Ivano, jsi ředitelkou Institutu ekumenických studií a koordinátorkou bakalářského studijního oboru Teologie křesťanských tradic na Evangelické teologické fakultě. O evangelické fakultě jsme nedávno psali, můžeš v krátkosti představit obor, který na fakultě koordinuješ?
Jde o obor, ve kterém je teologie vyučována ekumenicky – to znamená z pohledu tří velkých křesťanských tradic: katolické, protestantské a pravoslavné. V poslední době se snažíme u některých témat začlenit i pohledy evangelikální. Toto studium probíhá jednou týdně ve večerních hodinách, a proto je vhodné pro studenty jiných oborů nebo pro lidi pracující. Naši studenti přicházejí ze všech křesťanských denominací a jsou mezi nimi i lidé hledající své zakotvení. Studenti jsou převážně mladí, ale máme i studenty středního věku a nejstaršímu je 76 let. Program zahrnuje vedle teologie a biblistiky základy filozofie, hermeneutiku, religionistiku, liturgiku, etiku, eklesiologii, spirituality, dějiny křesťanství a psychologii a sociologii náboženství. V roce 2009 jsme poprvé otevřeli i magisterské studium nazvané Teologie křesťanských tradic – Ekumenika. Zde je největší důraz položen na systematickou teologii (v ekumenické perspektivě), biblistiku a ekumenickou eklesiologii.

Studium teologie na tomto oboru je určeno převážně pro laiky a odborníky z jiných oborů. Vychází z myšlenky vzdělávání laiků ještě z dob činnosti podzemní církve v časech hluboké totality (viz zpráva o historii školy). Je ještě dnes v době tlaku na specializaci a profesionalizaci tento systém vzdělávání aktuální?
Myslím si, že ano a že právě v dnešní době, kdy se potýkáme s nedostatkem „náboženských profesionálů“ (kněží, farářů a farářek), budou vzdělaní laici mít v církevních společenstvích stále větší uplatnění. Mohou být činní v pastoraci, při vedení biblických hodin, přípravě liturgií a mnoha dalších činnostech ve farnosti/obci.

Na jedné straně je slovo laik pro odborně vzdělaného, ale neordinovaného křesťana poněkud dehonestující, na druhé straně konzumní způsob života příliš nepomáhá rozvíjet aktivní život věřících v církvi. Rádi se necháváme obsluhovat od farářských profesionálů. Jaké místo pro „laiky“ vidíš v dnešních církvích?

To už jsem vlastně uvedla v odpovědi na předešlou otázku. Dnes se běžně setkáváme se situacemi, kdy má jeden farář na starost velkou farnost o několika stovkách lidí nebo kdy má jeden/jedna farář/ka na starost více menších farností/obcí. V této situaci těžko může farář/ka zvládat více než sloužit bohoslužby a řídit chod farnosti/obce. A tady aktivní vzdělaní laici – jak jsem již uvedla – mohou hodně přispět k oživení života farnosti/obce. Také mohou být členy farních rad, staršovstva či rad starších, připravovat různé společné akce, ať již duchovní nebo kulturní. Znám několik opravdu živých společenství a ve všech se výrazně účastní vedení různých aktivit právě laici. Má to dvě podmínky: že se najdou laici mající chuť do takové činnosti a že jim farář/ka dá dostatek prostoru.

Institut ekumenických studii studium nabízí již 15 let a pod fakultou (ETF) se jako bakalářský obor vyučuje celou dekádu. Můžeš charakterizovat význam a výsledky školy v tomto období?
Význam našeho studijního oboru vidím v tom, co již bylo zmíněno – v teologickém vzdělávání laiků, a to vzdělávání ekumenickém. Naši absolventi jsou otevření spolupráci s křesťany jiných denominací, vzájemná různost není pro ně překážkou, naopak – vědí, že může být i obohacením. Znalost základů teologie i dalších oborů z perspektivy různých tradic jim ekumenickou spolupráci usnadňuje. Za dobu těch 15 let absolvovalo bakalářské studium asi 80 studentů. Někteří z nich i změnili zaměstnání, jedna studentka se stala farářkou (po doplnění magisterského studia), další slouží jako laičtí kazatelé či pracují v diakonii. Někteří již u nás přednášejí. A další působí ve svých církvích – každý podle svých možností a obdarování. Magisterské studium zatím ukončil jeden student, dalších 10 se na dokončení připravuje.

