeného zejména pro rodiny s dětmi. Poutavou formou přibližuje atraktivní svět před potopou a nenásilným, ale účinným způsobem (muzeum, výklady pro děti, filmy atp.) vede k zamyšlení, kde jsme se tady vzali a jaký je náš původ - zda pocházíme z nějaké té neživé skály anebo zda nejsme Božím stvořením. Při své návštěvě (říjen 2005) jsem byl svědkem dynamické, promyšlené prezentace pro rodiče s dětmi, kterou jsem ocenil jako příklad přístupu k tématu, které je obvykle jen doménou evolučně pojaté školní výuky. Stejné poslání plní i velký park s modely dinosaurů, vytvářející pro děti zábavné přirozené prostředí.

Závěrem je třeba zdůraznit, že původ a dějiny života nejsou z podstaty věci doménou čisté vědy a není možné je zkoumat bez přesahu do světonázorové oblasti. Každá interpretace dat tak nakonec spočívá na nedokazatelných a zčásti světonázorově motivovaných předpokladech. Moderní kreacionismus je význačným a hodnotným příspěvkem do této zásadní diskuse a není náhodou, že přichází právě ze Spojených států. V Evropě plní podobné poslání např. Studijní společnost Slovo a vědění7 v Německu, která však nemůže ani zdaleka počítat s takovou celospolečenskou odezvou na své aktivity, jako je tomu u veřejnosti v USA. Odpovídá to všeobecně známé skutečnosti, že Evropa se - na rozdíl od Spojených států - stále více vzdaluje svým křesťanským kořenům, ve směru k moderním ideálům humanity, tolerance a ničím omezované svobody. Evolucionismus je neoddělitelnou součástí tohoto novodobého pohanství, v jehož základu je odmítání Boží svrchovanosti a autority Božího slova. Debata o evoluci jakožto metafyzické doktríně není v žádném případě ukončena, nýbrž představuje trvalý přírodovědecký, filozofický a duchovní problém. Jako věřící jsme voláni k tomu, abychom se v této situaci správně zorientovali a mohli ukazovat cestu. Účelem těchto článků bylo připomenout, kde můžeme v tomto ohledu hledat pomoc a inspiraci.

Autor je chemik a bývalý primátor Hradce Králové. Článek je součástí čtyřdílného cyklu Magazínu ChristNet na téma kreacionismus (2 díly) a evoluce (2 díly). Přístí týden uvedeme dva články zastánce evoluční teorie Marka O.Váchy.

Foto autor

1Answers in Genesis, Hebron, KY 41048, www.AnswersInGenesis.org

2Creation Illustrated Ministries, Auburn, CA 95602, creation@foothill.net

3Anwers - Building a Biblical Worldview, www.Answersmagazine.com

4Ham, Ken - McKeever, Stacia: The seven C´s of History, AiG, 2004 (Creation, Corruption, Catastrophe, Confusion, Christ, Cross, Consummation)

5Creation Science Evangelism, Pensacola, FL 32503, www.drdino.com

6Dinosaur Adventure land, Pensacola, FL 32503, www.dinosauradventureland.com

7Studiengemeinschaft Wort und Wissen e.V., 72270 Baiersbronn, www.wort-und-wissen.de