Dne 15. května 2012 se v aule Vyšší odborné školy sociálně pedagogické a teologické Jabok v Praze uskuteční mezinárodní konference s názvem Lidská práva osob s postižením, nevyléčitelně nemocných a umírajících na pozadí bezpráví nacistických sterilizací a programu „Euthanasie“. Tato konference představuje jeden z hlavních výstupů stejnojmenného mezinárodního projektu, který je podpořen německou nadací „Erinnerung-Verantwortung-Zukunft“ (Paměť-Zodpovědnost-Budoucnost).

Nucené sterilizace a program „Euthanasie“
Projekt, v jehož rámci se konference uskuteční, vychází z nacistických sterilizací konaných „legálně” u lidí s určitou diagnózou, respektive pak i u lidí politicky nepohodlných. Projekt se dále zabývá nacistickým programem „Euthanasie“, který znamenal systematickou likvidaci osob s postižením, jedinců trpících psychickými poruchami a lidí nevyléčitelně nemocných.
Program sterilizací i „Euthanasie“ byl postaven na myšlenkách a argumentech různých vědeckých disciplín (medicíny, biologie, „rasové hygieny“, lékařské etiky, „eugeniky“), které pracovaly s pojmy, jako je „tělo národa uzdravené od dědičně nebo jinak nemocných“, „životy nehodné života“, „balastní existence ekonomicky zatěžující rodiny a společnost“ či „konečné řešení sociálních problémů“. Vše mělo důslednou organizaci. Na zločinech se podílely různé profese, včetně lékařů a právníků.

Východiskem projektu je lidská důstojnost
Na pozadí těchto dějinných událostí se projekt zabývá lidskými právy nevyléčitelně nemocných a umírajících a osob s postižením. Zaměřuje se například na otázky sterilizace osob s lehkou a střední mentální poruchou, jejich rodičovství nebo na etickoprávní otázky spojené s počátkem lidského života.
Projekt vychází z lidské důstojnosti jako základu a cíle lidských práv. Základní lidská práva nevnímá jako ryze právní problematiku, ale staví ji do kontextu mravního života. Lidská práva pro řešitele projektu nepředstavují cíl sám o sobě, ale spíše strukturu sloužící utváření a ochraně důstojného života každého člena naší společnosti. Lidská práva podle toho směřují k uvádění mravních norem do politického utváření společnosti. Zároveň slouží jako kritické měřítko pro přezkoumávání spravedlnosti každého rozhodnutí učiněného orgány veřejné moci.
Tento projekt svým zaměřením přispívá také do desítky let trvajících diskusí o vztahu práva a etiky v pluralitní společnosti, o roli lidských práv v rámci těchto normativních systémů a o úloze lidských práv při řešení biomedicínských otázek. 

Program konference
Obsahy jednotlivých přednášek konference odrážejí základní spojitost zadání projektu a načrtnutých témat. Nacistický program „Eutanázie“ v Německu, Sudetech a Protektorátu Čechy a Morava v letech 1939 až 1945 představí Michal Šimůnek, Ph.D. z Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd. Zahraniční host, profesor Konrad Hilpert (Katholisch-Theologische Fakultät der Ludwig-Maximilians-Uni München/, předseda společnosti německých teologických etiků a člen komise bavorské vlády pro etické otázky v biologických vědách), se bude věnovat problematice role a postavení lidských práv v biomedicínskoetických diskusích. Lidskými právy nevyléčitelně nemocných a umírajících se bude zabývat JUDr. Kateřina Červená z Ligy lidských práv a členka Vládního výboru pro lidská práva a biomedicínu. Závěrečnou přednášku obstará Barbora Zelenková, DiS. (členka řešitelského týmu projektu MVČR a studující PSP ETF UK v Praze), jejímž tématem je Empowerment přístup v oblasti sexuality a rodičovství osob s lehkou a středně těžkou mentální retardací.

U všech přednášek je připraven dostatečný prostor pro diskusi. Příspěvek v německém jazyce bude tlumočen. Úvodní slovo přislíbil ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů, Mgr. Daniel Herman.

Program začíná od 9:00, konec je plánován na 15:45. Místem konání je aula VOŠ Jabok, Salmovská 8, Praha 2 (v blízkosti Karlova nám. a kostela sv. Ignáce). Pozvánku s celým programem je možno nalézt zde.

Na účastníky čeká ještě krátké představení nadace a projektu, malá výstava k projektu, představení Knihovny Jabok a činnosti Centra dalšího vzdělávání Jaboku i občerstvení. Pro případné vítané zájemce zbývá ještě několik míst a je potřeba se přihlásit do 5. května na adrese rene.milfait@seznam.cz.

Pozvánku připravili členové řešitelského týmu René Milfait, Lenka Žáková a Daniel Bartoň 

Foto: Lori Martin (dreamstime.com)