Komise pro otázky životního prostředí Českobratrské církve evangelické spolu s Ekologickou sekcí České křesťanské akademie a Pravoslavnou akademií Vilémov vybízejí sbory a farnosti, aby se v neděli 13. prosince 2009, v den vrcholných jednání Kodaňské konference o klimatu, připojily k celosvětové akci Bellringing 350.

Proč právě 350 úderů kostelních zvonů?
Ve všech světových kulturách jsou hudební nástroje jako zvony a bubny odnepaměti využívány k varování lidí před bezprostředně hrozícím nebezpečím, ale také ke svolávání k bohoslužbám a jako doprovod podstatných okamžiků v jejich průběhu.

350 ppm (parts per million, tj. 0,035 %) je hodnota koncentrace oxidu uhličitého v zemské atmosféře v roce 1988, o níž většina klimatologů předpokládá, že je ještě trvale udržitelná a nezpůsobuje nevratnou klimatickou změnu.

Po celou dobu historie lidstva až do počátku masivního využívání fosilních paliv před zhruba 200 lety atmosféra obsahovala 275 ppm CO2, ale v současné době koncentrace dosahuje 390 ppm. Pokud nedokážeme rychle snížit úroveň CO2, riskujeme v důsledku tzv. skleníkového efektu nevratné změny jako tání ledovců a mohutné uvolňování metanu z tající věčně zmrzlé půdy, s dalšími důsledky pro klima ve světovém měřítku i v České republice.

V neděli 13. prosince budou probíhat nejdůležitější jednání konference OSN o klimatu v Kodani. V 15 hodin, na závěr ekumenické bohoslužby v luteránské katedrále v Kodani, se rozezní kostelní zvony v celém Dánsku a křesťané celého světa jsou vyzýváni, aby se připojili.

Akci podporují mimo jiné ECEN (Evropská křesťanská environmentální síť) a Světová rada církví, která 2.9.2009 přijala Prohlášení k ekologické spravedlnosti a ekologickému dluhu (Statement on eco-justice and ecological debt). V tomto dokumentu Světová rada církví mimo jiné "vybízí členské církve, aby požadovaly od svých vlád, aby na Kodaňské konferenci UNFCCC v prosinci 2009 přijaly čestná a závazná opatření vedoucí ke snížení obsahu CO2 na úroveň nižší než 350 ppm, založená na principech klimatické spravedlnosti, která zahrnuje efektivní podporu ohroženým společnostem zaměřenou na přizpůsobení se klimatické změně prostřednictvím finančního a technologického transferu".

Jednotlivé farnosti a sbory se mohou k tomuto úsilí připojit modlitbou, uspořádáním přednášky nebo jiné vhodné akce, ale také zmíněným zvoněním 13.12.2009. Zvonění nemusí nutně proběhnout v 15 hodin, ale např. před začátkem nebo při konci bohoslužeb v obvyklém čase. "Zcela nutné není ani dodržet doporučených 350 úderů, zvlášť pokud je zvon Vašeho kostela vybaven elektrickým pohonem, jehož nastavení by bylo obtížné změnit, nebo který by po delším zvonění vyřadila z provozu tepelná pojistka. V takovém případě je ale vhodné zvonění v obvyklé délce s přestávkami opakovat", vysvětluje Marek Drápal jeden z organizátorů akce v Čechách. Drápal též vyzývá k zapojení mládeže do celé akce: "Pokud pohyb zvonu závisí na lidské síle, je vhodné zapojit do zvonění mládež v míře větší než obvykle a využít toho k vysvětlení smyslu akce mladým účastníkům".

S ohledem na možnou záměnu se signály Civilní ochrany doporučují organizátoři o chystané akci předem informovat obecní (městský) úřad, což má i druhotný důsledek propagace této akce i činnosti a existence sboru obecně. "Pokud je Váš kostel jedním z těch, které zvon nemají, doporučujeme využít ke stejnému účelu jiné hudební nástroje a v té souvislosti opět zapojit mládež", dodává Marek Drápal.

Další informace lze nalézt na adrese http://350ppm.cz/. V anglickém jazyce na http://www.bellringing350.org/, obecnější pak na http://www.350.org/.