Vážený pane předsedo Arafate,
Vaše Excelence,
Drazí palestinští přátele,

„Zde se narodil Kristus z Marie Panny“: tato slova, vepsaná nad místem, kde se podle tradice narodil Ježíš, jsou důvodem Velkého Jubilea roku 2000. Jsou i důvodem mého dnešního příchodu do Betléma. Jsou zdrojem radosti, naděje a dobré vůle, jež pod dvě tisíciletí plní nespočetná lidská srdce při samotném zvuku jména „Betlém“.

Lidé odevšad se obrací k této jedinečné končině země s nadějí, jež překračuje všechny konflikty a obtíže.: Betlém, u něhož sbor andělů zpíval „Sláva na výsosti Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi“ vyvstává na každém místě a ve všech dobách jako zaslíbení Božího daru pokoje- Posleství Betléma je radostná zvěst o smíření mezi lidmi, pokoje ve všech rovinách vztahů mezi jednotlivci a státy. Betlém je universální kžižovatkou, kde se mohou lidé setkávat k společnému budování světa hodného naší lidské důstojnosti a údělu. Nedávno otevřené Museum Narození Páně ukazuje, jak se slavení Kristova narození stalo součástí kultury a umění národů ve všech částech světa.

2. Pane Arafate, současně s díkem za vaše vřelé přivítání jménem Palestinské samosprávy a palestinského lidu chci vyslovit velkou radost, že zde dnes mohu být. Jak bych se opomenout modlit se, aby božský dar pokoje se stával čím dál víc skutečností pro všechny kdo žijí v této zemi, jedinečně poznamenanou Božími zásahy ? Pokoj palestinskému lidu. Pokoj všem národům celého regionu ! Nikdo nemůže přehlížet množství utrpení, jež musel palestinský lid podstoupit v uplynulých desetiletích. Vaše strádání je před očima světa. A trvalo příliš dlouho.

Svatý stolec vždy uznával, že palestinský lid má přirozené právo na domovinu a právo být schopen mírového a klidného soužití s ostatními národy této oblasti (srov apoštolský list Redemptionis Anno 20. dubna 1984). Mí předchůdci i já jsme na mezinárodním fóru opakovaně prohlašovali, že smutný konflikt ve Svaté zemi neskončí bez pevných záruk práv všech zúčastněných národů na základě mezinárodního práva a příslušných resolucí a deklarací Spojených národů.

Všichni musíme prací i modlitbou vést k úspěchu každé opravdové úsilí k nastolení pokoje v této zemi. Legitimní palestinské nároky mohou být naplněny jen na základě spravedlivého a trvalého míru dosaženého ne vynucením, ale vyjednáváním. Jen tak se Svatá země může dočkat jasné nové budoucnost, která už nebude kalena soupeřením a konflikty, ale pevně zakotvena v porozumění a spolupráci pro dobro všech. Výsledek do značné míry závisí na odvážné připravenosti těch, kdo jsou zodpovědní za osud této části světa, přijmout nové přístupy kompromisu a podřízení se požadavkům spravedlnosti.

3. Drazí přátelé, jsem si plně vědom velkých výzev, před nimiž Palestinská samospráva a palestinský lid stojí ve všech oblastech ekonomického a kulturního rozvoje. Mé modlitby patří zvláště těm Palestincům—muslimům i křesťanům—kteří jsou dosud bez vlastního domova, příslušného místa ve společnosti a možnosti normálního pracovního života. Doufám, že má dnešní návštěva uprchlického tábora Dheisheh poslouží jako připomínka mezinárodnímu společenství, že je zapotřebí rozhodného jednání k zlepšení situace palestinského lidu. Zvláště mě těší, že Spojené národy jednomyslně přijaly Resoluci o Betlému 2000, která zavazuje mezinárodní společenství k pomoci rozvoji této oblasti a k zlepšení podmínek míru a usmíření v jednom z nejmilovanějších a nejvýznačnějších míst na zemi.

Zaslíbení pokoje dané v Betlémě se pro svět stane skutečností jen tehdy, když důstojnost a práva všech lidských bytostí stvořených k Božímu obratu (srv. Gn 1, 26) budou uznávána a respektována.

Dnes i stále je palestinský lid v mých modlitbách k Tomu, který ve svých rukou drží osud světa. Kéž Nejvyšší Bůh osvěcuje, chrání a vede po cestách pokoje celý palestinský lid !