Dnešní doba dostává spoustu přívlastků. Mluví se o ní jako o postmoderní, zmiňována bývá globalizace, multikulturalita, mísení jednotlivých etnických skupin, mizení hranic i vytváření zcela nových, více či méně fiktivních. V mnohém pro náš čas může platit slovo "vykořeněný". Jako by společnosti, názorům, vnímání okolí i sebe sama chybělo ukotvení, místo, kam patří, zapadají.

Hledání sebe sama se tak pro každého jedince stává bytostně důležitým a podstatným. Vlastně jde o jeden z nejdůležitějších úkolů pobývání na zemi. Chybějící kořeny jsou však překážkou i v tomto tápání - znamenají spíše další matoucí činitel.

Objeví-li v sobě člověk touhu po nalezení místa, kam patří, má napůl vyhráno. A tato touha znamená především návrat - cestu zpět k věcem zdánlivě starým a zapadaným prachem, mnohem spíše však lze hovořit o věcech časem prověřených a vyzkoušených.

Jednou z nich je i úcta k svatým, která je v Katolické církvi nedílnou součástí věrouky. Přímluva, kterou svatí nabízejí, je od nepaměti vnímána jako posila na cestě k Domovu. Přesto se však během staletí kult světců měnil - jmen v martyrologiu přibývalo, náhled na svatost se měnil a kdo by třeba v současnosti znal životní osudy svatého Fiakra, Epafrodita či Maxima?

Do raného středověku lze vystopovat kořeny úcty ke čtrnácti svatým pomocníkům - svatému Achácovi, Jiljímu, Barboře, Blažejovi, Kryštofovi, Cyriakovi, Dionýzovi, Erasmovi, Eustachovi, Jiřímu, Kateřině, Markétě, Pantaleonovi a Vítovi. Naši předkové je chápali jako pomocníky v různých souženích, ochránce před pohromami a každodenními trápeními, jako pomocníky ve zvládání vlastních poranění. Právě tak jsou představováni také v knize Karmelitánského nakladatelství z pera německého benediktina Anselma Grüna Duchovní terapie a křesťanská tradice s podtitulem Čtrnáct svatých pomocníků.

Autor nabízí současnému, modernímu člověku útěchu v jeho trápení a úzkostech, jejichž vyhledávání a pojmenování velice dobře ovládá. Kniha není pouze příručkou o čtrnácti postavách, u nichž si nemůžeme být jisti ani jejich historickou věrohodností. Mnohem více ji lze charakterizovat schopností porozumět i skrytým hlubinám našeho vědomí, těm, které je někdy velice nesnadné propátrat. Ne náhodou se objevují jména C. S. Junga - zakladatele analytické psychologie - či jeho žáků. Mnohé mohou napovědět i podtituly jednotlivých kapitol: Svatý Jiljí - ponechat ránu otevřenou, Svatý Dionýz - pomocník při nesprávném myšlení, Svatá Kateřina - léčitelka ztroskotaných životních plánů či Svatý Vít - dárce nové životní energie.

Světci a jejich životní příběhy jsou předkládáni jako zdroj útěchy, jejich osudy plné bolesti a trápení dostávají ekvivalenty v dnešní zkoušené a ztrápené době. Ač jsou bolesti jejich a naše zcela rozdílné, lze velice snadno vystopovat prvky, které jsou společné. Bez pochyby jde především o touhu, která je základem života každého křesťana – touhu jít ke Kristu.

Ani této knize se však nevyhnuly dvě bolesti současné knižní produkce. Dle mého názoru ne příliš dobře zpracovaná grafická stránka knihy se odráží především na obalu. Zpracování je málo citlivé ke správné barevné kombinaci a komentář k zobrazení světců, který najdete uvnitř knihy, se neshoduje se zobrazením na přední straně knihy. Té se dá také vyčíst místy velice nekvalitní překlad, který se hemží germanismy všeho druhu. Naštěstí ani jedna z uvedených skutečností neubírají na síle sdělení, v díle obsaženém.

Těšit se tedy můžete na knížku, která se nesnaží moralizovat, poučovat, nepředkládá nikomu jako nutnost smrt pro víru. Přenáší však životní příběhy světců do současnosti - je mostem mezi stoletími, které dělí jejich a náš svět, aby se stala ukazatelem. To, kam míříme, záleží přece na nás.

Anselm Grün: Duchovní terapie a křesťanská tradice, Čtrnáct svatých pomocníků; Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří 2000; str. 77, 75,- Kč.

Autorka je moderátorkou Radia Proglas (www.proglas.cz). Radio Proglas můžete poslouchat živě i přes internet na adrese live.atlas.cz/proglas/proglas 20.asx.

Už jste se s někým pobavili na Diskuzích ChristNet.eu? Chat i seriozní debaty v jednom!