Moc bych si přál, abychom se společně pokusili sejmout z Cyrila a Metoděje i Jana Husa, těchto českých světců, prokletí, které na ně kdysi naši předkové uvalili v devatenáctém století a později v dobách komunismu.

Toto prokletí se ukrylo ve slovech „my a oni“, „naše a jejich“, „obrana pravé víry“ a podobných zhoubných heslech, která nám vždy zabraňují vidět paprsek světla Pokoje a Pravdy, který se nám nabízí. Pro mne je, byl a troufám si směle říci, že i bude, tím paprskem Jan Hus stejně jako bratři ze Soluně.

Dar Pokoje, který nám Ježíš nabízí, je zároveň naším posláním. Je úhelným kamenem, kterým se na svět dostává Pravda jako láska a milosrdenství a nikoliv jako tvrdý soud podle našich skutků.

Jan Hus se ve své řeči, kterou chtěl přednést na kostnickém koncilu, odvolává na slova Ježíšova „Když vstoupíte do domu, řekněte: „Pokoj vám“. A budou-li toho hodní, ať na ně přijde váš pokoj“ (Mt 10,12-13) a z Janova evangelia Hus připomíná Odkazuji vám pokoj, svůj pokoj vám dávám“.

Jako křesťané bychom se měli lišit od „příznivců mravních tradic“ právě tím, že se svého kříže dotkneme, vezmeme jej a půjdeme. Apoštolové, jejichž jména si počátkem července připomínáme, nám k tomuto kroku dávají odvahu.

Ctím Jana Husa za to, že nejen vyzýval k odpovědnosti vlastnímu svědomí vůči Pravdě Boží, která je zjevena v Písmu svatém, ale také za to, že byl ochoten pro tutéž myšlenku unést i bolest a smrt. Stejně tak se skláním před Cyrilovou a Metodějovou apoštolskou vytrvalostí a pochopením k lidem východu i západu, se kterou šířili slovanský jazyk v liturgii.

Žijeme v jednom domě (oikumené). V domě, který má být naplněn Pokojem Kristovým. Pokud se na chvilku přestaneme starat sami o sebe, třeba tak lépe pochopíme slova modlitby, kterou uzavírá své kázání právě Jan Hus: „Buď mír tomuto domu a zahlazen hřích, buď mír tomuto domu a oddálen pronásledující nepřítel, buď mír tomuto domu a odstraněn bezbožný rozkol a buď mír tomuto domu v slávě s Bohem Otcem i Synem i Duchem svatým, požehnaným na věky věků.“

Vždyť to, co nás rozdělovalo celá staletí, nás dnes může spojit.

Filip Štojdl, farář Církve československé husitské v Písku

blog autora: http://stojdl.blog.respekt.cz/