Níže uvádíme celý text prohlášení Ecclesia libera in Bohema, jak se nám ho podařilo získat. Z e-mailu jsme odstanili jen údaje, jakou cestou se k nám e-mail dostal.

> > Od: Katte Anderson D.B. [SMTP:vokounskatka@atlas.cz]
> > Odesláno: 20. října 2000 17:15
> > Komu: AB Olomouc
> > Kopie: DCM Praha 1; DCM Plzeň 3; DCM Plzeň 2; DCM Plzeň 1; DCM
> > Ostrava-Opava; DCM Olomouc; DCM Hradec Králové; DCM České Budějovice; DCM
> > Brno; Damián Němec OP; Česká křesťanská akademie; ČBK - tiskové středisko;
> > ČBK - sekretariát; ČBK - přípravná komise plenárního sněmu; ČBK - mládež;
> > ČBK - etické forum; časopis Nové město; Csibrey; Centrum pro rodinu
> > Liberec; Centrum pro rodinu - Ostrava; Centrum pro katechezi - Ostrava; CB
> > Náchod; CASD; BTM BRNO; Bohdan Pivonka; BISKUPSTVI LITOMERICE; Biskup Petr
> > Esterka Msgr; Benediktinské arciopatství; Bastlová Helena Noemi; Balík; B.
> > Plzeň; B. Ostrava-Opava - sekr. b.; B. Ostrava-Opava - GV; B. Hradec
> > Králové; B. Č. Budějovice - Kurie; B. Brno; Augustiniáni Praha;
> > Arcibiskupský seminář Praha - rektor; Apoštolský exarchát Praha; Alverna;
> > Aleš Opatrný; Adonaj; ADCZM Rajnochovice; AB Praha - sekr. kard. Vlka; AB
> > Praha - sekr. b. Škarvady; AB Praha - sekr. b. Paďoura; AB Praha - sekr.
> b.
> > Malého; AB Praha
> > Předmět: OFICIÁLNÍ STANOVISKO K CENSUŘE MEZINÁRODNÍHO REPORTU
> >
> > Oficiální stanovisko
> > ke snaze
> > censurovat či umlčet
> > MEZINÁRODNÍ REPORT
> >
> > Vážení přátelé, drazí v Kristu,
> >
> > Rada duchovních, představitelů a starších sester Ecclesiae liberae in
> > Bohemia mne dnes na svém pravidelném zasedání pověřila vydáním tohoto
> > stanoviska.
> >
> > Jsme hluboce znepokojeni rozhodnutím car. Vlka publikovaným pod názvem
> > "Zákaz šíření tiskoviny" v Arcidiecésním zpravodaji (č.7, září 2000,
> > str.5),
> > v němž s odvoláním na kán. 823 §1 CIC zakazuje šíření MEZINÁRODNÍHO
> > REPORTU - vydávaného Ivou a Ladislavem D. Rejlovými (Triality, spol. s
> > r.o.,
> > Zámecká 175, Ronov n/D. 538 42) - v kostelích, farnostech a oficiálních
> > prostorách pokoncilní struktury katolické církve.
> >
> > Car. Vlk své rozhodnutí odůvodňuje tvrzením, že MEZINÁRODNÍ REPORT "dosud
> > bezprecedentním způsobem... útočí na diecézního biskupa, nepravdivým
> > způsobem ho osočuje a kromě toho znevažuje výchovu v Arcibiskupském
> > semináři...". Musíme upozornit, že takovéto nekonkrétní odůvodnění není
> > dostačující k odvolání se na kán. 823 §1 CIC, neboť nejsou konkretisovány
> > žádné důvody v §1 uvedené, tedy ZACHOVÁNÍ NEPORUŠITELNOSTI VÍRY A MRAVů,
> > pouze z těchto důvodů mohou církevní autority určitý spis ZAVRHNOUT. CODEX
> > IURIS CANONICI v kán. 823 §1 jasně hovoří o REPROBATIONE (zavržení),
> nikoli
> > o PROHIBITIONE - INTERDICTO (zákazu), proto formulace car. Vlka
> > "...zakazuji
> > ve smyslu kán. 823 §1 CIC..." je zavádějící a v rozporu s CIC. Protože
> > sledujeme MEZINÁRODNÍ REPORT pravidelně, musíme také upozornit, že car.
> Vlk
> > ve svém rozhodnutí o zákazu zaměňuje publikování kritiky stavu na
> Katolické
> > theologické fakultě UK v Praze, do něhož sám negativně vstoupil, když se v
> > rozporu s vysokoškolským zákonem vydával za "velkého kancléře" oprávněného
> > vetovat rozhodnutí akademického senátu fakulty, za publikování
> "znevažování
> > výchovy v arcibiskupském semináři", nad nímž mu (jako nad ubytovnou pro
> > bohoslovce) pravomoc nelze upřít. I když z věroučného hlediska nemůžeme
> > souhlasit s obsahem některých článků publikovaných v MEZINÁRODNÍM REPORTU,
> > musíme odmítnout tvrzení car. Vlka, že články v něm publikované jsou
> > "urážlivé a žurnalisticky nekompetentním způsobem nerespektující
> > novinářskou
> > etiku", naopak MEZINÁRODNÍ REPORT lze považovat za měsíčník mimořádně
> > vyvážený, usilující o nabídnutí širokého názorového spektra k předkládaným
> > tématům a články v něm publikované napomáhají v zachování konservativních
> > hodnot víry.
> >
> > V minulých měsících car. Vlk na mnoha veřejných shromážděních vyslovoval
> > "omluvy" za minulé chyby církve a volal po smíření, stejně tak deklaroval,
> > že "díky" polarisaci je v církvi prostor pro široké spektrum názorů.
> > Žonglování car. Vlka s CIC vedoucí k administrativní agresi proti
> > MEZINÁRODNÍMU REPORTU nás vede k názoru, že všechna ta slova omluv a
> > poučení
> > se z chyb minulosti byla jen prázdnou přetvářkou, kterou nelze brát vážně.
> >
> > Naše Rada členům Ecclesiae liberae in Bohemia i nadále doporučuje
> > MEZINÁRODNÍ REPORT jako zdroj nezávislých a objektivních informací a všem,
> > kdo ji ještě nečetli, i knihu Michaela D. O´Briena "Apokalypsa", vydanou
> > toutéž společností (Triality), která věrně odráží skutečný vnitřní boj v
> > církvi o zachování konservativních hodnot víry, kdy současný "zákaz"
> vydaný
> > car. Vlkem proti MEZINÁRODNÍMU REPORTU jako by vystoupil ze stránek této
> > knihy.
> >
> > Jménem Rady duchovních, představitelů a starších sester Ecclesiae liberae
> > in
> > Bohemia
> >
> > Váš služebník a spolusvědek v Kristu
> >
> > Reverend Jaroslav Ignatius Vokoun E.L.Ep.
> > President Řídící duchovní rady
> > Východoevropské misijní a informační služby
> >
> >
> > Za pravost:
> > SM Katte Anderson D.B.
> > Vokouns Mission Office - Mannheim 20.10.2000 AD
> >
> >
> > Příloha  kopie textu "zákazu" publikovaného v Arcidiecésním zpravodaji
> > č.7/2000 na str.5