Halík k dopisu muslimům: Apeluji na muslimy na Západě, aby svobodu přenášeli do islámských zemí

Kněz, teolog a religionista Tomáš Halík, prezident České křesťanské akademie
Autor: Halik.cz

Tomáš Halík poskytl magazínu Christnet.eu odpověď českých muslimů na jeho otevřený dopis, ve kterém je žádá, aby se zasadili za osvobození těhotné súdánské křesťanky, jíž hrozí trest smrti. Tuto výměnu dopisů mezi Tomášem Halíkem a muslimy (jejichž totožnost je zčásti magazínu Christnet.eu známa, ale nechtějí svá jména v této zjitřené atmosféře zveřejňovat) doplnil český teolog následujícím komentářem, který zaslal našemu magazínu:


Svou výzvou českým muslimům jsem sledoval tři cíle.

Za prvé: pomoci té ženě. Jsem si vědom toho, že nestačí, abych já osobně apeloval na sudánské autority, že daleko větší dopad může mít hlas z vlastních islámských řad. Čeští muslimové už se skutečně v reakci na mou výzvu obrátili na několik autorit a já věřím, že spojený mezinárodní tlak nakonec té ženě zachrání život. 

Za druhé, chtěl bych apelovat na muslimy na Západě, včetně naší země, že pokud zde požívají náboženské svobody a tolerance ze strany křesťanů a mohou žít docela dobře v liberální pluralitní společnosti, měli by tuto zkušenost přenášet i do tradičních islámských zemí, odstraňovat tam "strach ze zkaženého Západu" a působit na mírumilovnější interpretaci islámského práva. Vždyť i katolická církev se po celé 19. století nesmírně bála svobodné demokratické společnosti a až dobrá zkušenost amerického katolicismu s pluralitní liberální Amerikou vedla na 2. vatikánském koncilu k větší důvěře v hodnoty modernity (ale mnoho katolíků dodnes má zjednodušené představy o "zkaženém Západě" a "liberální EU", které přesně kopírují někdejší komunistickou a nynější islámsko-fundamentalistickou protizápadní rétoriku.) Ti křesťané, kteří nejvíc brojí proti "islámskému nebezpečí", se paradoxně svou mentalitou islámským fundamentalistům nejvíce podobají. 

Za třetí jsem reagoval na výsledek výzkumu, z něhož vyplývá, že v České republice je v celé EU největší obava z islámu - což je zcela absurdní, protože zde žije malá a ve své naprosté většině zcela mírumilovná muslimská komunita. 

Bohužel xenofóbie, nemoc českého provincionalismu, včetně předsudků, plynoucích z neznalostí a povrchního bulvárního chápání islámu, postihuje také (a především) mnoho našich křesťanů. Vždycky mne strašně mrzí na některých politicích KDU, že nadbíhají populismu a nechávají se strhnout k odmítání práva muslimů na náboženskou svobodu včetně výstavby modliteben nebo k schvalování zcela nevhodného a zbytečně dráždícího zásahu české policie v muslimské modlitebně. Nemůžeme podmiňovat právo na stavbu mešity tím, až oni povolí stavbu kostelů v Saudské Arábii; křesťan nemůže čekat, až dobro začnou dělat ti druzí, ale musí riskovat "bláznovství lásky", udělat první krok. 

Chceme-li zabránit tomu, aby muslimové v Čechách podléhali vlivům islámských fanatiků, musíme s nimi hovořit a ukazovat dobré příklady. Mám z kontaktů s muslimy v Čechách i ve světě řadu cenných zkušeností. Převzetí Templetonovy ceny mne zavazuje v tomto úsilí pokračovat přes všechny urážky a výhrůžky fanatiků z obou stran, které to s sebou přirozeně nese. 

