Řád bratří kazatelů, dominikánů, ve spolupráci se společností Cortuum s. r. o. vstupuje na pražskou kulturní mapu výstavou s názvem: HIC SUNT (DOMINI) CANES – Všem na očích, a přesto skrytí. Zvou Pražany a české návštěvníky, zejména pak rodiny s dětmi, studenty a žáky k opakované návštěvě a slibují seznámení se jak s dějinami tohoto prostoru, tak s působením Řádu bratří kazatelů v Praze a v českých zemích. Slovní hříčka v názvu výstavy evokuje historické označení neznámého místa (HIC SUNT LEONES), kterým tento klášter bezpochyby je, a jeho spojení s dominikánským řádem (Domini canes = psi Páně).

Moderně pojatá expozice proto představuje podrobný vývoj tohoto ostrova kapitulních a klášterních staveb od 13. století až po současnost, nedílně spjatý s činností Řádu bratří kazatelů. Hlavním výstavním exponátem je ale klášter sám – historie jeho areálu, již archeologický výzkum protáhl až na přelom 11. a 12. století, a jeho umělecká díla, která patří k tomu nejkvalitnějšímu, co může Praha nabídnout. Naši pozornost si zaslouží také lidé, kteří jsou s klášterem spojeni a zároveň patří k nejvýznamnějším osobnostem českých dějin. Do života kláštera a jeho obyvatel pak můžeme nahlédnout také prostřednictvím cyklu velkoformátových fotografií Jana Diviše s názvem Dominikáni 2010.

„Naší snahou bylo představit toto tradiční, historicky pevně ukotvené místo s jedinečným geniem loci novou, netradiční formou tak, aby byla zachována neopakovatelná atmosféra, ale aby se všichni návštěvníci alespoň na chvíli mohli stát součástí jeho života. Přesto tato výstava není jen pro odborníky nebo znalce, ale nabízí široké zázemí pro kultury milovné návštěvníky, pro rodiny s dětmi a díky doprovodnému programu pro děti ve věku základních škol je také vhodným doplňkem vzdělávacích programů pro oba stupně ZŠ i první ročníky víceletých gymnázií,“ říká kurátorka výstavy Sylvie Novotná.

Ostrov uprostřed města
Rozsáhlý barokní konvent skrývá pod zemí a ve svých zdech přinejmenším devět století pražské historie. Na počátku bylo vybudování románského kostela sv. Jiljí, který vznikl zřejmě ještě dříve, než se Staré Město pražské stalo opevněným královským městem. Archeologický výzkum nahlédl pod dlažbu ambitu a rajského dvora, přičemž k zajímavým nálezům patří například denár knížete Vladislava I. z let 1120–1125. Již v první polovině 13. století existovala u sv. Jiljí kolegiátní kapitula založená po vzoru katedrální kapituly na Pražském hradě, která byla u nás první v ryze městském prostředí. Její zlatá éra se datuje do období vlády Lucemburků, kdy s ní byly spojeny význačné osobnosti jako kazatel Jan Milíč z Kroměříže, kronikář Přibík Pulkava nebo sv. Jan Nepomucký.
Po roce 1625 přicházejí ke sv. Jiljí dominikáni a postupně zde na místě starších kapitulních a měšťanských budov budují rozsáhlý klášter, který byl určen za sídlo provinciála i generálního studia, a získal tak postavení nejvýznamnějšího dominikánského domu v českých zemích.

Kde jsou psi?
Vrcholné období klášter prožíval v první polovině osmnáctého století. Z té doby také pochází unikátní cyklus nástěnných maleb na klenbě kostela, který vypráví legendu o sv. Dominikovi, o sv. Jiljí či o zásluhách bratří kazatelů. Motiv psa je spojen jednak s legendou o sv. Jiljí, jednak se samotným zakladatelem dominikánského řádu, sv. Dominikem, jehož matce, Janě z Azy, se podle legendy zdál před Dominikovým narozením sen, že jí z lůna vyskočil psík, který pochodní zapálil pro víru celý svět. Psy v rozličných podobách proto najdete na mnoha místech kostela, včetně nástropních maleb klenby, i v prostorách kláštera. Autor fresek, Václav Vavřinec Reiner, jeden z nejvýznamnějších malířů českého baroka, žil poblíž kláštera a kostel často navštěvoval. Dominikánům zůstal věrný i po své smrti v roce 1743 – pořídil si zde hrobku, kde odpočívá spolu se svými blízkými. Výstava přibližuje i další pohnuté osudy klášterních budov v 19. a 20. století a osobnosti, které v jejich zdech působily.

