1. Dnes se nám narodil Spasitel (responsoriální žalm)

Touto nocí zaznívá starobylé a přitom stále nové zvěstování Pánova narození. Zaznívá těm kdo bdí, jako betlémští pastýři před dvěma tisíci let, zní těm kdo odpověděli na adventní volání a bděle čekají, aby mohli přivítat dobré zprávy, které v naší liturgii zní ve zpěvu Dnes se nám narodil Spasitel.

Křesťané bdí, celý svět bdí o této vánoční noci, která je spojena s onou nezapomenutelnou nocí loňského roku, kdy byla otevřena Svatá brána Velkého Jubilea, brána milosti široce otevřená pro všechny.

2. Je to, jako by církev každý den během Jubilejního roku stále opakovala “Dnes se nám narodil Spasitel“. Tato zvěst se svou nevyčerpatelnou mocí obnovovat nás zní opět touto svatou nocí se zvláštní silou, o Vánocích Velkého Jubilea, živá připomínka Kristova podivuhodného zrození před dvěma tisíci let, označujícího nový v dějinách nový počátek. Dnes se „Slovo stalo tělem a přebývalo mezi námi“( J 1, 14).

„Dnes“. Této noci se čas otevírá věčnosti, protože ty, Kriste, ses narodil mezi námi, přišel jsi z výsosti. Narodil ses z lůna Panny požehnané mezi ženami, ty „Syn Nejvyššího“. Jednou provždy tvá svatost posvětila všechen čas: dny, století, milénia. Svým narozením jsi proměnil čas v „dnešek“ spásy.

3. “Dnes se nám narodil Spasitel“

Slavíme této noci tajemství Betléma, tajemství nesouměřitelné noci, která je svým způsobem v čase i nad ním. Z lůna Panny se narodilo Dítě a jesličky se staly kolébkou nesmrtelného Života.

Vánoce jsou svátkem života, protože ty, Ježíši, ses narodil jako každý z nás, požehnal jsi okamžik narození, chvíli, která představuje tajemství lidského života, když spojuje námahu a očekávání, bolest a radost. To vše se odehrálo v Betlémě: Matka porodila, „na svět přišel člověk“ ( J 16,21), Syn člověka. Betlémské tajemství!

4. S hlubokým pohnutím si připomínám dny své jubilejní pouti ve Svaté Zemi. Moje myšlenky se vrací zpět ke stáji, kde mi byla dopřána milost strávit chvíli v modlitbě. V duchu objímám tuto požehnanou zemi, kterou jsem viděl kvést nezničitelnou radostí pro svět.

Se starostí pomýšlím na svatá místa, zvláště na město Betlém, kde bohužel vzhledem k obtížné politické situaci nemohou být působivé vánoční obřady slaveny s obvyklou slavnostností. Chtěl bych, aby této noci křesťanská společenství na těchto místech cítila, že jim je celá církev velmi blízko.

Jsme vám, drazí bratři a sestry, blízko ve zvláště intensivní modlitbě. Sdílíme vaši úzkost o osud celého Středního Východu. Kéž Pán slyší naše volání! Nechť z tohoto náměstí, centra křesťanského světa zaznívá andělské zvěstování pastýřům opět s novo silou. „Sláva na výsosti Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi; Bůh v nich má zalíbení“ ( Lk 2, 14).

Naší důvěrou nelze otřást, ani náš údiv nad tím, co slavíme, nemůže nikdy pominout. Dnes se narodil Ten, který přináší světu pokoj.

5. “Dnes se nám narodil Spasitel“

V jesličkách pláče Slovo. Jeho jméno je Ježíš, to znamená „Bůh spasí“, protože „on vysvobodí svůj lid z jeho hříchů“ ( Mt 1,21).

Nebyl to palác, kde se narodil Vykupitel, povolaný ustanovit věčné a universální Království. Narodil se ve stáji a když přišel mezi nás roznítil ve světě oheň Boží lásky (srov. Lk 12, 49). A ten oheň nebude nikdy uhašen.

Kéž tento oheň hoří jako plamen činné milosrdné lásky, která se projevuje v otevřenosti a podpoře mnoha našich bratří a sester těžce zkoušených nedostatkem a utrpením!

5. Pane Ježíši, když o tobě rozjímáme v tvé betlémské chudobě, učiň nás svědky tvé lásky, té lásky, která tě vedla k odložení božské slávy, abys ses narodil mezi námi a zemřel za nás.

Vylej na nás, v této poslední části Velkého Jubilea, svého Ducha, aby milost Vtělení roznítila v každém věřícím rozhodnutí velkoryseji žít nový život přijatý ve křtu.

Dej ať světlo této noci, jasnější než kterýkoliv den, osvěcuje naši budoucnost a vede kroky lidstva po cestě pokoje.

Buď, Kníže pokoje, Spasiteli dnes zrozený, se svou církví na cestách, jež se před námi otevírají v novém miléniu.

Přeložil Martin Moštěk