Ze srdce vás zdravím a přeji vám jen vše dobré, požehnané - láskyplné! Dovolíte-li, rád bych se - alespoň na okamžik - a alespoň u některých vašich výtek pozastavil a uvedl je na pravou míru. Věřte mi, byl bych hodně nerad, kdyby se vás cokoli, co zde uvedu nějakým způsobem dotklo - ujišťuji vás o tom, že to není záměr a moc by mne to mrzelo!

Předem děkuji za pochopení! Jen doufám, že rovněž u Vás to - vaší reakcí Objektivní pohled na Václava Nováka - není záměr, ale řekněme třeba neznalost okolností. V opačném případě bych se totiž musel asi dosti nahněvat, a to bych nerad, zvlášť když doufám, že k tomu není důvod.

Ve svém "vystoupení" píšete, že - cituji: "Novák arcibiskupovi nepředal žádný průkazný materiál a svědky nepředstavil..."

Nevím z jakého zdroje jste čerpala a kde jste tedy přišla k informacím, které vám umožnily v této věci učinit takovýto - pro mne zcela nepřijatelný - závěr. Odpusťte mi prosím, ale vaše reakce vyznívá, jakoby jste se našich jednání s otcem arcibiskupem přímo účastnila, jinak si totiž nedokážu ani představit, jak jste k danému závěru, který jste učinila, mohla dospět.

Trvám totiž na tom, že otec arcibiskup se několikrát setkal přímo s "poškozenými - zneužitými" chlapci již před třemi léty. Už tehdy měl otec arcibiskup u sebe v trezoru - a má to tam dodnes - nejméně 3 svědectví výše zmíněných chlapců pod přísahou - ne pouze jedno, jak naprosto vědomě a zcela nepravdivě řekl v Českém Rozhlasu (ČRo)!

I v letošním roce viděl otec arcibiskup svědectví a to i taková, která před třemi léty neměl k dispozici a to jak z Holešova tak i z Napajedel. Na tom trvám. Předali jsme mu kontakty na kluky z Holešova, které - patrně díky tomu, že celou situaci neřešil tak jak měl - před třemi léty u sebe neměl a stejně tak, jsem mu ponechal i kontakt na poškozeného v Napajedlích, jehož a nejen jeho "svědectví - výpověď" držel v rukou a byl s ním tedy řádně seznámen. Dále trvám na tom, že otec arcibiskup se sešel s poškozenými jak z Holešova, tak z Napajedel ještě před podáním trestního oznámení. Toto je pravda a můžete mě mučit a já s ní neslevím!

Dále uvádíte, cituji: "…vyšetřováním policejních orgánů bude jistě velice zklamán (myslíte tím mne), protože směr jeho žaloby na Graubnera je v právu velice kuriózní...".

Odpusťte mi prosím, ale já na tom, že jsem chtěl zabránit dalšímu zneužívání chlapců (dokonce i pod 15 let), nic kuriózního neshledávám. Když to nešlo řešit na půdě církevní, zůstala už - bohužel - jen půda státní čili orgány činné v trestním řízení. Jsem plně přesvědčen o tom, že měl-li arcibiskup dostatečně průkazné, hodnověrné a několikeré svědectví o sexuálním obtěžování chlapců knězem P. Mertou - a to měl a to mi věřte prosím - měl rázně zakročit. Nejedná se totiž jen o trestuhodné počínání podle křesťanského Desatera, ale i z hlediska morálního a společenského. Je přeci arcibiskupem, pastýřem pro všechny, a že pastýř má ovcím pomáhat, má je vést, ošetřovat, chránit a to prosím bez výjimky o tom jistě není třeba diskutovat.

Zapomněl však na ty co trpí a prosí o pomoc a paradoxně pomohl tomu, který jim ubližoval, a to tak hazardním a trestuhodným způsobem, že mu ani nevadilo, že tím, co naprosto vědomě činí může zranit a nakonec i zranil další.

To, co mi tedy na otci arcibiskupovi vadilo, bylo, že zklamal důvěru postižených, že jim může a chce pomoci zvláště tehdy, kdy je tato jimi vznesená žádost naprosto oprávněná a zásah arcibiskupa víc než žádoucí - ať už si to proberete z jakéhokoli úhlu. To, že neměl dostatek odvahy učinit to, co se od něj naprosto právem očekává a co je jeho posláním a to opakovaně a vědomě. Několikrát jsem jej žádal ať se těm klukům z Holešova, ale zejména z Napajedel podívá do očí...

