Vaše Výsosti,
členové vlády,

1. V duchu hlubokého respektu a přátelství zdravím všechny, kdo žijí v Jordánském hašemitském království: věřící katolické církve a dalších křesťanských církví; muslimský lid, který my učedníci Ježíše Krista chováme ve velké úctě a všechny muže a ženy dobré vůle.

Moje návštěva vaší země a celá cesta, kterou dnes zahajuji tvoří součást náboženské jubilejní pouti, již konám na připomínku dvoutisícího výročí narození Ježíše Krista. Od samého počátku mé služby jako římského biskupa jsem velmi toužil připomenout tuto událost modlitbou na některých místech spojených s dějinami spásy-místech, jež nám připomínají okamžiky dlouho připravované v biblických časech-místech, kde skutečně žil náš Pán Ježíš Kristus nebo která jsou spojena s dílem vykoupení. Již jsem navštívil Egypt a horu Sinaj, kde Bůh zjevil své jméno Mojžíšovi a svěřil mu desky Zákona Úmluvy.

2. Dnes jsem v Jordánsku, zemi, již důvěrně znám z Písma svatého; zemi posvěcené přítomností samotného Ježíše i přítomností Mojžíše, Eliáše a Jana Křtitele a světců a mučedníků prvotní církve. Vaše země je známa svou pohostinností a otevřeností všem. Tyto vlastnosti jordánského lidu jsem mohl mnohokrát zakusit při hovorech se zesnulým králem Husejnem a které mi opět připomnělo setkání s Vaší Výsostí ve Vatikánu v září loňského roku.

Vaše Výsosti, vím jak hluboká je Vaše starost o mír ve Vaší zemi i v celé oblasti a jak důležité pro Vás je, aby se všichni Jordánci-muslimové i křesťané-mohli považovat za jeden lid a jednu rodinu. V této části světa existuje mnoho vážných naléhavých problémů spravedlnosti, práv států a národů, jež je třeba vyřešit k dobru všech zúčastěných a s podmínkou trvalého míru. Proces hledání míru musí pokračovat, bez ohledu na to, jak dlouhý a složitý může být. Bez míru nebude skutečného rozvoje tohoto regionu, nebude lepšího života zdejších lidí ani jasnější budoucnosti pro jejich děti. Právě proto je prokázaná oddanost Jordánska zabezpečení podmínek nutných pro mír tak důležitá a chvályhodná.

Vybudování mírové budoucnosti vyžaduje ještě zralejší porozumění a ještě větší praktickou spolupráci mezi národy, které vyznávají jednoho pravého, neviditelného Boha Stvořitele všech věcí. Tři historická monotheistická náboženství počítají mír, dobro a úctu k lidské osobě mezi své nejvyšší hodnoty. Chovám velikou naději, že má návštěva posílí již nyní plodný dialog křesťanů a muslimů, který se v Jordánsku vede, zejména skrze Královský mezináboženský institut.

3. Katolická církev, aniž by zapomínala, že její prvořadé poslání je duchovní, je vždy ochotně připravena spolupracovat s jednotlivými státy a lidmi dobré vůle v podpoře a rozvoji důstojnosti lidské osoby. Činí tak zvláště ve svých školách a vzdělávacích programech a skrze své charitativní a sociální instituce. Vaše ušlechtilá tradice respektu ke všem náboženstvím zaručuje náboženskou svobodu, která to vše umožňuje a která je sama o sobě základním lidským právem. Za těchto okolností se všichni občané cítí rovni a každý z nich může přispět, inspirován svým duchovním přesvědčením, k budování společnosti jako společného domu pro všechny.

4. Vřelé přivítání, které mi připravila Vaše Výsost, vláda a jordánský lid je výrazem naší společné naděje na novou éru míru a rozvoje této oblasti. Jsem Vám velmi vděčný a s hlubokým oceněním Vaší laskavosti Vás ujišťuji o svých modlitbách za Vás, všechen jordánský lid, lidi bez domova ve vašem středu a za mladé lidi, kteří tvoří tak velkou část obyvatelstva.

Kéž Všemohoucí Bůh dá Vašim Výsostem šťastný a dlouhý život !

Kéž požehná Jordánsko prosperitou a pokojem ! 20. března 2000