Na dosavadním Ústavu jazyků a humanitních studií Univerzity Pardubice má být od příštího školního roku otevřen nový obor, tříleté presenční bakalářské studium religionistiky. Ústav bude v případě úspěchu v akreditačním řízení změněn v novou fakultu humanitních studií.

Ve druhé polovině prosince 2000 budeme informovat o výsledcích akreditačního řízení a možnostech přihlášení ke studiu.

Religionistika je nezávislým zkoumáním všech náboženských jevů. Různá náboženství se v ní popisují a srovnávají. Analyzují se metodami fenomenologie, psychologie a sociologie. K oboru také patří filosofická interpretace náboženství. Dosud je zavedeno magisterské studium tohoto oboru v Praze a Brně se zaměřením na budoucí pedagogickou a badatelskou práci. Bakalářské studium v Pardubicích se má zaměřit na praktickou religionistickou práci v terénu. Jeho absolventi by se měli uplatňovat především v odborném poradenství. Proto se chce toto studium zaměřit hlavně na aktuální jevy současné religiozity.

Z předmětů, které patří ke studiu religionistiky, můžeme zmínit např. filosofii, sociální a kulturní antropologii, dějiny náboženství, semestrální kurzy věnované jednotlivým směrům (např. judaismu, islámu, buddhismu). Větší pozornost bude věnována křesťanství a nové religiozitě. V praktickém modulu nabídneme studentům semináře, cvičení a praxe např. k problematice náboženské patologie, poradenství, publicistiky, sektářství, k souvislostem náboženství s právem a politikou apod. Povinnou součástí studia je zdokonalování v jednom živém cizím jazyce. Mezi dobrovolně volitelnými kurzy se nabízí studium pramenných jazyků k některým náboženstvím, zatím např. arabština k islámu nebo hebrejština k judaismu.

V přijímacích zkouškách se bude testem ověřovat všeobecný rozhled a religionistické znalosti na středoškolské úrovni. Uchazeči budou dotazováni na četbu populární literatury k oboru. Prodělají jazykovou zkoušku ze zvoleného živého jazyka. Rozhovorem se bude zjišťovat jejich zájem, představy o budoucím uplatnění a další předpoklady ke studiu.

Obor budou zajišťovat (částečně interně, částečně jako externí spolupracovníci) mimo jiné doc. ThDr. Ivan O. Štampach jako vedoucí oddělení religionistiky (současná religiozita, mezináboženské vztahy), Mgr. Tomáš Bubík (filosofické a etické souvislosti náboženství), PhDr. Wendy Drozenová (fenomenologie náboženství), Mgr. Jan Jandourek (sociologie náboženství), ThDr. Roman Paďouk (judaismus, islám, hebrejština, arabština), Mgr. Jiří Holba (buddhismus), Mgr. Lubomír Ondračka (hinduismus).