Tomáš Halík

 

Text odpovědi českým muslimů v plném a původním znění:

Vážený pane prof. Halíku,

ceníme si Vašeho vstřícného postoje k muslimům žijícím v České Republice i Vaší snahy nacházet společnou řeč mezi křesťany a muslimy v globálním měřítku.

Ohledně Vaší výzvy, týkající se případu súdánské křesťanky Meriam Ishag, které hrozí za údajné odpadlictví trest smrti, lze z naší strany vyjádřit jen souhlasné stanovisko, kterým se i my hlásíme k Vašemu apelu k toleranci a dodržování univerzálních pravidel lidskosti, ke kterým shodně vybízí jak Korán a Sunna, tak i křesťanský humanizmus.

Podporujeme Vaši výzvu ke společnému slovu a ke všem podobám dobra, zavázáni následovat koránský imperativ: Pomáhejte si vzájemně ke zbožnosti a bohabojnosti a nepomáhejte si k hříchu a nenávisti. (Máida:3)

Vyjadřujeme přesvědčení, že Boží Zákon je nejspravedlivější a nejdokonalejší a že každý lidský zákon je pouze chabým odleskem. Učí jen nejvznešenějším hodnotám a neučí ani náboženskému násilí, ani zneužívání soudního systému.

Jím stanovené odstrašující tresty nelze aplikovat tam, kde není jejich místo, a způsobem, který více než cokoli jiného připomíná ostentativní rádoby zbožnost, kterou chtějí některé kruhy maskovat vlastní selhání v jiných oblastech lidské činnosti.

Prohlašujeme, že základním příkazem Koránu, kterým se řídí a mají řídit vztahy mezi muslimy a nemuslimy, je vámi citované Nebudiž žádného donucování v náboženství (Bekara:256).

Podle toho mála informací, které poskytla média, a na základě naší znalosti šarí'y vyhlašujeme, že zmíněná žena byla vychována jako křesťanka svou křesťanskou matkou a nikdy muslimkou nebyla, jelikož její otec, ač muslim, se její výchovy nikdy neúčastnil a k islámu ji nevedl. Proto nemůže být shledána vinou z odpadlictví a z nelegálního sňatku s nemuslimským mužem. Sňatek křesťanky s křesťanem a její právo dál vyznávat svou víru je šarí'ou garantováno jako nezcizitelné.

Rovněž se objevily i informace, že obviněná žena není duševně zcela zdráva. Zde pak nutno upozornit, že podle konsensu učenců sunny nelze hovořit o odpadlictví v případě nepříčetné osoby.

Proto by bylo podle šarí'y zločinem, odsoudit tuto křesťanku k smrti. Posel Boží, mír a požehnání s ním, varoval: „Zabije-li muslim osobu, která uzavřela s muslimy dohodu, ani neucítí vůni ráje, i přestože je možno ji cítit ze vzdálenosti čtyřiceti let.“

Dále uvádíme, že šarí'a sama disponuje řadou precedentů v podobných případech, např. ten, kdy slavného židovského učence Moše ben Maimona donutili Almohádé v Andalusii přijmout islám, načež tento následně uprchl do Egypta, kde se představil jako žid. Jistý almohádský právník jej pak zažaloval za odpadlictví, ale přední soudce ajjúbovské doby 'Abdurrahmán ibn 'Alí žalobu smetl s poukazem na to, že Moše nikdy muslimem nebyl a ke konverzi byl donucen.

Budeme požadovat spravedlivé posouzení případu, který vrhá zlé světlo na spravedlivé islámské zákonodárství, které je neprávem obviňováno z nelidskosti. Stojíme a budeme stát na straně pravdy a spravedlnosti. V tomto hodláme spolupracovat také s oficiálními institucemi muslimů v ČR.

Nechť Stvořitel nás i vás vede správnou cestou. Ámín.

S pozdravem míru a přáním Boží odměny

Kolektiv českých muslimů


(Identita některých autorů dopisu je magazínu Christnet.eu známa, jedná se o významné české muslimy.)