Mezi skončením dnešní mše s kanonizační ceremonií a před modlitbou angelus Jan Pavel II. podpořil nedávno vydanou deklaraci Dominus Iesus. "Deklarace Dominus Iesus v době po II. vatikánském koncilu ukazuje, že to neznamená odepření spásy nekřesťanům, ale že nejvyšším zdrojem spásy je Kristus, ve kterém je obnovena jednota mezi Bohem a člověkem," uvedl papež.

"Na vrcholu Jubilejního roku jsem si deklarací Dominus Iesus - Ježíš je Pán - kterou jsem zvláštním způsobem schválil, přál pozvat všechny křesťany k obnovení věrnosti Kristu v radosti víry, aby mohli jednomyslně svědčit o tom, že On je i dnes i zítra "Cesta, Pravda a Život." Naše vyznání Krista jako Jediného Syna, skrze kterého můžeme vidět tvář Otce, není arogancí, která by pohrdala ostatními náboženstvími, je spíš radostným uznáním, že Kristus se nám zjevil bez jakékoli zásluhy z naší strany. A On nás současně zavázal k tomu, abychom předávali to, co jsme dostali, abychom sdělovali to, co nám bylo dáno, aby tak dar Pravdy a Lásky, kterým Bůh je, mohl patřit všem lidem.

"Spolu s apoštolem Petrem vyznáváme, že "není spásy v žádném jiném jméně. Deklarace Dominus Iesus v době po II. vatikánském koncilu ukazuje, že to neznamená odepření spásy nekřesťanům, ale že nejvyšším zdrojem spásy je Kristus, ve kterém je obnovena jednota mezi Bohem a člověkem. Bůh osvětluje každého člověka způsobem odpovídajícím jeho vnitřnímu uspořádání a jeho okolí a dává mu spásonosnou milost cestami, které zná jen On. Dokument vysvětluje základní křesťanské prvky, které nezabraňují dialogu, ale upozorňují na jeho základy, protože dialog bez základu by byl odsouzen k degeneraci do prázdného slovíčkaření.

"Totéž je pravda pro ekumenickou otázku. Jestliže dokument, spolu s II. vatikánským koncilem prohlašuje, že "jediná Kristova církev přetrvává v katolické církvi", neznamená to nedostatek ohleduplnosti vůči ostatním církvím a církevním komunitám. Toto přesvědčení je provázené vědomím, že to není lidská zásluha, ale znamení Božské věrnosti, která je silnější, než lidské slabosti a hříchy, které slavnostně vyznáváme na začátku postní doby. Katolická církev trpí - jak říká dokument- protože některé opravdové církve a církevní komunity, jejichž život obsahuje vzácné prvky spásy, jsou od ní oddělené.

"Dokument tak znovu vyjadřuje stejné ekumenické nadšení, které je v srdci mé encykliky Ut Unum Sint. Je mojí nadějí, že tato deklarace, která je pro mě tak důležitá může, po tolika chybných výkladech, převzít svou funkci osvětlení a otevřenosti. Kéž nám Maria, které nás Pán na kříži svěřil jako matce, pomáhá společně růst ve víře v Krista, vykupitele všech lidí, v naději na spásu, nabízenou Kristem každému a v lásce, která je znamením Božích dětí."

Autorka pracuje na Tiskovém středisku ČBK

/DOMINUS IESUS/... VIS 20001002 (520)