Světová setkání mládeže, která mají již svoji dlouholetou tradici, se pokaždé stávají velkým překvapením. Jak je možné, že se tolik mladých setkává okolo papeže, který jim hlásá evangelium se vší krásou, ale i náročností? A vůbec, co vyprovokovalo tato pravidelná setkání Jana Pavla II. a světa mladých?

Papež sám odpovídá a říká, že mladí provokovali (Katolickou) církev. Viděl, jak jsou mnozí zubožení morálně i fyzicky a v tom slyšel otázku: „Co pro nás uděláte?“ Rozhodl se jim odpovědět.

Už zvolením kardinály Wojtyly papežem v roce 1978 se do čela církve dostal člověk s mimořádným citem pro mladé. Od začátku svého pontifikátu se s nimi často setkával a v roce 1984 pozval mladé celého světa na několik dní do Říma. Bylo to nedlouho po neúspěšném atentátu na jeho osobu, v době, kdy byl ze všech stran kritizován. I jeho přívrženci ho od takového gesta zrazovali, čekali fiasko. A ono se zatím v Římě sjelo na 300 tisíc mladých lidí. Byl to takový šok, že i představitelé italské vlády sami žádali, aby před tím velkým davem mohli vystoupit, aby nezůstali stranou.

V roce 1985 vyhlásila OSN Rok mládeže a Svatý otec vyhlášení podpořil a pozval mládež znovu do Říma a setkání se opakovalo. Když viděl, že tam je málo mimoevropanů, rozhodl se vypravit za nimi.

V té době také dostal nápad napsat mladým celého světa dopis. Nejprve pověřil biskupa Cordese, aby připravil podklady pro dopis mládeži. Než ten potřebné materiály shromáždil, měl už papež Apoštolský list mládeži napsaný.

Jan Pavel II. tedy sám svou iniciativou poháněl všechny dopředu. Prohlásil Květnou neděli za Den mládeže, stejně jako jsou v církvi věnovány dny misiím nebo malomocným. Doporučil biskupům, aby se každoročně ve svých diecézích s mládeží setkávali, a také vyhlásil Světové dny mládeže. Ty se konají jednou za dva roky, pokaždé v jiné zemi. Na tato setkání přijíždějí stovky tisíc mladých lidí. Setkání si z větší části připravují mladí sami, na programu se objevují pantomimy, moderní muzika a i jinak se mladí realizují. Především ale jde o chvíle modlitby, obrácení, naslouchání Bohu a prožívání krásy církve.

Láska papeže k mladým začala přinášet ovoce. Bohaté plody začali zakoušet i katoličtí biskupové, kteří se ujali výzev papeže a pořádají o květné neděli diecézní setkání mládeže, jezdí s mladými na světové dny a i jinak se s mladými setkávají. Tak v mnohých diecézích zaznamenali nárůst povolání do seminářů, větší odvahu mladých k nové evangelizaci a mnohá obrácení.

Tak jako v naší vlasti i v mnoha zemích jsou zřizována střediska obdobná českým centrům pro mládež. V nich se mladí zajímají o své vrstevníky, hlavně o ty potřebné a hledající. V centrech se formují další nadšenci pro práci s mládeží. To by mohla být odpověď na otázku, kterou papež četl při setkání s trpící, chudou nebo duchovně prázdnou mládeží ve světě. Mnoho aktivit v Katolické církvi stojí na mladých lidech s důvěrou, že to "nezvořou". A když zvořou, tak že se to bude zkoušet znovu.

Možná je udivující, že se na světových setkáních sejdou statisíce a papežovi tleskají. Přitom jsou jeho slova jasná, silná a často náročná. Papež totiž stojí před mladými jako velký svědek víry a proto jej mladí přijímají.

Že Duch svatý působí skrze setkání s Janem Pavlem II., zakusili jistě i mnozí z nás. I mezi námi jsou ti, kteří se na nich obrátili: z vlažných křesťanů se stali křesťané žijící podle víry, z pasivních aktivní, z ospalých věřících se stali nadšení šiřitelé evangelia. Světová setkání mládeže, to je moderní způsob pouti.

Snad by se někdo mohl zeptat: Proč zrovna papež? Jistě, jak bylo řečeno pro své svědectví, které vydává svým životem. Ale nejen proto, ale také z ještě hlubších důvodů. Papež, který se nazývá nástupce apoštola Petra nese ve své osobě veliké tajemství. Vždyť Ježíš Kristus Petra a jeho nástupce obdaroval zcela mimořádnou službou: upevňovat víru věřících a být náměstkem Krista zde na zemi. Proto o slovech papeže platí slova Ježíšova: "Kdo vám naslouchá, mně naslouchá." a "Já jsem s vámi až do konce světa" a ještě "Pas mé ovce". Když tedy slyšíme hlas Petra našich dnů, promlouvá k nám tajemně Duch Ježíše Zmrtvýchvstalého.

O našem papeži to jistě platí. On je stále věrný tomuto vyvolení. Proto ho vidíme volat: „Nebojte se Krista! Otevřte mu své srdce a svůj život. Následujte dárce života.“

Autor je tiskový mluvčí Sekce pro mládež České biskupské konference

Více informací o Světovém setkání mládeže v Římě lze nalézt v rámci sítě ChristNet.eu na www.katolik.cz/rim2000