Anděl jim řekl: "Nebojte se, hle, zvěstuji vám velikou radost, která bude pro všechen lid. Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán, v městě Davidově."

Lukášovo evangelium, 2,10-11 

Na tom se shodneme všichni, že Vánoce jsou svátky r a d o s t i . Jedni druhým to přejeme a sami si to také přejeme, abychom prožili radostné vánoční svátky.

Ale jen někteří – patrně jen málokteří – dnes v národě a ve světě vědí, že Vánoce jsou svátky n a r o z e n í  K r i s t a P á n a.

My jsme to slyšeli – nebo jsme si to přečetli – z vyprávění Lukášova. Z toho Lukášova vyprávění pocházejí betlémské jesličky. Co to je – ty jesličky? Bylo to dobytčí krmítko, žlab, do kterého pastýři dávali seno pro voly a osly. A teď v těch jeslích našel své místo narozený Ježíš. Neměli pro něj místo ve svých příbytcích, tak jako ani dnes pro Pána Ježíše nemáme místo u nás doma a v našich příbytcích.

Tak proto jsou tu ty jesličky. Je jich teď všude hodně. Ale ať jsou jakékoli, všechny nás vybízejí: nedívejte se na nás a na všechny ty figurky kolem nás, ale hledejte toho, bez něhož by vůbec žádné Vánoce nebyly.

Anděl o něm pastýřům zvěstoval: „Narodil se vám dnes Spasitel, Kristus Pán.“ Slyšíte: jmenuje se Ježíš Kristus. A když se budeme dále ptát, čím je, pak nám anděl poví: to je ten pro vás narozený SPASITEL!

My víme, kdo je učitel, dělník, ředitel, podnikatel..., ale Spasitele neznáme. A tak se zase zeptáme: a čímpak se zabývá takový Spasitel?

Kdybych vám to měl nyní stručně odpovědět, pak bych řekl toto: ten nám narozený Spasitel se zabývá tím, že nám přináší a působí radost. Slyšeli jste, co anděl hned při jeho narození pověděl: „Zvěstuji vám radost velikou, která bude pro všechen lid“.

Jak to ten Spasitel dělá, že nám všem působí radost? Pokusím se to povědět ve třech bodech: 1) Ten Spasitel v nás nejprve působí v í r u . K čemu je nám víra? Víru dostáváme, abychom se n e b á l i, že na tomto světě, ve svém životě a ve smrti jsme na všechno sami. Víra v nás vzbuzuje jistotu, že Bůh, který dokáže víc, než kterýkoli člověk, tě miluje, ať jsi kdokoli a ať jsi jakýkoli. Je a bude s tebou ve dnech dobrých i zlých a nikdy tě neopustí. A tak se neboj, věř a raduj se: „Narodil se Kristus Pán, radujme se“. 2) Za druhé nám ten Spasitel pomáhá tím, že přemáhá všechno naše sobectví a vzbuzuje v nás l á s k u. A to je báječná věc, když si přestaneme závidět a navzájem se hádat a začneme se navzájem milovat, jedni druhým dokážeme odpustit, když si dokážeme navzájem pomáhat a sloužit. To je hned život radostnější a na světě se lépe žije a my můžeme zpívat: „Narodil se Kristus Pán, radujme se." 3) Za třetí nám ten Spasitel působí radost tím, že do našich často sklíčených srdcí vkládá n a d ě j i . K čemu je mi naděje? No, víte, naděje mi dává jistotu, že ta veliká radost není určena jen pro Vánoce, ale že i po Vánocích – až zase příjdou všední a všelijak nevydařené dny – že i potom se budu mít z čeho radovat. Ten Spasitel se postará o to, abych nepodléhal špatné náladě, nebo dokonce zlé depresi. A proto ještě jednou: smíme se radovat radostí velikou a smíme zpívat: „Narodil se Kristus Pán, radujme se !“

Začali jsme jesličkami. A také jimi skončíme. V jesličkách ten Narozený našel své první místo. Teď přichází za námi – i za tebou – a přeje si, abychom ho přijali do svých srdcí a domovů. – Ne pouze na Vánoce: Vždyť on nám přináší velikou radost, která je pro všechny a pro celý život – ten nynější i budoucí. Amen.

Modleme se: Dej nám to ó Ježíši, Spasiteli milý! Amen

ThDr. Jiří Doležal je emeritním farářem Českobratrské církve evangelické v Pardubicích. Dlouhá léta se podílel na vyučování mladých duchovních své církve.