Návštěva se blíží. Kdo chce místenky, ten se může zapisovat. Jsou vydané brožurky k přípravě. Proč se nepřipravit a nevypravit? Vyvstává řada otázek i otazníků. Pokusil jsem se k nim vybrat z evangelií inspirující texty. Následující odstavce jsou z velké části citace, ale proč ne. Cituji převážně slova, která řekl Ježíš. Jak zněla tenkrát a jak nám vyznívají dnes?

Proč si nechává říkat „otec“?
Ježíš řekl učedníkům, aby si otče nenechali říkat. ,„Vy však si nedávejte říkat ‚Mistře‘: jediný je váš Mistr, vy všichni jste bratří. A nikomu na zemi nedávejte jméno ‚Otec‘: jediný je váš Otec, ten nebeský.“ (z 23. kapitoly Matoušova evangelia)

Proč má svůj „stát“?
Ježíš ani učedníci státy neměli. Hlásali radostnou zvěst o Božím Království. Proč má římský biskup světskou moc a koná státní návštěvy? Ježíš řekl: „Moje království není z tohoto světa. Kdyby mé království bylo z tohoto světa, moji služebníci by bojovali, abych nebyl vydán Židům; mé království však není odtud.“ (18. kapitola Janova evangelia).
„Ježíš na něj s láskou pohleděl a řekl: „Jedno ti schází. Jdi, prodej všecko, co máš, rozdej chudým a budeš mít poklad v nebi; pak přijď a následuj mne!“ On po těch slovech svěsil hlavu a smuten odešel, neboť měl mnoho majetku. Ježíš se rozhlédl po svých učednících a řekl jim: „Jak těžko vejdou do Božího království ti, kdo mají bohatství!“ (10. kapitola Markova evangelia)

Proč vyhlásil „odpůstky“?
V evangeliích Ježíš mluvil o odpuštění a zároveň o soudu. O odpustcích nemluvil, ani je nevyhlašoval. Učedníci odpůstky nezískávali. Mocně hlásali zprávu o Božím Království, uzdravovali lidi a vyháněli zlé duchy.
Římský biskup vyhlásil u příležitosti 150. výročí úmrtí svatého faráře arského J.M. Vianneye na období 19.6.2009-19.6.2010 Rok kněží. K tomuto jubilejnímu roku uděluje Apoštolská penitenciárie odpustky.
„Odpustek znamená, že se před Bohem odpouštějí časné tresty za hříchy, jejichž vina byla zahlazena; je to odpuštění, které náležitě připravený věřící získává za určitých podmínek za pomoci církve, které jako služebnici vykoupení přísluší rozdělovat a používat poklad zadostiučinění Krista a svatých. … Každý věřící může získat … odpustky buď sám pro sebe, nebo pro zemřelé na způsob přímluvy.“
(Katechismus, §1471)

„V chrámu našel prodavače dobytka, ovcí a holubů i penězoměnce, jak sedí za stoly. Udělal si z provazů bič a všecky z chrámu vyhnal, i s ovcemi a dobytkem, směnárníkům rozházel mince, stoly zpřevracel a prodavačům holubů poručil: „Pryč s tím odtud! Nedělejte z domu mého Otce tržiště!“ (2. kapitola Janova evangelia).
„Farizeové totiž a všichni židé se drží tradice otců a nejedí, dokud si k zápěstí neomyjí ruce. A po návratu z trhu nejedí, dokud se neočistí. A je ještě mnoho jiných tradic, kterých se drží: ponořování pohárů, džbánů a měděných mis.) Farizeové a zákoníci se ho zeptali: „Proč se tvoji učedníci neřídí podle tradice otců a jedí znesvěcujícíma rukama?“ Řekl jim: „Dobře prorokoval Izaiáš o vás pokrytcích, jak je psáno: ‚Tento lid ctí mě rty, ale srdce jejich je daleko ode mne; marná je zbožnost, kterou mne ctí, učíce naukám, jež jsou jen příkazy lidskými.‘ Opustili jste přikázání Boží a držíte se lidské tradice.“ A ještě řekl: „Jak dovedně rušíte Boží přikázání, abyste zachovali svou tradici! Vždyť Mojžíš řekl: ‚Cti svého otce i svou matku‘ a ‚kdo zlořečí otci nebo matce, ať je potrestán smrtí.‘ Vy však učíte: Řekne-li někdo otci nebo matce: ‚To, čím jsem ti zavázán pomoci, je korbán (to jest dar Bohu),‘ již podle vás nemusí pro otce nebo matku nic udělat; tak rušíte Boží slovo svou tradicí, kterou pěstujete. A takových podobných věcí činíte mnoho.“ (ze 7. kapitoly Markova evangelia).

Proč vyhlásil rok „kněží“?
V evangeliích se nedočteme o tom, že by si Ježíš vybral za učedníky kněze nebo zákoníky (právníky). Apoštoly nenazval služebníky nebo kněžími. Nazval je přáteli a bratry. „Na stolici Mojžíšově zasedli zákoníci a farizeové. Proto čiňte a zachovávejte všechno, co vám řeknou; ale podle jejich skutků nejednejte: neboť oni mluví a nečiní. Svazují těžká břemena a nakládají je lidem na ramena, ale sami se jich nechtějí dotknout ani prstem. Všechny své skutky konají tak, aby je lidé viděli: rozšiřují si modlitební řemínky a prodlužují třásně, mají rádi přední místa na hostinách a přední sedadla v synagógách, líbí se jim, když je lidé na ulicích zdraví a říkají jim ‚Mistře‘.
Vy však si nedávejte říkat ‚Mistře‘: jediný je váš Mistr, vy všichni jste bratří. A nikomu na zemi nedávejte jméno ‚Otec‘: jediný je váš Otec, ten nebeský. Ani si nedávejte říkat ‚Učiteli‘: váš učitel je jeden, Kristus.
(z 23. kapitoly Matoušova evangelia)

Čtyři otazníky. Máte další? Chystáte se na setkání s Benediktem XVI.? Před lety jsme byli na bohoslužbě s Janem Pavlem II. celá rodina, rodiče i bráchové. Na setkání s bratrem Benediktem chce jít manželka s dcerkou a řada mých přátel. V tomto termínu v Brně římskokatolické bohoslužby nebudou. Nemají být, když bude ta na letišti. To je pro mě příležitost setkat se zase s bratry křesťany z jiných církví. Tu neděli se těším k metodistům.

Články v rubrice Areopág vyjadřují osobní názory autora.
Autor je ekolog a bývalý člen Vysokoškolského katolického hnutí  v Brně.
Foto:autor