• plzeňský biskup František Radkovský, zástupce ČBK
  Pane, připojujeme se k našemu papeži Janu Pavlovi a všem kajícím křesťanům a spolu s nimi vyznáváme, že ve tvé církvi vedle světců byli a jsou mnozí křesťané, kteří nežili podle evangelia, podlehli nesnášenlivosti, způsobili rozdělení církve, používali nekřesťanských metod hájení pravdy a podíleli se na násilí či se proti násilí nepostavili, nežili z víry tak přesvědčivě, aby dovedli předat víru dalším generacím, i kněží a lidé tobě zasvěcení, kteří nedosvědčovali víru odvahou a statečností, lásku obětí a vydaností pro spásu lidí, kvůli své pohodlnosti či strachu o sebe. Odpusť, Pane, našim předkům i nám, pokud se dopouštíme podobných vin, a smiluj se nad námi.

 • předseda Ekumenické rady církví, synodní senior Pavel Smetana
  Pane Ježíši Kriste, pozval jsi nás na náročnou cestu následování. Řekl jsi: "Učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorného srdce". S hlubokou lítostí vyznáváme sami za sebe, za členy svých církví i za své předky ve víře, že jsme neměli sílu a odvahu vzít na sebe svůj kříž a následovat tě. Nemilovali jsme své nepřátele a nemodlili se za ty, kdo nás pronásledovali. Nedokázali jsme nastavit druhou tvář těm, kdo nám ublížili, a nedovedli jsme se v pravé svobodě vzdávat svých oprávněných nároků. Nenalézáme sílu ke skutečnému odpuštění, ani odvahu k novému začátku. Prosíme, abys nám odpustil nedostatek lásky, obnovil život své církve a daroval jí pravou jednotu.

 • Jan Přerovský, zástupce věřících
  Kriste, i v naší zemi jsme vždy nedovedli vidět své bratry v lidech jiných národností. Z obav o zachování vlastního národa jsme nedocenili mnohonárodnostní společenství, těžko odpouštěli bezpráví a po poslední světové válce jsme připustili řešení kolektivního odsunu Němců a Maďarů, které nebylo v souladu s láskou, které nás učíš ty. Odpusť nám, Kriste, změň naše srdce a smiluj se nad námi.

 • P. Anton Otte, zástupce Sudetoněmeckého křesťanského sdružení Ackermann-Gemeinde
  Kriste, my Němci pocházející z této země jsme si vědomi, že bezpráví nezačalo teprve v roce 1945, kdy zasáhlo tvrdě nás samotné. Že v předcházejících letech musel český národ vytrpět nemálo opovržení, ponižování, bezpráví, vykořisťování, útlaku a zločinů, že se musíme čestně postavit vůči nevšímavosti a nedostatečnému odporu našich krajanů, v mnoha případech souhlasu, ba dokonce spoluúčasti. A tak vyznáváme vinu našeho národa a prosíme - i zástupně za všechny ty, kteří toho ještě nejsou schopni - o odpuštění. Buď nám, Kriste, milosrdný, proměň naše srdce a smiluj se nad námi.

 • Olga Valeská-Kopecká, šéfredaktorka radia Svobodná Evropa
  Pane, i v dnešní době jsou mnozí z nás necitliví k chudým a potřebným, bezcitní k nenarozeným, jimž upírají právo na život, nedůslední ve výchově dětí, nepoctiví ve správě majetku ke škodě celé společnosti, bezohlední k přírodě, kterou jsi stvořil, neochotní přinášet oběti pro zdravé rodiny, které jsou základem společnosti. Odpusť nám, Pane, dej nám nové světlo i sílu a smiluj se nad námi.