Úvod

Svatý Otec: Bratři a sestry, obraťme se s důvěrou k Bohu, našemu Otci, který je milosrdný a slitovný, pomalý ve hněvu, velký v lásce a věrnosti a prosme ho, aby přijal lítost svého lidu pokorně vyznávajícího své hříchy a dal mu svou milost.

[Všichni se chvíli tiše modlí]

I. Obecné vyznání hříchů

Kardinál Bernard Gantin: Modleme se, aby naše vyznání a lítost byly inspirovány Duchem svatým, aby náš zármutek byl hluboký a vědomý a abychom se s pokorným pohledu na hříchy minulosti ve skutečném "očištění paměti" vydali cestou opravdového obrácení.

[tichá modlitba]

Svatý Otec: Pane, náš Bože, Tvá putující církev, kterou stále posvěcuješ krví svého Syna počítá mezi své děti ve všech věcích ty, kteří září svatostí i ty, jejichž neposlušnost vůči tobě protiřečí víře, kterou vyznáváme a svatému evangeliu. Ty, který zůstáváš vždy věrný, i když my jsme nevěrní, odpusť nám naše hříchy a dej, abychom byli Tvými pravými svědky před všemi muži a ženami. O to prosíme skrze Krista, našeho Pána.

Odp.: Amen

Kantor: Kyrie, eleison; Kyrie, eleison; Kyrie eleison.

Shromáždění opakuje:Kyrie, eleison; Kyrie, eleison; Kyrie eleison.

[Před křížem je rozsvícena lampa.]

II: Vyznání hříchů spáchaných ve službě pravdě

Kardinál Joseph Ratzinger: Modleme se, aby každý z nás, hledě na Pána Ježíše, tichého a pokorného srdce, uznal, že i lidé církve někdy ve jménu víry a mravů používali při plnění vážné povinnosti bránit pravdu metod, které nejsou v souladu s evangeliem

[Tichá modlitba.]

Svatý Otec: Pane, Bože všech mužů s žen, křesťané v různých historických dobách podlehli intoleranci a zpronevěřili se velkému přikázání lásky a tak poskvrnili tvář církve, Tvé nevěsty. Smiluj se nad svými hříšnými dětmi a přijmi naše rozhodnutí hledat a šířit pravdu s láskyplnou jemností s pevnými přesvědčením, že pravda se prosazuje jen silou pravdy samé. O to prosíme skrze Krista, našeho Pána.

Odp. Amen

Odp.: Kyrie, eleison; Kyrie, eleison; Kyrie eleison.

[Před křížem je rozsvícena lampa.]

III. Vyznání hříchů, jež narušily jednotu Těla Kristova

Kardinál Roger Etchegaray: Modleme se, aby uznání hříchů, jež rozdělily jednotu Těla Kristova a zranily bratrskou lásku usnadnilo cestu k usmíření a společenství mezi všemi křesťany.

[Tichá modlitba.]

Svatý Otec: Milosrdný Otče, v noci před svými utrpením se Tvůj Syn modlil za jednotu těch, kdo v něj uvěří: ovšem věřící se v neposlušnosti proti němu postavili jeden proti druhému, rozdělili se, vzájemně se odsoudili a bojovali spolu. Naléhavě a snažně tě prosíme o odpuštění a dar kajícího srdce, aby tak všichni křesťané, smíření s tebou a mezi sebou navzájem mohli znovu zakoušet, v jednom těle a jednou duší, radost z plného společenství. O to prosíme skrze Krista našeho Pána.

Odp.: Kyrie, eleison; Kyrie, eleison; Kyrie eleison.

[Před křížem je rozsvícena lampa.]

IV. Vyznání hříchů proti lidu Israele

Kardinál Edward Cassidy: Modleme se, aby křesťané, pamětlivi utrpení, jímž v dějinách prošel lid Israele uznali hříchy, jichž se nemálo z nich dopustilo na lidu Smlouvy a požehnání a tak očistili svá srdce.

[Tichá modlitba.]

Svatý Otec: Bože náš Otče, který jsi vyvolil Abraháma a jeho potomky, aby přinesli Tvé jméno národům, hluboce nás rmoutí chování těch, kdo během staletí způsobily těmto Tvým dětem utrpení. S prosbou o Tvé odpuštění se chceme zavázat ke skutečnému bratrství s lidem Smlouvy. O to prosíme skrze Krista, našeho Pána.

Odp. Amen

Odp.: Kyrie, eleison; Kyrie, eleison; Kyrie eleison.

[Před křížem je rozsvícena lampa.]

