Přeložit byť jen část Bible z původních jazyků není snadnou záležitostí. Pokoušeli se o to mnozí, ale ne všichni dosáhli cíle. Překladů celé Bible do českého jazyka není dostatek. Osvědčená Kralická Bible je pro současného člověka již silně nesrozumitelná. Dokonce i Český ekumenický překlad bývá některým lidem málo srozumitelný. Jistě se na tom podepisují kulturní a společenské změny a rychlý vývoj jazyka. Skupina překladatelů, která během patnácti let dokončila překlad biblického kánonu pod názvem Bible21 – všech 66 knih, které od reformace přijímají evangelické církve, dosáhla úžasného úspěchu. Založená nadace byla schopna překladatelskou práci nejen financovat, ale také zajistit korektury a Písmo svaté vytisknout.

Žádný překlad na světě není dokonalý. Každý překlad je do jisté míry i výkladem a odráží pochopení původních textů překladateli. Je pravdou, že překladatelská práce se výrazně zpřesnila, protože je dnes k dispozici mnoho rukopisů Bible a také jsou elektronicky k dispozici vynikající pomůcky (slovníky, encyklopedie, komentáře, stovky překladů do jiných jazyků, různé jazykové analýzy apod.). Dnes už prakticky nelze překládat bez pomoci počítače, aby bylo možné pojmout a utřídit tisíce informací a překladatelských variant.

Bible21 byla vytištěna právě o letošních Velikonocích a jak se zdá, okamžitě si získala mnoho příznivců. Překlad vykazuje snahu o přesnost a zároveň o čtivost. Profesionální umělci - herci - vyzkoušeli v předvečer velikonočních svátků veřejné čtení v Betlémské kapli. Byl to úžasný zážitek. Nový překlad mluvil živě a názorně. Stovky lidí to mohou dosvědčit. Ve více než 60 městech ČR se konala přes Velikonoce průběžná čtení Bible v novém překladu. Vystřídaly se stovky lidí z různých církví a často se připojili i představitelé měst. Prodaly se tisíce výtisků a nadace Bible21 nestačí vyřizovat nové objednávky. Mnoho lidí projevilo nový zájem o Bibli a čte ji.

Každý překlad musí také projít i odbornou kritikou a také být otestován v bohoslužebném použití a biblickém studiu. Je třeba vyzkoušet jeho srozumitelnost pro věřící i nevěřící a teprve z určitého odstupu provést objektivnější hodnocení.

V této souvislosti je velmi překvapující prohlášení vydané ze sekretariátu České biskupské konference Katolické církve v ČR. Překladu je vytýkáno, že Bibli zkrátil o sedm knih. To je problematická námitka, protože církve vzešlé z reformace používají již 500 let šedesát šest kanonických knih a oněch sedm a několik drobných dodatků k dalším knihám označují za apokryfní nebo deuterokanonické. Tyto knihy totiž nejsou obsaženy v hebrejském kánonu sestaveném synodou v Jamnii v roce 90 po Kr. Do seznamu byly zahrnuty na základě řeckých a latinských překladů. V pravoslavné tradici jsou označeny jako nekanonické. Mimochodem: Nadace Bible21 počítá také s překladem těchto vzácných knih, aby překlad byl naprosto kompletní. Čtenářům Bible je známo, že také Česká biblická společnost od samých počátků tiskne paralelně Český ekumenický překlad ve variantě striktně kanonické a ve variantě doplněné o deuterokanonické knihy.

Další námitkou ČBK je, že jméno matky Páně není vytisknuto jako Maria, ale jako Marie. Myslím, že je jasné, že jde o prosté počeštění jména, tak jako například u jména Ježíš, kde také neužíváme původní hebrejské Jehošua či řecké Iesous.

Také samotné pokusy o zrýmování některých poetických částí Bible nemusí být samy o sobě špatné a je třeba je zhodnotit až na základě kvality překladu a praktického používání. Překlad Bible21 si nedělá nárok na bezchybnost a určitě bude třeba, tak jako ostatně u každého překladu, některá vyjádření revidovat. Na druhou stranu je snaha o převedení Bible do dnešní řeči důležitým činem, který zpřístupňuje Písmo svaté i lidem, kteří nevyrostli v křesťanském prostředí. Každý poctivý pokus o inkulturaci Božího slova je potřebný a také zpřístupnění překladu na perfektně uspořádaném internetu je velkým darem dnešním čtenářům. Velmi přínosná je také možnost stahování Bible21 v audio formátu mp3, což umožňuje poslouchat kvalitně namluvené Boží slovo kdekoli na cestách, při odpočinku a osobním ztišení. Jistě tuto možnost budou využívat také nevidomí zájemci o tento text. Nakonec nelze než souhlasit s přístupem katolické biskupské synody, která se v říjnu 2008 konala v Římě a která tak velkoryse a jasně podtrhla důležitost snah o šíření Božího slova všemi způsoby:

Slovo Boží – abychom použili důležitý pavlovský obraz – není připoutáno (srov. 2Tm 2,9) k jedné kultuře; naopak, touží překročit hranice, a právě apoštol Pavel byl mimořádným nositelem inkulturace biblického poselství v nových kulturních souřadnicích. K tomu je církev povolána i dnes prostřednictvím citlivého, avšak potřebného procesu, který získal silný impulz od učitelského úřadu papeže Benedikta XVI. Církev má nechat proniknout slovo Boží do mnohotvárnosti kultur a vyjádřit ho podle jejich jazyků, pojetí, symbolů a náboženské tradice. Musí však být stále schopná uchovávat ryzí podstatu jeho obsahu, bdít nad riziky degenerace a kontrolovat je.

Církev tedy musí nechat zazářit hodnoty, které Boží slovo nabízí jiným kulturám, takovým způsobem, aby byly očištěné a zúrodněné. Jak řekl Jan Pavel II. biskupům v Keni během své cesty do Afriky v roce 1980, „inkulturace bude skutečně odleskem vtělení Slova, bude-li kultura, proměněná a obnovená evangeliem, vytvářet ve své vlastní tradici originální podoby života, obřadů a křesťanského myšlení.“

Lze si jen přát, aby všechny pokusy o inkulturaci biblického poselství v českém jazyce stály ve službách evangelia a nebyly stavěny proti sobě. Jistě i Jeruzalémská Bible, jako překlad propagovaný zmíněným stanoviskem ČBK z 9.4., bude vítaným pomocníkem a nositelem vzácného obsahu, který není snadné lidskými slovy uchopit. Nakonec litera je cestou ke Slovu – Ježíši Kristu – Mesiáši - který sám je středem Písem svatých. Každý čtenář také potřebuje iluminaci Duchem svatý, aby mu litera nebyla ke smrti, ale k životu.

ThDr. Pavel Černý, Th.D. je předsedou Ekumenické rady církví v České republice