Uprostřed svátků jsme viděli další díl filmového zpracování bible. V mnoha okamžicích se musel bible znalý člověk obtížně orientovat. Ale film je film, a tvůrci jsou tvůrci. To v cizině i v naší televizi. Jedné scény mi tam ale bylo líto.

Apoštol Pavel je před veleradou a velekněz jej nařídí bít. Tu nařídil velekněz Ananiáš těm, kdo stáli u Pavla, aby ho udeřili přes ústa. A on se mu ozve urážkou tak tvrdou, že se člověku až zatmí před očima. Na to se Pavel k němu obrátil a řekl: "Tebe bude bít Bůh, ty obílená stěno."

Tedy jasno je člověku, který si dovede představit, co urazí Žida.  Nabílené stěny jsou stěny hrobů,  nečistých míst malomocenstvím a jinými chorobami. Zvlášť pikantní je dovětek, který je aktuální v dnešním sporu o Českou televizi:  "Sedíš zde, abys mě soudil podle Zákona, a proti Zákonu rozkazuješ, aby mě bili?"

Tedy, hájil se tím, že velekněz je sice zastáncem zákona, ale jedná nezákonně. To je trestá jej bez  výsledku soudu. To ovšem necítili okolo stojící znalci zákona.
A tak byl samozřejmě zastánci zákona kritizován.

Naprosto stejně tak, jako dnešní novináři, kteří nejsou dozajista žádní andělé. Také se nedají všechny jejich postoje zákonem obhájit. Když slyším  věty biblického textu, je mi jako bych slyšel obhájce pana generálního ředitele a jeho ředitelky v  České televizi.  Ti, co stáli u Pavla, řekli: "Troufáš si urážet Božího velekněze?"

Autoritu podle zákona zvolenou si dovoluješ napadnout? Kdes pobral rozum…? Pavel však věděl, že ta "kreatura" podle zákona dosazená, je loutkou římské moci. Pavel věděl, že autorita pastýře je autoritou, která se získává jinak, než ranami a výhrůžkami.

My také víme, že řinčení kulometem s výpověďmi a  prapodivným přízvukem zdůrazňujícím první hlásky slov, demagogickými výroky o zákoně, tím vším se autorita nevybuduje.  Pastýř všech televizáků a jeho služebníci se mají chovat jinak, než mocipáni. Oni, kteří mají v rukou moc, oni se mají dát do ústupků.

Kam mohou  ustupovat redaktoři ve velíně? Už ani do soukromí záchoda se nemohou utéci, aby se tam vykřičeli.  Pak jim rozumím, když se ozvou jako apoštol Pavel svým kritikům a mučitelům v jednom. Přesně to zní v ekumenickém textu bible (Skutky 23,2-5), ze kterého cituji, takto:  Pavel odpověděl: "Nevěděl jsem, bratří, že je to velekněz. Vím, že je psáno: "Nebudeš tupit vládce svého lidu.""

To je jasná odpověď. Já to ještě dnes nevím, zda je tento pán  legálním generálním ředitelem České televize. Je přece mnoho logických otazníků nad legitimitou samotné Rady ČT.

Tak o čem je řeč?  Proč se nezdrží pan Hodač násilí, byť snad zatím jen psychického, do doby, ve které o všem bude jednat parlament a než se zváží také i vůle statisíce lidí, kteří si myslí něco jiného než on?  Poslanci si museli vychutnat dovolenou. Oni by se nedokázali sejít dřív. Bylo by to pro ně ponížení, kdyby museli reagovat tak rychle.  Ale, zůstaňme u apoštolova sarkasmu: "No řekněte, za ty peníze…"

Autor je kazatelem Církve bratrské v Náchodě a kazatelem pověřeným Církví bratrskou pro kontakt s médii

Poznámka redakce: Toto je rubrika Areopag, kde se na způsob athénského Areopagu (viz Sk 17,19-22) volně, svobodně a slušně diskutuje na různá témata dotýkající se křesťanství. Redakce poskytuje prostor všem stranám a k příspěvkům se nijak nevyjadřuje. Články vyjadřují jen názor jejich autorů. Věříme, že i takto pomůžeme českému křesťanství.

Vyjádřete se k situaci v České televizi na Diskuzích ChristNet.eu!