Dnes je katolický svátek Těla a Krve Páně

Kněz s monstrancí v průvodu o Slavnosti Těla a krve Páně
Autor: Wikipedia.org

Slavnost Těla a Krve Páně, lidově Boží Tělo je svátek římskokatolické církve, kterým se zdůrazňuje reálná přítomnost Ježíše Krista v eucharistii. Podle nauky římských katolíků dochází při slavení eucharistie k transsubstanciaci (přepodstatnění) obětovaného chleba a vína v Tělo a Krev Ježíše Krista. Mnohé další církve, včetně těch protestantských, též věří v přítomnost Krista v eucharistii, ale toto učení nemají dogmatizováno a tak filosoficky popsáno jako římští katolíci. Spory o pochopení eucharistie jsou tak dnes často již méně silné a ekumenicky problematičtější otázkou může být pojetí tzv. apoštolské posloupnosti kněze nebo jinak nazvané osoby, která předsedá slavení liturgie.

Slavení svátku může být provázeno nápadnou zvyklostí, kdy z kostela vychází průvod, v němž je nesena hostie ve zdobené monstranci, a na předem určených místech (náměstí, sochy svatých, morové sloupy apod.) se konají krátké pobožnosti. Wikipedie uvádí, že místa k zastavení bývají většinou čtyři, jak níže potvrzuje popis dnešního procesí na arcibiskupském náměstí v Praze.

Letos je tato slavnost hlavním dnem příprav Národního eucharistického kongresu. Jde o první akci tohoto druhu konanou v České republice. O jeho vyhlášení rozhodla Česká biskupská konference v červenci 2014 a jeho vyvrcholením bude sympózium, které se má uskutečnit od 15. do 17. října v Brně, se závěrečnou liturgií na Zelném trhu.

Podle webových stránek pražského arcibiskupství k oslavě slavnosti Těla a Krve Páně zve pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka všechny kněze, jáhny, řeholníky, řeholnice, rodiny s dětmi i všechen Boží lid v městě Praze. Od 17.00 hodin bude sloužit v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha eucharistickou bohoslužbu a po ní bude následovat tradiční eucharistické procesí. To půjde z katedrály kolem Hradčanského náměstí s prvním oltářem u Arcibiskupského paláce, druhým u kanovnické rezidence č. p. 7 (ten připravila arcidiecézní mládež a zastavení zpěvem doprovodí schola s názvem „Kapři“). Třetí oltář bude na Karmelu sv. Josefa a průvod bude zakončen čtvrtým oltářem v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha.

Slavnost Těla a krve Páně (až do Druhého vatikánského koncilu nazývaná „Božího těla“) se v katolické církvi slaví ve čtvrtek po slavnosti Nejsvětější Trojice. Svátek zavedl v roce 1264 papež Urban IV. Roku 1314 byl potvrzen Klementem V. V celé církvi se zvyk putovat v procesí s Nejsvětější svátostí rozšířil od 15. století.

Za první Československé republiky byla tradice těchto procesí velmi živá a svátek Božího těla byl i státním svátkem. Vzhledem k povinné výuce náboženství na obecných i měšťanských školách byl i určitým vyvrcholením každého školního roku. Tradice průvodů na veřejnosti byla potlačena po roce 1948 v celém tehdejším Československu v období tzv. reálného socialismu, kdy bylo zakázáno vycházet mimo kostel. K obnově eucharistických procesí došlo až po roce 1989 nebo i později (v Praze například až v roce 2004).

Z ekumenického hlediska se jedná o problematický svátek, protože většina nekatolických církví, ale i pravoslavní hostie nebo kvašený chléb neuchovávají k adoraci, ale snaží se vše spotřebovat během konání bohoslužby nebo po jejím konci. V prvních staletích křesťanství se eucharistie uchovávala mimo bohoslužbu převážně jen pro potřeby nemocných. Důvodem pro neuchovávání hostií u mnoha církví, včetně pravoslavných, je i používání kvašeného chleba pro slavení eucharistické bohoslužby. Ten dlouhodobě uchovávat nelze a tak pravoslavný svět v podobné formě, jako katolíci adorují hostii v monstranci nebo svatostánku, uctívá ikony.