Vraťte se s dětmi
Návštěvníci výstavy budou mít unikátní příležitosti nahlédnout do historií nabitého prostoru kláštera a dozvědí se detaily o působení dominikánského řádu v českých zemích a způsobu jeho života. Výstava ale není určena jen pro milovníky historie – její obsah je připraven tak, aby si na své přišli i ti, kteří mají vztah ke Starému Městu, a také děti školou povinné – na základní obsah výstavy totiž navazuje speciální program pro děti, který atraktivní formou komiksových příhod zprostředkovává dětským návštěvníkům vybrané informace z dlouhé historie tohoto místa.
Na žáky obou stupňů ZŠ (děti ve věku do jedenácti let mají připravenou jednu cestu, druhou pak mohou absolvovat děti z druhých stupňů či z prvních ročníků víceletých gymnázií) čeká dobrodružná cesta klášterem při pátrání po jednom z dosud skrytých tajemství za doprovodu černobílého psíka Dominika, který je zavede do šesti prostorů kláštera a představí jak běžný život jeho obyvatel, tak i vybrané historické momenty. Pokud děti uspějí a odhalí, co je oním tajemstvím konventu, mohou se vydat i do ulic Starého Města, aby vyzkoušely svůj pozorovací talent a seznámily se s dalšími místy spojenými s dominikánským řádem v nejbližším okolí kláštera.
Program navazuje na rámcové vzdělávací programy v oblasti umění a kultura, člověk a jeho svět, člověk a společnost a jazyk a jazyková komunikace. Program ale není určen jen pro školní skupiny, zúčastnit se ho mohou i celé rodiny. V neposlední řadě budou v průběhu konání expozice připraveny také víkendové rodinné programy, kdy si všichni zájemci budou moci vyzkoušet svůj um v tvořivých dílnách.

Nejen minulost
Světlo a stín modelují hloubku prostoru, na tmavém pozadí zřetelně rozlišujeme obrysy ozářených věcí… Cyklus fotografií Jana Diviše (* 1985) s názvem Dominikáni 2010, doprovázený citáty z řádových pravidel, citlivě zachycuje všední okamžiky a dovoluje nahlédnout do současného života dominikánů. Soubor představuje podstatné prvky dominikánské duchovní identity, jimiž jsou život v komunitě, slavení liturgie a studium. Pečlivý výběr několika fotografií z velkého množství záběrů, vzniklých při autorových opakovaných pobytech především v klášterech v Olomouci a Praze, nechce být pouhým dokumentem, ale spíše poselstvím o vitalitě tohoto způsobu života a jeho aktuálnosti v naší době.
Na závěr výstavy bylo v multifunkčním prostoru čítárny připraveno stručné představení publikační činnosti dominikánů, kterou dnes zajišťuje nakladatelství Krystal, a projekce ukázek z dokumentárních filmů České televize, jež se zabývají dominikány a jejich světci.

Rozšířená nabídka programů
Od začátku října doprovodí obsah expozice cyklus přednášek připravený předními českými odborníky a členy Řádu bratří kazatelů a také sobotní komentované prohlídky, které návštěvníky provedou dalšími, dosud uzavřenými klášterními prostory. Podrobný program bude zveřejněn na webových stránkách expozice.

Vstup do výstavních prostor kláštera je z Jilské ulice (Klášter u sv. Jiljí, Jilská 7A, Praha 1 – Staré Město). Více informací naleznete také na www.vystava-dominikani.cz.

Mgr. Jana Maříková-Kubková, Ph.D., je zaměstnankyní archeologického ústavu AV ČR Praha

foto:archiv dominikánského řádu.