Drazí přátelé,

Je pro mě důležité, že při má pouť do rodiště Ježíše Krista při dvoutisícím výročí této mimořádné události zahrnuje i návštěvu v Dheishehi. Je velmi důležité, že se zde, blízko Betléma, setkávám s vámi uprchlíky a běženci, jakož i se zástupci organizací a služeb angažovaných ve skutečném milosrdném poslání . Během svého pontifikátu jsem se cítil blízko palestinského lidu v jeho utrpení.

Zdravím jednoho každého z vás a doufám, že má vám návštěva poskytne určitou útěchu ve vaší složité situaci. Prosím Boha, aby má návštěva pomohla přitáhnout pozornost k vašemu trvající těžké situaci. Byli jste zbaveni mnohého z toho, co představuje základní potřeby lidské osoby: vhodného bydlení, zdravotní péče, vzdělání a zaměstnání. Především s sebou nesete smutné vzpomínky na to, co jste byli nuceni nechat za sebou, nejen na hmotný majetek, ale na vaši svobodu, blízkost příbuzných a důvěrně známé okolí a kulturní tradice, které posilovaly váš osobní a rodinný život. Je pravda, že v zde v Dheisheh i v dalších táborech je dělá mnoho pro uspokojení vašich potřeb, zejména díky Podpůrné a pracovní službě Spojených národů . Zvláště mě těší účinná přítomnost Papežské mise pro Palestinu a mnoha dalších katolických organisací. Mnoho je však ještě třeba udělat.

2. Degradující podmínky v nichž musí uprchlíci často žít, dlouhodobé trvání situací, jež jsou stěží tolerovatelné v nouzových stavech nebo po krátký čas transitu spolu se skutečností, že běženci jsou povinni dlouhá léta zůstat usazeni v táborech- to jsou měřítka naléhavé potřeby spravedlivého řešení příčin, jež jsou v pozadí tohoto problému. Pouze rozhodné úsilí vůdců na Středním Východě a v celém mezinárodním společenství-inspirované vyšší vizí politiky jako služby obecnému dobru-může odstranit příčiny vaší současné situace. Volám k větší mezinárodní solidaritě a politické vůli postavit se této výzvě. Všechny, kdo pracují pro spravedlnost, aby neklesali na duchu.Vyzývám politické vůdce, aby uvedli v život již dosažené dohody a pokračovali dál cestou k míru po němž touží všichni rozumní muži a ženy, k spravedlnosti na niž mají nezcizitelné právo.

3. Drazí mladí lidé, usilujte nadále skrze vzdělání o dosažení vašeho oprávněného místa ve společnosti, navzdory potížím a handicapům s nimiž se musíte utkávat kvůli vašemu postavení uprchlíků. Katolickou církev zvláště těší, že může sloužit vznešené věci vzdělání mimořádně cenným dílem Betlémské university, založené po návštěvě mého předchůdce Pavla VI. v roce 1964.

Drazí uprchlíci, nemyslete, že vás vaše současná situace činí méně důležitými v Božích očích ! Nikdy nezapomínejte na svou důstojnost jako jeho dětí ! Zde v Betlémě bylo božské Dítě vloženo do jeslí ve stáji, pastýři z blízkých polí byli první, kdo slyšeli nebeské poselství pokoje a naděje pro svět. Boží záměry se naplnily uprostřed bídy a pokoření. [Mimo připravenou řeč papež spontánně dodal- Pastýři, kteří první slyšeli zvěst o narození Ježíše byli možná vašimi předky].

Drazí pracovníci pomocných agentur a dobrovolníci věřte v poslání, jež plníte ! Autentická a praktická solidarita s potřebnými není projevení laskavosti, ale požadavek naší sdíleného lidství a uznání důstojnosti každé lidské bytosti.

Obraťme se s důvěrou k Pánu a prosme ho, aby inspiroval ty, kdo jsou na zodpovědných místech, aby podporovali a šířili spravedlnost, bezpečí a pokoj, bez otálení a velmi praktickou cestou.

Církev bude skrze své sociální a charitativní organizace nadále na vaší straně a bude se za vaši věc přimlouvat před světem.

Bůh vám všem žehnej.