Tento text se vztahuje ke článku I křesťané mají stále své fanatiky , který vyšel včera na Novinky.cz.

Vážená paní Šimoníková,

rád čtu Vaše humoristicky laděná autobiografická vyprávění na "Novinkách.cz." Nicméně Váš dnešní příspěvek ve mně vyvolal pocit spíše opačný - přesněji řečeno, značně nelibý.

Ve jménu boje proti tmářství a extrémnímu fanatismu se nejenže dopouštíte zkreslování a překrucování skutečnosti, ale vědomě napadáte nejen přesvědčení, ale i lidskou důstojnost druhých - a to vše ve jménu devizy "Otázkou je, zdali umíme tyto zákony náležitě používat a využívat".

Nepopírám, že mezi křesťany je jistý počet fanatiků - tedy těch, kteří hájí (nejčastěji) extrémní názor bez ohledu na protiargumenty a bližší i další možné důsledky a dopady. Jako teolog a duchovní sám často proti těmto fanatickým přístupům vystupuji nejen v kostelích, ale i v tisku a rozhlasovém vysílání. Úcta k pravdě mi však nedovolí, abych mlčel vůči snůšce Vašich obvinění a urážek, navíc pronášených veřejně.

Nevím, zda a jakých materiálů jste využila pro svůj příspěvek, avšak úroveň Vašich výtek a obvinění je projevem základní neznalosti problematiky. Tak jen titulem příkladu:

a/ viděla jste vůbec někdy jakoukoli statistiku, vypovídající o úrovni vzdělanosti mezi členy církve v jednotlivých zemích? V religióznějších zemích, jako je Polsko, Itálie či Irsko, platí - stejně jako i u nás, jen v menším početním koeficientu - že se k církví hlásí nejen prosťáčkové a primitivové, ale i vysokoškolští absolventi a vědečtí pracovníci. To, zda "církvi něco projde" tedy neodvisí od "méně vzdělaného obyvatelstva", jak neopodstatněně tvrdíte.

b/ víte vůbec, kdo tvoří církev a jaké jsou její kompetence? Církev tvoří nejen biskupové, kněží a katecheté, ale v drtivé většině běžní věřící bez jakýchkoli funkcí v ní - jenže cokoli udělá kdokoli z nich, nelze automaticky převádět na společný jmenovatel "církve". Vždyť ve známé cause faráře Merty je obviněn on sám jako fyzická osoba, a nikoli "církev". To jen Vy používáte z dob komunismu přejatou zásadu kolektivní odpovědnosti.

Stejně nestydatě lžete i ohledně bývalého studenta teologie na CMTF UP v Olomouci, Václava Nováka, že "za pravdu byl potrestán vlastní církví a vyhozen ze školy". Nejenže církev jakožto právnická osoba takovéto kompetence nemá, aby někoho vyhazovala ze školy, navíc ze státní univerzity (!), ale ani nebyl nijak církevně potrestán - tedy omezen na svých právech člena církve (kupř. že by se nemohl aktivně zúčastňovat bohoslužeb přistupováním ke svátostem atd.); takovéto "církevní tresty" totiž lze určit jen za přesně vymezených podmínek, jak jsou popsány v Kodexu kanonického práva, v knize O soudech a trestech - podání oznámení na podezření ze spáchání trestního činu tam vůbec zmíněno není.

Nedivím se, jestliže ateista nezná církevní právo - proč se pak ale chce v této věci vyjadřovat? O to více zaráží, s jakou lehkostí přehlížíte to, že každá vysoká škola se musí řídit vlastním statutem a v rámci univerzity i kreditovým systémem hodnocení studia - právě nesplnění studijních požadavků (tedy získání v termínu dostatečného počtu kreditů) se stalo důvodem k ukončení studia Václava Nováka na CMTF UP a správnost celého postupu potvrdila v rámci odvolacího řízení i rektorka olomoucké univerzity.

d/ zarážející neznalost problematiky z Vaší strany se projevila i v oblasti ostatních náboženství, konkrétně dálněvýchodních praktik souvisejících s jógou. Jestliže Vám se jako středoškolsky vzdělanému zdravotníkovi dostalo pouze útržkovité informace typu, že jóga to jsou některé cviky pro posílení páteřního svalstva a dýchání, lze to pochopit.

Jestliže jste si o józe a jejich směrech, chápaných především jako filozoficko-náboženská hnutí (což je v Indii běžné) a používajících cviky hlavně jako pomůcku pro meditaci, nepřečetla naprosto nic, jakým právem se pak odvažujete napadat ty, kteří v tom vidí jisté nebezpečí? (Jen na okraj dodávám, že samotné cviky převzaté z jógy již dávno používá mnoho věřících křesťanů, včetně duchovních a řeholníků a kvůli nim se žádná vlna odporu nezvedala - já sám takto cvičím již 20 let kvůli dvojité skolióze).

e/ chcete-li propagovat volné soužití homosexuálních párů a jeho legislativní úpravu, nikdo Vám toto právo neupírá, avšak nejdřív bude záhodno, abyste si osvojila alespoň základní pojmy z teorie práva. Jestliže totiž píšete, že "církev rozpoutala boj proti uzákonění partnerství homosexuálů a lesbiček", je zřejmé, že podstatu sporu nechápete. Takovéto partnerství u nás není nezákonné - šlo o návrh, který dle názorů mnohých (a nejen katolíků, dokonce mnoha nevěřících) svou úpravou přiznával tzv. registrovanému partnerství právní pozici, která zastiňovala jedinečné postavení rodiny (složené z muže a ženy) jakožto základu společnosti.

Pokud jste četla alespoň jedno oficiální vyjádření církve k této otázce, víte, že podsouvání jiné argumentace je nepravdivé. Za zcela lživé je třeba označit Váš výrok o tom, že církev někoho "nutila", aby jakoukoli petici podepisoval. Pokud vím, sebralo se několik desítek tisíc podpisů - z několika miliónů členů katolické církve u nás. Že by výsledek nátlaku měl vypadat takhle - nehledě na to, že ani většina duchovních tento text nepodepsala?

f/ i přes Vaše ujišťování, že "vůbec nezatracujete náboženství, ať již křesťanské, muslimské či jiné", si nejsem jist, zda to je zcela pravda. Jak pak chápat slova "nabádám pouze k obezřetnosti vůči církvím a jejich představitelům" - copak křesťanství netvoří právě církve a církevní společnosti, které se bez svých představitelů neobejdou? Nelze pak Váš text považovat za útok na náboženské přesvědčení drtivé většiny věřících (= křesťanů) v této zemi? Tím už se však dostáváte na pomezí zákona!!!

Po přihlédnutí ke skutečnosti, že opakovaně používáte pojmů, které mají nejen pejorativní, ale přímo urážlivý, až vulgární význam (pseudověřící magoři, pošuci, hysteričtí řvouni), si myslím, že pro zkušeného právníka by nebyl větší problém podat na Vás žalobu za "hanobení náboženství". Nedivil bych se, kdyby to udělalo i právní oddělení Univerzity Palackého v Olomouci, jakož i představitelé katolické církve na Slovensku. Možná byste si teprve potom uvědomila zodpovědnost za svá slova, jakož i za pověst internetového média, v němž podobný hnůj uveřejňujete.

Závěrem si pouze dovolím rétoricky zopakovat Vaši otázku, citovanou už v úvodu své odpovědi: "Otázkou je, zdali umíme tyto zákony náležitě používat a využívat".

Autor je odborný vědecký pracovník CMTF UP v Olomouci