Evangelium Lukášovo, 2.kapitola, 1-10 

1  Stalo se v oněch dnech, že vyšlo nařízení od císaře Augusta, aby byl po celém světě proveden soupis lidu. 2  Tento první majetkový soupis se konal, když Sýrii spravoval Quirinius. 3  Všichni se šli dát zapsat, každý do svého města. 4  Také Josef se vydal z Galileje, z města Nazareta, do Judska, do města Davidova, které se nazývá Betlém, poněvadž byl z domu a rodu Davidova, 5  aby se dal zapsat s Marií, která mu byla zasnoubena a čekala dítě. 6  Když tam byli, naplnily se dny a přišla její hodina. 7  I porodila svého prvorozeného syna, zavinula jej do plenek a položila do jeslí, protože se pro ně nenašlo místo pod střechou. 8  A v té krajině byli pastýři pod širým nebem a v noci se střídali v hlídkách u svého stáda.  9 Náhle při nich stál anděl Páně a sláva Páně se rozzářila kolem nich. Zmocnila se jich veliká bázeň. 10  Anděl jim řekl: „Nebojte se, hle, zvěstuji vám velikou radost, která bude pro všechen lid."

Krýzovy jesličkyOpět stojíme před svatým tajemstvím vánoc. Porozumíme mu? Uvede nás v úžas? Uslyšíme chvalozpěv nebeských zástupů a připojíme se k němu?  A naplní veliká radost naše srdce, naše dny sváteční i všední?

Betlémským pastýřům poslal Pán na pomoc anděla. I nám ho posílá. Bez jeho pomoci bychom vánoce radostně slavit nedokázali.

Z andělova poselství vyslechneme nejprve toto:  „Narodil se vám dnes Spasitel“. Ten Spasitel je Ježíš Kristus, Boží Syn. V něm sám Bůh přišel a přichází, aby nás vysvobodil a zachránil ze všeho zlého. Aby nás ztracené hledal a nalezl a přivedl k sobě, abychom na světě nežili bez Boha a proto bez naděje. Není nic smutnějšího než žít bez Boha a bez naděje.

Komu se ten Spasitel narodil? Narodil se nejen věřícím, ale i nevěřícím; nejen pobožným, ale i bezbožným. Nejen zdravým a zdatným, ale i nemocným a bezmocným; nejen úspěšným, ale i všem ztroskotaným. Narodil se vám, kteří trpíte depresemi a bezesnými nocemi. Narodil se vám, kteří jste dlouhou dobu na všechno stačili, ale teď váš elán vyhořel. Narodil se praktikujícím křesťanům, ale i všem vám, kteří se nemodlíte, bibli nečtete a do kostela nechodíte. Narodil se světu, který ho nezná a svou lhostejností, někdy i arogantností  ho ignoruje. Není nikdo Bohu tak odcizený a vzdálený, aby se pro něj tento Spasitel nenarodil. Ano, to do plének a jeslí narozené děťátko je Spasitel všech. Je v něm záchrana a naděje pro všechny a pro všechny veliká radost.

El Greco - Evangelista LukášKde ho hledat? Kde ho nalezneme? To je to druhé z vánočního andělova poselství: „Naleznete nemluvňátko (děťátko) zavinuté v plenkách a položené do jeslí“ – Tak to tu opravdu stojíme před velikým tajemstvím: Bůh věčný, nekonečný za námi přišel a přichází v bezmocném nemluvňátku, chudičkém děťátku. Žádné nádhery katedrál, žádné sochy – třeba 40 m vysoké – na tom nic nezmění. V Betlémě, v městě Davidově (!) pro něj neměli místo. Musel vzít za vděk chlévem a jeslemi, dobytčím krmítkem.

A přece je to Spasitel – a není žádného jiného! A  přece je to Bůh a jeho sláva spočívá právě v těch plenkách a jeslích: „Sláva na výsostech Bohu!“ Přišel kvůli nám, aby se nám dal poznat. Tak už žádné další vymýšlení Boha!. Aby nám prokázal svou milost, vzal na sebe naše člověčenství. A nedal se odradit – a nedá se odradit – tím, že ho nepřijímáme.

Dodnes za námi přichází a zjevuje nám svou slávu a moc, svou lásku a věrnost všude tam, kde zazní evangelium, tam,  kde se dva nebo tři – docela malé hloučky, nebo velké zástupy – shromáždí; tam, kde zazní „Narodil se Kristus Pán“ a „Čas radosti  veselosti“. Naleznete ho, až vám u svého stolu nabídne úlomek chleba a kalich. Nepotřebuje žádnou okázalost, nic oslňujícího. A nepohrdá ani svou chatrnou církví, která dnes nikomu neimponuje a nedokáže mnoho lidí získat pro Krista. Jeho poznávacím znamením jsou dodnes plenky a jesle. Jeho božský majestát je zahalen do „bláznovské zvěsti“ (1.Kor. 1,21). Skrze ni dodnes koná dílo své záchrany. A protože tomu tak je, proto i o letošních vánocích zazní chvalozpěv nebeských i pozemských zástupů: „Sláva na výsostech Bohu a na zemi lidem pokoj, Bůh v nich má zalíbení“. Amen.

 ThDr. Jiří Doležal je emeritním farářem Českobratrské církve evangelické v Pardubicích. Dlouhá léta se podílel na vzdělávání mladých duchovních své církve.

Foto: Krýzovy jesličky, Wikipedia.org; Evangelista Lukáš, El Greco;