Česká biskupská konference (ČBK) má výhrady vůči návrhu nového občanského zákoníku, který chce ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil (ODS) v prosinci předložit vládě. Konferenci se především nelíbí možnost, že by zákon zrušil církevní sňatky. Biskupové rovněž upozornili, že část zákona o takzvaném registrovaném partnerství je diskriminační, protože automaticky předpokládá, že partnerství budou uzavírat jen lidé stejného pohlaví. Své připomínky vyjádřila konference v dopisu zaslaném ministerstvu spravedlnosti, který ČTK poskytla mluvčí ČBK Irena Sargánková. Vyjádření ministerstva spravedlnosti ČTK zjišťuje.

Návrh zákona obsahuje dvě varianty uzavírání sňatků, z nichž jedna by se měla objevit v konečné verzi. Podle první varianty by lidé do manželství vstoupili poté, kdy své rozhodnutí stvrdí před státním orgánem v přítomnosti matrikáře a dvou svědků. Práv manželů by tak lidé nabyli teprve po uzavření civilního sňatku. To biskupové odmítají. "Zrušení církevních jako formy uzavření manželství v českém právním řádu by z historického a hodnotového hlediska bylo krokem zpět před rok 1989," píše se v dopise. Komunistický režim totiž církevní sňatky zakázal.

Druhá varianta návrhu, která je podstatně delší, s církevními sňatky počítá, ovšem zaštiťovat by je podle nového zákona mohly duchovní jakéhokoliv vyznání, aniž by jejich církev musela být v ČR registrovaná. Sezdaní lidé by pak ale museli sňatek do tří dnů prokázat matričnímu úřadu, jinak by byl neplatný. Druhá verze části zákona je podle ČBK "neodpovídající, nepropracovaná, a tedy nepřijatelná" a navozuje podle podle biskupské konference dojem, že se má jednat o pouhé "alibistické řešení", které by při projednávání zákona ve sněmovně bylo zcela vypuštěno.

Biskupové proto navrhují zachovat současnou podobu uzavírání manželství. V České republice si totiž od roku 1992 mohou snoubenci vybrat, zda uzavřou manželství buď před státním, nebo registrovaným církevním orgánem.

Výhrady má konference například i k části návrhu o registrovaném partnerství. Biskupové odmítají, aby na lidi, kteří uzavírají registrované partnerství, bylo v zákoně odkazováno jako na "snoubence". "Nelze připustit, aby takzvané zapsané partnerství bylo považováno za alternativu či obdobu manželství a bylo s manželstvím jakkoliv směšováno, či dáváno do souvislosti," uvádí ČBK v dopise ministerstvu. Navrhovaný se zákon zároveň v několika paragrafech o zapsaném partnerství odkazuje na části o manželství a vychází z nich.

Zapsané partnerství, jak ho definuje návrh občanského zákoníku, je podle biskupů navíc diskriminační, protože ho mohou uzavírat pouze lidé stejného pohlaví. Vstupem do partnerství získají lidé stejného pohlaví některá práva, která by ovšem zůstala odepřena lidem rozdílného pohlaví, jež nechtějí uzavřít manželství, ale tato práva by získat chtěli. Konference v dopise navrhuje nahradit zapsané partnerství již existujícím institutem blízkých osob, který by se případně rozšířil.

ČBK v dopise rovněž odmítla odstavec návrhu, podle kterého by změna pohlaví jednoho z manželů automaticky rušila manželství. "Nelze připustit, aby lékařský a kosmetický zákrok... znamenal bez dalšího zánik manželství," uvádí se v dopise.

Biskupové by také chtěli změnit definici "Člověk má právní osobnost od narození až do smrti" na podle nich správné "Člověk má právní osobnost od početí až do smrti". Podle ČBK odpovídá jejich formulace nejen české tradici, ale i Listině základních práv a svobod a Úmluvě o právech dítěte.

Dopis ČBK ministerstvu spravedlnosti najdete zde

Další materiály k této problematice najdete v naší starší zprávě