Pane presidente,

Vaše Svatosti, papeži Šenudo,

Vaše Skvělosti, patriarcho Stephanosi,

velký šejku Mohammade Sayed Tantawi,

drazí Egypťané,

As-salám‚ aláikum - pokoj Vám!

1. Mnoho let jsem se připravoval na oslavu dvoutisícího výročí narození Ježíše Krista návštěvou a modlitbou na místech zvláštním způsobem spojených s Božími zásahy v dějinách. Má jubilejní pouť mne dnes přivádí do Egypta. Děkuji Vám, pane presidente, že jste umožnil, abych sem mohl přijít a vydat se na místo, kde Bůh zjevil Mojžíšovi své jméno a dal mu svůj zákon jako znamení velkého milosrdenství a laskavosti ke svému stvoření. Velmi oceňuji Vaše laskavá slova na uvítanou.

Tato země s pětitisíciletou civilizací je po celém světě známa svými monumenty a vědomostmi v oborech matematiky a astronomie. V této zemi se setkávaly a mísily různé kultury, které učinily Egypt slovutným pro jeho moudrost a vzdělanost.

2. V křesťanských dobách vzešli z města Alexandrie - kde založil církev žák Petra a Pavla, evangelista Marek - takoví známí církevní spisovatelé, jako byl Klement a Origenes a velcí církevní Otcové jako Atanáš a Cyril. Pověst Kateřiny Alexandrijské žije v křesťanské zbožnosti a jménech mnoha kostelů po celém světě. Egypt, se svatým Antonínem a svatým Pachomiem, se stal rodištěm monastismu, který sehrál podstatnou roli v uchování duchovních a kulturních tradic církve.

Příchod islámu přinesl nádheru umění a učenosti, která měla rozhodující vliv na arabský svět a Afriku. Egypťané po celá staletí usilovali o ideál národní jednoty. Náboženská různost neznamenala nikdy bariéry, nýbrž formu vzájemného obohacení při službě jednomu národnímu společenství. Vzpomínám na slova papeže Šenudy III.: "Egypt není rodná země v níž žijeme, ale rodná země žijící v nás."

3. Jednota a harmonie národa jsou cennými hodnotami, jež mají všichni občané pěstovat a jež musí političtí a náboženští vůdcové stále podporovat ve spravedlnosti a s respektem k právům všech. Vaše úsilí, pane presidente, o mír ve Vaši zemi i po celém Středním Východě je dobře známo. Pracoval jste na pokroku mírového procesu v oblasti. Všichni rozumní muži a ženy oceňují dosud vynaložené úsilí a doufají, že dobrá vůle a spravedlnost zvítězí, aby se tak všichni lidé v této jedinečné části světa dočkali toho, že jejich práva budou respektována a oprávněné nároky dojdou naplnění.

Má návštěva v klášteře sv. Kateřiny na úpatí hory Sinaj bude okamžikem hluboké modlitby za mír a harmonii mezi náboženstvími. Ubližovat, šířit násilí a konflikty ve jménu náboženství znamená hrubý rozpor a velkou urážku Boha. Ovšem minulost i nedávná historie nám předkládá řadu příkladů takového zneužití náboženství. Všichni musíme pracovat na posílení rostoucího odhodlání k mezináboženskému dialogu, velkému znamení naděje pro národy celého světa.

As-salám‚ aláikum - Pokoj Vám!

Toto je můj pozdrav vám všem. To je modlitba, kterou předkládám za Egypt a všechen jeho lid.

Kéž Nejvyšší Bůh požehná vaší zemi pokojem, harmonií a prosperitou.