Tři otázky pro…

kurátorku Ing. arch. Sylvii Novotnou

  1. Jak vznikla myšlenka uspořádat podobnou výstavu a komu je výstava určena?

Rozhodnutí uspořádat tuto expozici se zrodilo poměrně nedávno jako výsledek dlouholetých příprav na nezbytnou rekonstrukci celého kláštera. Vzniklo na základě myšlenky otevřít alespoň část dosud uzavřeného komplexu české veřejnosti a vytvořit vlastní kulturní program, jímž by se klášter zapsal do kulturní mapy hlavního města. Odtud byl už jen krůček k vytvoření koncepce výstavy, která představuje bohaté dějiny tohoto místa na základě nejnovějších vědeckých výzkumů a poznatků. Záměrem expozice je přiblížit do současnosti téměř neznámý objekt především laické veřejnosti a také dětem, pro které vznikl speciální program určený žákům základních škol a prvních ročníků víceletých gymnázií. Děti se mohou hravou formou zúčastnit pátrání po jednom z dosud skrytých tajemství kláštera, jímž je provede průvodce nejpovolanější – černobílý psík Dominik. Ten je jedním ze symbolů sv. Dominika, zakladatele Řádu bratří kazatelů, kteří tento klášter vybudovali a po téměř 400 let v něm naplňují své poslání. Program je připraven pro dvě věkové kategorie, aby odpovídal dětským možnostem a vědomostem nabytým pro ten který stupeň ZŠ a mohl vhodně doplnit vzdělávací programy jednotlivých škol. Ale srdečně zveme k návštěvě i rodiče s dětmi, protože do hry je možné se zapojit kdykoliv.

  1. Váš projekt je mimořádný jak z hlediska koncepce podobných výstav, tak formou spolupráce s církevním prostředím. Jak složité bylo přesvědčit bratry k takové spolupráci?

Díky tomu, že již první koncepční náměty vycházely ze vzájemné spolupráce, nebylo těžké vytvořit konečnou podobu tak, aby byly vyváženy důležité mezníky z církevní historie, která začíná již ve 13. století prvními písemnými zmínkami a pokračuje s drobnými přestávkami do dnešních dnů, s duchovním významem řádu dominikánů a kontemplativní atmosférou tohoto konventu. Naší snahou bylo, aby i provoz výstavy vycházel z možností kláštera a nenarušoval běžný život jeho obyvatel, ale zároveň abychom návštěvníkům umožnili netradiční nahlédnutí za dříve uzavřené brány.

  1. Jak dlouho výstava potrvá a na jaké doprovodné programy se může návštěvník těšit?

Výstava bude pro veřejnost otevřena od 6. září, a to denně od 9 do 18 hodin, a potrvá do konce června příštího roku. Kromě vlastní expozice je pro návštěvníky připraven cyklus přednášek začínající 5. října úvodní lekcí, připravenou autorem hlavní části expozice Dušanem Foltýnem a fr. Romualdem Robem z Kláštera dominikánů Praha, která nabídne všem zájemcům z řad laické i odborné veřejnosti podrobné seznámení s obsahem výstavy. Do konce roku se pak uskuteční další tři přednášky vycházející z prezentovaných historických událostí a lekce budou pokračovat i v roce příštím. Abychom ještě více naplnili naše slova o otevírání „zakletého“ kláštera, připravili jsme také komentované prohlídky dříve nepřístupných prostor konventu, které začínají v sobotu 2. října a budou pokračovat ve čtrnáctidenním cyklu. Průvodci se stanou sami bratři, jejichž fundovaný výklad mohou zájemci vyslechnout v průběhu zhruba hodinové procházky. Všem posluchačům doporučujeme, aby se na oba programy raději dopředu objednali, k čemuž slouží především webové stránky výstavy www.vystava-dominikani.cz.


