1. Mors et vita duelo conflixere mirando…
Se smrtí život utkal se
V podivuhodném zápase
Pán žití vykonal ten div,
Byl mrtev, v slávě vládne živ. ( Velikonoční sekvence)

Církev se dnes znovu v údivu zastavuje před prázdným hrobem. Jako Marie Magdalena a ostatní ženy, které přišly pomazat tělo Ukřižovaného vonnými mastmi, jako apoštolové Petr a Jan, kteří přiběhli po svědectví žen, klaní se církev před hrobem,do nějž byl Pán po ukřižování uložen.

Před měsícem, když jsem putoval do Svaté země, se mi dostalo té milosti, že jsem směl pokleknout před kamenem, který označuje místo Ježíšova pohřbu. Dnes, o velikonoční neděli, beru za svá slova nebeského posla: „Byl vzkříšen, není zde“ (Mk 16, 6). Ano, život a smrt svedly boj a Život získal věčné vítězství. Vše je opět orientováno k Životu, Věčnému Životu.

2. Victimae paschali laudes immolent christiani…
„Velikonoční oběti,
pospěšme chválu zapěti.
Beránek ovce vykoupil,
Když muka kříže podstoupil.“<>BR

Slova Velikonoční sekvence vyjadřují nádherně tajemství získané Kristovým umučením. Ukazují k síle obnovy tryskající ze Vzkříšení. Zbraněmi lásky Bůh porazil hřích a smrt. Věčný Syn, který zmařil sám sebe a stal se služebníkem poslušným až k smrti na Kříži (srov. Flp 2, 7-8) vyvrátil zlo v samých jeho kořenech tím, že kajícím srdcím otevřel cestu zpět k Otci. On je Branou Života, která o Velikonocích přemohla brány pekla. On je Branou Spásy doširoka otevřenou všem, branou Božského Milosrdenství, která vrhá nové světlo na lidskou existenci.

3. Vzkříšený Kristus ukazuje cesty naděje, po nichž můžeme společně vyjít k spravedlivějšímu světu s větší vzájemnou podporou, kde slepý egoismus hrstky lidí, který vrhá celé národy do podmínek ponižující chudoby, nepřeváží nad bolestným nářkem mnohých

Kéž poselství života zvěstované andělem u kamene odvaleného z hrobu přemůže i tvrdost našich srdcí, kéž vede o odstranění nespravedlivých bariér a podpoří plodnou výměnu mezi lidmi a kulturami. Kéž obraz nového člověka zářící z Tváře Kristovy přiměje každého, aby uznal nezcizitelnou hodnotu lidského života; kéž povzbudí účinné odpovědi na stále silněji pociťované nároky na spravedlivé a rovné příležitosti ve všech oblastech společnosti a kéž pobídne jednotlivce i státy k plnému respektu k základním a autentickými právům zakořeněným v samotné přirozenosti lidské osoby.

4. Pán Ježíš, náš Pokoj (Ef, 2, 14)

Slovo, jež jsi se stalo tělem před dvěma tisíci lety a zmrtvýchvstáním jsi porazilo hřích a smrt dej lidské rodině třetího tisíciletí spravedlivý a trvalý pokoj, doveď k šťastnému konci rozhovory lidí dobré vůle, kteří se navzdory tolika pochybnostem a obtížím snaží skončit bolestné konflikty v Africe, ozbrojené, potyčky v některých zemích Latinské Ameriky, přetrvávající napětí trápící Střední Východ, velké oblasti Asie a některé časti Evropy.. Pomoz národům překonat staré i nové spory odmítnutím postojů rasismu a xenofobie. Kéž celé stvoření zaplavené slávou Vzkříšením zaplesá neboť: „sláva Věčného Krále přemohla temnoty světa“ (Velikonoční chvalozpěv) Ano, Kristus vítězně vstal a nabídl člověku, Adamovu dědici v hříchu a smrti, nové dědictví života a slávy.

5. „ Ubi est mors stimulus tuus?

„Smrti, kde je tvá zbraň?“ (1 Kor 15, 55), volá sv. Pavel, jehož se na cestě do Damašku dotklo světlo Vzkříšeného Pána. Jeho zvolání zní stoletími jako prohlášení života celé lidské civilisaci. I my, muži a ženy jedenadvacátého století, jsme vybízeni, abychom byli pamětliví tohoto Kristova vítězství nad smrtí zjeveného jerusalémským ženám a apoštolům poté, co váhavě dorazili ke hrobu. Prostřednictvím církve dospěla zkušenost těchto očitých svědků až k nám. Je významnou součástí cesty poutníků, kteří v tomto roce Velkého Jubilea přicházejí Svatou Bránou a odchází s obnovenou odvahou k budování cest ke smíření s Bohem a svými bratry a sestrami.

Nechť je v ohnisku tohoto roku milosti slyšet hlásání Kristových učedníků jasněji a hlasitěji, společné hlásání přesahující všechna rozdělení a toužící po plném společenství:

Scimus Christum surrexisse a mortuis vere“.
„Žije náš Král, chcem žíti s ním,
slitovným Králem vítězným.“

Amen.