První návrh textu Ekumenické charty pro spolupráci mezi církvemi byl přeložen do dvaceti evropských jazykù a rozšířen do církví a církevních společenství. Návrh byl v uplynulých čtrnácti měsících široce diskutován na setkáních uskutečněných na místní, národní a mezinárodní úrovni. Je těžké vyčíslit všechny iniciativy, které tento projekt již inspiroval.

Návrh textu byl odeslán 25. července 1999 předsedou Rady evropských biskupských konferencí (CCEE ) všem 34 členům biskupských konferencí Rady evropských biskupských konferencí a současně Konferencí evropských církví (CEC), jejím 127 členským církvím a přidruženým organizacím. Dokument rovněž dostaly jiné evropské organizace, vždy s žádostí o komentář a návrh na úpravy. Do dnešního dne bylo shromáždìno na 150 odpovědí.

Všechny tyto odpovìdi podporují proces vytváření textu, který by vycházel ze současné ekumenické situace v Evropě, a který by obsahoval řadu společných závazků cílených na usnadňování usmíření, vzájemnou úctu a dùvěru mezi církvemi. Podle některých odpovědí by text mohl být přijat již v současné podobě. Jiní zaujímají kritické stanovisko a vyžadují více realismu a vyjasnění některých míst.

Nejtěžším aspektem, který musí návrhová komise vyjasnit, je protiklady v chápání vlastní identity církví. Nìkteří navrhují posílení ekumenických organizací a institucí; jiní tvrdí, že církve jsou v novém stadiu ekumenického procesu, ve stadiu, kdy používané struktury i metody budou muset být přepracovány.

Pro některé je Charta příliš zavazující; jiní se ptají, jak by mohlo být ovìřováno , jestli jsou podepsané závazky do života církví skutečně zaváděny. Jedna z církví na konci dlouhého výčtu kritických poznámek uvedla: "Navzdory tìmto připomínkám je vydání Ekumenické charty tak důležité, že dáváme přednost vydání společného textu, ačkoli nemůžeme souhlasit se všemi body, před tím, že by celý proces selhal a nebyl pak vydán vůbec žádný text." Jiné církve, ať už místní nebo národní, například církve v Anglii, již uvažují o připojení "appendixu" k Chartě, ve kterém by byly popsány některé praktické problémy a závazky pro jednotlivé regiony a příslušné ekumenické organizace.

Návrhová komise se sešla v Ženevì od 30. září do 3. října 2000, aby projednala text Charty ve světle odpovědí, které přišly ze všech částí Evropy, a sestavila druhý návrh textu. Tento nový dokument bude představen na zasedání společného výboru CEC - CCEE na konci ledna 2001.

Ekumenická charta by měla sehrát důležitou úlohu na Evropském ekumenickém setkání ve Štrasburku, které se koná od 17. do 22. dubna 2001. Očekává se, že proces přijímání a zavádění Ekumenické charty do života církví bude po mnoho let na programu církví, jako jasné znamení silného přání po nalezení nových cest pro dialog a smíření mezi církvemi v Evropì.

St.Gallen / Ženeva, 3.10. 2000

Autorka pracuje na Tiskovém středisku ČBK