Jeho tendence raději to už neřešit bez ohledu na poškozené a stále poškozující - P. Merta zneužíval kluky až do posledních okamžiků před podáním trestního oznámení. A to nemluvím o případu P. Slívy - otevřený dopis poškozeného pana Janečky byl na Magazínu ChristNet.eu zveřejněn a vím i o dalších podobně zraněných srdcích poškozených víc než evidentně jednáním otce arcibiskupa Graubnera. Domnívám se, že už z výše řečeného vyplývá, že žaloba na arcibiskupa - z níž ani já sám nemám radost - je víc než na místě. I v dnešní době se však nechová jinak. Pominu-li rozhovor v ČRo, kde v mnoha věcích naprosto vědomě mluvil nepravdu, pak je tu jeho výpověď na Policii ČR v záležitosti trestního oznámení na jeho sekretáře P. Petra Gattnara, kde oba naprosto vědomě a zcela nepravdivě - lživě vypověděli, že trvají na tom, že s konkrétním obviněním na Mertu jsem arcibiskupa navštívil až začátkem června a za deset dní na to podal trestní oznámení a na tomto tvrzení nehodlají nic měnit. Ale i další věci Gattnarovy a arcibiskupovy výpovědi zde i jinde nesedí a nejsou tudíž v pravdě. Trvám na tom, že s prvním svědectvím poškozeného otcem Mertou jsem arcibiskupa navštívil už počátkem května a nebyl jsem tam sám!

Víte, je to asi takový pocit poslouchat takováto a jim podobná jejich vyjádření, jakoby popírali, že vůbec existujete a zvlášť u arcibiskupa se domnívám, že se jedná o do nebe volající počínání. Popírá-li totiž duchovní - arcibiskup Pravdu, popírá Boha a já mám za to, že pak je víc než na místě, aby splnil své mnohokrát dané - opakované slovo a odstoupil.

Kam takový arcibiskup může své stádo - církev dovést? Nejvěrněji to asi dokazují ti, kteří si říkají křesťané, ale s křesťanstvím nemají mnoho společného. Jako např. ti, kteří se ke mně nyní - právě díky podání trestního oznámení i na arcibiskupa - chovají jako ti, kteří jakoby o Kristu, morálce, lásce a jiném v životě nikdy neslyšeli. A bohužel mezi nimi je i celá řada duchovních.

Asi se budu opakovat, ale mám za to, že trestní oznámení na otce arcibiskupa z důvodu napomáhání k trestné činnosti P. Mertovi jako je pohlavní zneužívání, ohrožení mravní výchovy mládeže či omezování osobní svobody, je víc než na místě a u otce arcibiskupa ještě neoznámení trestného činu (nepomožení poškozeným ani církevní ani jinou cestou). A to nemluvím o jeho počínání dnes, které by se dalo hodnotit jako křivá výpověď (u arcibiskupa) či případně i jako pomluva.

Jsem si tedy skoro víc než jist, že postupem a závěrem vyšetřovatelů ve věci trestního oznámení na arcibiskupa zklamán nebudu. To čím jsem zklamán je jeho neustálá, permanentní snaha mne - a nejen mne - diskreditovat a zraňovat. Suspendoval-li arcibiskup P.Mertu až do vyřešení případu, měl by i on, alespoň do vyřešení případu abdikovat a přehodnotit svou pozici, a to co se od něj z titulu úřadu arcibiskupa právem očekává a kde má zcela nepochopitelné rezervy, které dokáží mnoho zranit.

Domníváte se, že pro mne, pro tak slabého a tolik chybujícího, ale přeci jen věřícího člověka, který se měl jednou stát knězem, který s arcibiskupem i jeho sekretářem byl dlouhá léta víc než dobrým kamarádem, je snadné psát to, co vám nyní píšu? Bolí mě oči, srdce, duše při pohledu na tak hroznou skutečnost, které jsem díky arcibiskupově, ale i mnoha jiných počínání dnes a denně vystaven. Věřte mi že není, není to lehké.

Snad jsem vám alespoň trochu přiblížil to, jak a proč se situace vyvíjela tak, jak se vyvíjela, tak trochu chronologicky a fakticky a pokud i přesto nepřehodnotíte svůj postoj - můj cíl nebyl vás přesvědčovat, získat na svou stranu, ale na stranu pravdy, informovat vás, je na vás jak se k tomu postavíte - pak vězte, že se na vás nebudu hněvat, a tak jako tak, mohu-li, vás požádám, jste-li věřící - o modlitbu či alespoň o vaši myšlenku. Moc mi to pomáhá a moc to všichni potřebujeme. I já vás - snad vám to nevadí - chci od této chvíle takto provázet - ve svých modlitbách a myšlenkách.

Bůh Vám žehnej!

Upozornění redakce: Václav Novák odesílal tento příspěvek z internetové kavárny, kam také vede e-mailový link uvedený v jeho jméně. Na e-maily zaslané na tuto adresu ale nemůže odpovídat.

Poznámka redakce: Toto je rubrika Areopag, kde se na způsob athénského Areopagu (viz Sk 17,19-22) volně, svobodně a slušně diskutuje na různá témata dotýkající se křesťanství. Redakce poskytuje prostor všem stranám a k příspěvkům se nijak nevyjadřuje. Články vyjadřují jen názor jejich autorů. Věříme, že i takto pomůžeme českému křesťanství.