Pozdrav

Ve jménu Otce, i Syna, i Ducha Svatého. Amen.

Boží prozřetelnost mi dopřála navštívit svatou horu Sinaj, místo Božího zjevení Mojžíšovi. Nyní přicházím na výšiny hory Nebo, odkud Mojžíš před svou smrtí pohlířel do Zaslíbené země, ale nebylo mu umožněno do ní vejít.V tomto vyvrcholení Exodu letmo spatřujeme obraz života církve a celého lidstva, stále se v naději lopotící ke konečným Božím zaslíbením.

Na dohled městu Jerichu, s pohledem obráceným k Jeruzalému pozdvihněme nyní své modlitby k Všemohoucímu Bohu za všechny lidi žijící v této zemi zaslíbení: za Židy, muslimy a křesťany.Připomeňme si Mojžíšova slova pronesená na této hoře: " Ano, lidská pokolení jsou Bohu milá. Všichni jeho svatí jsou v tvé ruce," (Dt 33,3).

Modlitba

Požehaný jsi Bože našich Otců, Bože Abrahamův, Izákův a Jákobův, Bože Exodu a Přejití, Úmluvy a zaslíbení. Věrně jsi vedl svůj lid pouští Mojžíšovou rukou. Z této hory pohlédl na zemi, již jsi zaslíbil Vyvolenému národu coby dědictví.

Pohlédni na národy přebývající v této zemi. Sdílí totéž místo požehnání, kde dějiny spásy zanechaly nesmazatelnou stopu přítomností Krista, našeho Spasitele.

Uděl všem kdo zde žijí dar pravého pokoje, spravedlnosti a bratrství. Dej, aby všichni mohli uznat Tebe, jediného pravého Boha, Nejvyššího a Milosrdného Boha, Tebe, který miluješ celé lidstvo a staráš se o všechny své děti. O to prosíme skrze Krista našeho Pána.

Amen.