dominikána fr. Romualda Štěpána Roba OP

  1. Je spolupráce s výstavním týmem, který nahlíží na váš řád i klášter tak trochu z jiné strany, pro vás obohacením?

Díky přátelům, kteří nám pomáhají, se podařilo sestavit opravdu skvělý tým. Vidět pracovat odborníky a profesionály je vždycky obohacením a inspirací. Tiše jsem během přípravy přihlížel a nakukoval jim přes rameno a pokud možno přicházel se svými vysvětleními a doplněními k výstavě. Očekávám, že se nám díky spolupráci s veřejně uznávanými odborníky podaří pozvat na výstavu opravdu každého, kdo miluje Staré Město pražské a jeho příběhy.

  1. Jste jednou z nejdéle působících institucí v Praze, dokonce i na stejném místě. Jak vnímáte tradici a svou úlohu v současné Praze?

Jsem šťastný, že se mi díky výstavě alespoň částečně splní sen jistého návratu vpřed, či pokroku vzad, a to do doby předhusitské. Kláštery dominikánů nebyly totiž tenkrát jen uzavřenými komunitami řeholního života svých členů, centry modliteb, vzdělanosti a kázání. Jejich umístění ve městech je stavělo do rolí pulzujících středisek městského, společenského a kulturního života. Věřím, že náš klášter tuto roli i díky výstavě alespoň trochu znovu získá.

  1. Je velmi pravděpodobné, že výstava přitáhne do dominikánského kláštera publikum, které běžně váš dům jen obchází. Těšíte se na něj?

Sv. Dominik de Guzmán, zakladatel Řádu bratří kazatelů, chtěl, aby se jeho následovníci uměli setkávat s lidmi a uměli je oslovit. Díky této výstavě, která nám spadla do klína, se nám k tomu naskytla mimořádná příležitost a já jen doufám, že na ni budeme stačit. Rozhodně se tady nebudeme nudit.


historika Mgr. Dušana Foltýna

  1. Které období spojené s kostelem sv. Jiljí se nejvíce zapsalo do dějin Prahy?

Trochu pozapomenutým, ale mimořádně významným obdobím zdejší historie je předhusitská doba, kdy u sv. Jiljí působily přední osobnosti spjaté s českými dějinami a kulturou. Patřil mezi ně mimo jiné kazatel a reformátor Jan Milíč z Kroměříže, správce zdejší školy Přibík Pulkava z Radenína, který je autorem známé Kroniky české sepsané z podnětu císaře Karla IV., a po jistou dobu byl členem svatojilské kapituly rovněž sv. Jan Nepomucký.

  1. Které další z významných osobností měly úzký vztah ke kostelu sv. Jiljí?

Dnes nepochybně nejznámější osobností pohřbenou u sv. Jiljí je jeden z velikánů českého baroka, malíř Václav Vavřinec Reiner, který je současně autorem největšího uměleckého pokladu kostela, rozsáhlého cyklu nástropních maleb. Méně známé však je, že u sv. Jiljí byli pohřbeni rovněž členové rodiny světoznámého německého astronoma Johannese Keplera.

  1. Jaké téma z výstavy by návštěvník určitě neměl přehlédnout?

Těchto témat je celá řada a pokrývají téměř devět století událostí spjatých s dějinami Prahy a českých zemí. Pro širší veřejnost neznámou skutečností je například to, že klášter sv. Jiljí byl v 19. století po více než sedmdesát let prvním sídlem Pražské konzervatoře a v jeho zdech bylo vychováno několik generací českých hudebníků.

K tématu viz též náš starší článek Víte, kde v centru Prahy hledat psy?


Kontaktní informace:

Klášter u sv. Jiljí, Jilská 7A, 110 00 Praha 1 – Staré Město

tel.: +420 725 435 455

e-mail: vystava@cortuum.cz

www.vystava-dominikani.cz


Pořadatelé:

Cortuum s. r. o. Klášter dominikánů Praha

www.cortuum.cz http://praha.op.cz