Škola vznikla v devadesátých letech i v jisté opozici vůči uzavřenosti Katolické teologické fakulty UK. Dnes má KTF nové vedení a situace na této škole je mnohém otevřenější. Na její půdě vznikají i nové obory. Jak v této souvislosti vnímáš spolupráci i vzájemnou konkurenci teologických fakult v Čechách?
Myslím si, že mezi jednotlivými teologickými fakultami probíhá dobrá spolupráce. Můžeme to vidět na tom, že řada vyučujících se pohybuje na více fakultách, i na tom, že některé akce jsou pořádány společně. Vzhledem k ekumenickému charakteru našeho studia máme přednášející ze všech tří pražských teologických fakult a vždy to bylo a je bez problémů.

Aktuálně se intenzivně diskutuje o tzv. "Dobešově reformě“ vysokoškolského zákona. Jaký je tvůj názor na tuto reformu a jak by reforma mohla ovlivnit teologické vzdělávání?

"Ekumenický táborák" v rámci zářijové intenzivní studijní formace mimo Prahu. 

Jako většina vysokoškolských pracovníků se domnívám, že reforma je velmi špatná. Ohrožuje akademickou svobodu. Zvýraznění ekonomických kritérií (ať už ve formě školného či v působení nově navrhovaných rad) by mohlo vážně znevýhodnit humanitní obory, tedy i teologii – jejich přínos lze těžko ekonomicky hodnotit. Po 40 letech potlačení studia i výzkumu v humanitních vědách by to bylo pro náš národ opravdu fatální.

Zavedení školného má být v kompetenci jednotlivých škol. Uvažuje se o placení školného i na oboru, který koordinuješ?
O tom jsem zatím s vedením ETF nehovořila. Neumím si ale představit, že v případě zavedení školného na ETF by na našem oboru nebylo. Na druhé straně se obávám, že by to pro nás bylo hodně omezující, protože většina našich studentů studuje zároveň jinou vysokou školu a platit dvojí školné by si mohl dovolit málokdo.

Škola nenabízí jen vzdělávání, ale i formaci osobní spirituality (exercicie, semináře pro zájemce o teologii apod.). Také klade důraz na společné prožívání křesťanského života včetně slavení eucharistických bohoslužeb navzdory rozdílu různé denominační příslušnosti studentů. Mohla by si tyto aktivity a jejich význam pro formaci studentů blíže specifikovat?
Studium je, jak již bylo zmíněno, spoluorganizováno Institutem ekumenických studií. Ten připravuje společné slavení liturgií, teologické semináře a duchovní obnovy a exercicie. Liturgie připravují studenti sami – pod odborným vedením se učí aktivně se účastnit liturgie – připravují zpěvy, přímluvy, díky. Společně se rozebírají texty z Písma a studenti vyšších ročníků si připravují i kázání. Předsedající pak přicházejí z různých církví. Teologické víkendové semináře na různá témata se konají dvakrát ročně. Při nich jsou nabízeny seminární skupiny zaměřené na jeden z aspektů tématu semináře a v nich se studenti učí si vzájemně naslouchat a věcně diskutovat. Duchovní obnova či exercicie se konají dvakrát ročně – v adventní a postní době. Jsou vedeny opět lidmi z různých tradic. Tyto aktivity prožívané společně vytvářejí velmi dobré společenství, vzájemnou důvěru, sdílení víry. A také tu výše zmíněnou otevřenost vůči „jinak věřícím“. Měli jsme a máme několik studentů z evangelikálního prostředí a jsem přesvědčena, že vzájemné soužití obohatilo a obohacuje obě strany.

Zájemci o studium najdou další informace na internetových stránkách Institutu ekumenických studií nebo na stránkách Evangelické teologické fakulty. Přihlášky ke studiu je třeba podat do konce února 2012.

foto: archiv. Ivany Macháčkové