V evangeliu sv. Lukáše jsme četli, jak se "stalo se slovo Boží k Janovi, synu Zachariášovu, na poušti a on. I začal procházet celé okolí Jordánu a kázat pokání a křest na odpuštění hříchů" (3, 2-3). Zde u řeky Jordánu, jejíž oba břehy jsou navštěvovány zástupy poutníků uctívajících Křest Páně pozvedán i já své srdce v modlitbě.

Sláva Tobě, Ó Otče, Bože Abrahamův, Izákův a Jákobův!

Posílal jsi své služebníky proroky

aby hlásali tvé slovo věrné lásky

a volali tvůj lid k pokání.

Na břehu řeky Jordánu,

jsi pozvedl Jana Křtitele,

hlas volajícího na poušti,

a poslal jsi ho do celého jordánského kraje,

aby připravil cestu Páně

a ohlašoval Ježíšův příchod.

Sláva Tobě, Ó Kriste, Boží Synu !

přišel jsi k vodám Jordánu,

abys z Janových rukou přijal křest.

Duch nad Tebe sestoupil jako holubice.

Otevřela se nad Tebou nebesa

a ozval se Otcův hlas:

"Toto je můj milovaný Syn!"

Z řeky požehnané Tvou přítomností

jsi vyšel křtít nejen vodou,

ale Duchem a ohněm.

Sláva Tobě, Duchu Svatý, Pane a Dárče života !

Tvou mocí je církv pokřtěna,

sestupuje s Kristem ve smrt

a s ním vstává k novému životu.

Tvou mocí jsme osvobozeni od hříchu

a stáváme se Božími dětmi,

oslaveným Tělem Kristovým.

Tvou mocí mizí všechen strach

a evangelium lásky je hlásáno

ve všech končinách země,

ke slávě Boží,

Otce, Syna a Ducha Svatého,

jemuž buď všechna chvála v tomto Jubilejním roce

a po všechny budoucí věky, Amen