V. Vyznání hříchů spáchaných skutky proti lásce, pokoji, právům národů a úctě ke kulturám a náboženstvím

Arcibiskup Stephen Fumio Hamao: Modleme se, aby rozjímání o Ježíši, našem Pánu a našem Pokoji uschopnilo křesťany litovat slov a postojů způsobených pýchou, nenávistí, touhou panovat nad druhými, nepřátelstvím vůči příslušníkům jiných náboženství a vůči nejslabším skupinám společnosti, jako jsou migranti a ti, kdo jsou na cestách.

[Tichá modlitba.]

Svatý Otec: Pane světa, Otče všech, skrze svého Syna nás vyzýváš, abychom milovali naše nepřátele, činili dobře těm, kdo nás nenávidí a modlili se za naše pronásledovatele. Křesťané přesto často zapírali evangelium, ovládala je mentalita moci, poškozovali práva etnických skupin a národů a projevovali pohrdání vůči jejich kulturám a náboženským tradicím. Měj s námi trpělivost a slitování a dej nám své odpuštění! O to prosíme skrze Krista, našeho Pána.

Odp. Amen

Odp.: Kyrie, eleison; Kyrie, eleison; Kyrie eleison.

[Před křížem je rozsvícena lampa.]

VI. Vyznání hříchů proti důstojnosti žen a jednotě lidského rodu

Kardinál Francis Arinze: Modleme se za všechny kdo utrpěli urážky na své lidské důstojnosti a jejichž práva byla pošlapána. Modleme se za ženy, které jsou příliš často pokořovány a marginalisovány. Přiznejme způsoby tichého souhlasu s těmito hříchy, jimiž byli vinni i křesťané.

[Tichá modlitba.]

Svatý Otec: Pane, náš Bože a Otče, Ty jsi stvořil člověka, muže a ženu, k svému obrazu a podobnosti a chtěl jsi rozmanitost národů v jednotě lidské rodiny. Častokrát ovšem nebyla rovnost Tvých synů a dcer uznávána a křesťané se proviňovali postoji odmítání a vylučování, souhlasem s diskriminací založenou na rasové či etnické různosti. Odpusť nám a dej nám milost, abychom mohli uzdravit zranění, která kvůli hříchu stále existují v Tvém společenství a tak se všichni mohli cítit jako Tvoji synové a dcery. O to prosíme skrze Krista, našeho Pána.

Odp.. Amen.

Odp,. Kyrie, eleison; Kyrie, eleison; Kyrie, eleison.

[Před křížem je rozsvícena lampa.]

VII. Vyznání hříchů ve vztahu k základním právům osoby

Arcibiskup François Xavier Nguyen Van Thuân: Modleme se za všechny muže a ženy světa, zvláště za menšiny a ty kdo jsou oběťmi násilí, za chudé, odcizené, znevýhodněné; modleme se za ty nejbezbrannější, nenarozené děti zabité v matčině lůně, nebo dokonce využité pro pokusy těmi, kdo zneužívají přísliby biotechnologií a křiví cíle vědy.

[Tichá modlitba.]

Svatý Otec: Bože, náš Otče, Ty jsi vždy slyšel nářek chudých. Kolikrát Tě sami křesťané nepoznali v hladových, žíznivých a nahých, v pronásledovaných, vězněných a v těch, kdo se sami nemohli bránit, zvláště v prvních okamžicích života. Prosíme tě o odpuštění za všechny, kdo se dopustili nespravedlnosti, spolehli se na bohatství a moc a projevili své pohrdání nad "maličkými", kteří jsou Ti tak drazí: smiluj se nad námi a přijmi naši lítost. O to prosíme skrze Krista, našeho Pána.

Opd.: Amen.

Odp.: Kyrie, eleison; Kyrie, eleison; Kyrie, eleison.

[Před křížem je rozsvícena lampa.]

Závěrečná modlitba

Svatý Otec: Nejmilosrdnější Otče, Tvůj Syn Ježíš Kristus, soudce živých i mrtvých, vykoupil v pokoře svého prvního příchodu lidstvo z hříchu a při svém návratu ve slávě bude vyžadovat počet z každého hříchu. Dej ať naši předkové, naši bratři a sestry i my, Tví služebníci, kteří se k tobě z milosti Ducha svatého obracejí z lítostí celého srdce můžeme zakusit Tvé milosrdenství a přijmout odpuštění našich hříchů. O to prosíme skrze Krista, našeho Pána.

Odp. Amen.

[Na znamení pokání a úcty Svatý Otec políbí a obejme kříž.]