Valná hromada sdružení ChristNet.eu schválila 15. ledna 2001 účetní závěrku sdružení a další dokumenty týkající se hospodaření sdružení. V následující části přinášíme všechny podstatné údaje.

Příjmy

Položka
Kč (v tisících)
Vklad členů sdružení
62
Reklama
12
Dary
20
Půjčka
9
Příjmy celkem
103

Komentář:

Vklad členů sdružení je vklad Roberta Němce. Všechny dary byly od soukromých osob, až na dar, který šel přes FIO družstevní záložnu a u kterého nejsme schopni rozpoznat, od koho přišel. Půjčku nám poskytla Marie Němcová, matka Roberta Němce, v listopadu 2000 a je splatná do konce března 2001.

Výdaje

Položka
Kč (v tisících)
Nákup majetku
63
Spotřební materiál
2
Cestovné
9
Náklady na reprezentaci
1
Ostatní služby
9
Výdaje celkem
84


Komentář:

Nákup materiálu v sobě zahrnuje především nákup dvou počítačů a jednoho mobilního telefonu. V ostatních službách se skrývají především výdaje na kopírování a na telefonování.

Příjmy - výdaje = 19 tisíc

   z toho       v hotovosti                 3
                   na bankovním účtě   16

Náklady  

Položka
Kč (v tisících)
Náklady prokazatelně vynaložené na neziskovou činnost
12
Náklady prokazatelně vynaložené na doplňkovou hospodářskou činnost
0
Režijní náklady
18
Náklady celkem 30

Režijní náklady zahrnují takové náklady, které byly vynaloženy jak na neziskovou činnost, tak na dosažení zdanitelných příjmů. Jejich rozdělení na daňovou a nedaňovou část se stanoví jako poměr mezi příjmy z neziskové činnosti a celkovými příjmy u první skupiny nákladů a jako poměr mezi příjmy z doplňkové hospodářské činnosti a celkovými příjmy u druhé skupiny nákladů.

Výnosy

Položka
Kč (v tisících)
Výnosy z neziskové činnosti (zejména dary)
20
Výnosy z doplňkové hospodářské činnosti
12
Výnosy celkem
32

Režijní náklady se tedy rozdělí v poměru 36:64 na daňovou a nedaňovou část.

Výsledek hospodaření ChristNet.eu

Položka

Nezisková činnost
- 2 979,40
Doplňková hospodářská činnost
  4 981, 40
Výsledek hospodaření celkem
  2 002

ChristNet.eu tedy dosáhl v roce 2000 zisku 2 002 Kč.

Valná hromada rozhodla o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2000 a o užití prostředků získaných odpočtem dle § 20, odst. 7 zákona o daních z příjmů takto:

       1.) Ztráta z neziskové činnosti ve výši 2 979,40 zůstane nerozdělena a převede se do dalšího období.
       2.) Zisk z doplňkové hospodářské činnosti ve výši odpočtu podle § 20, odst. 7 zákona o daních z příjmů se v roce 2001 použije ke             krytí nákladů vynaložených v rámci  neziskové činnosti ChristNet.eu.

Rozvaha

Uvedené jsou pouze položky, které v rozvaze ChristNet.eu obsahují nějaký údaj, kromě statistických řádků, a to v tisících korunách.
Aktiva
Položka
č. ř.
Stav k 1. 1.
Stav k 31. 12.
Jiný nehmotný investiční majetek
005

2
Oprávky k jinému nehmotnému investičnímu majetku
012

1
Samostatné  movité věci a soubory movitých věcí
017

47
Drobný hmotný investiční majetek
020

14
Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí
026

7
Oprávky k drobnému hmotnému investičnímu majetku
029

2
Pohledávky z emitovaných dluhopisů a jiné pohledávky
057

1
Peníze
060
62
3
Bankovní účet
062

16
Stálá aktiva celkem
001

53
Oběžná aktiva celkem
038
62
20
Úhrn aktiv
071
62
73
Pasiva
Položka
č. ř.
Stav k 1. 1.
Stav k 31. 12.
Základní jmění 073
62
62
Hospodářský výsledek
076

2
Přijaté finanční výpomoci
104

9
Vlastní zdroje celkem
072
62
64
Cizí zdroje celkem
079

9
Úhrn pasiv
111
62
73

Komentář:

Z uvedené rozvahy je vidět, že se majetek ChristNet.eu během účetního období zvýšil. Znamená to tedy, že převažovaly investice do vybavení.

Výkaz zisků a ztrát

Uvedené jsou pouze položky, které ve výkazu zisků a ztrát ChristNet.eu obsahujínějaký údaj, kromě statistických řádků, a to v tisících korunách.

Název ukazatele
č. ř.
Nezdaň. čin.
Zdaň. čin.
Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb
202

12
Přijaté příspěvky od soukromníků
211
20

Spotřeba materiálu a energie
222
1

Náklady na nakupované služby
223
15
3
Odpisy nehmotného a hmotného investičního majetku
228
6
4
Ostatní náklady
233
1

Účtová třída 6 celkem (řádek 201 až 219)
220
20
12
Účtová skupina 4 celkem (řádek 221 až 237)
238
23
7
Hospodářský výsledek po zdanění
239
- 3
5

Doplňující informace o majetku a závazcích

Účetní jednotka ChristNet.eu nemá ke dni sestavení účetní závěrky za rok 2000 žádné pohledávky ani závazky po lhůtě splatnosti. Žádný majetek, který je ve vlastnictví ChristNet.eu, není zatížen zástavním právem ani věcným břemenem. ChristNet.eu nemá žádné skutečné ani potenciální závazky, které nejsou zaneseny v účetnictví.

Informace o účetní jednotce

Pravní forma ChristNet.eu je občanské sdružení, registrované ke dni 1. 3. 2000. Sídlem sdružení je Vinařská 5/A1, Brno, od 20. listopadu 2000 Vinařská 5/A3, Brno.

Poslaním ChristNet.eu, jak vyplývá ze stanov schválených na ustavující valné hromadě a jejich změn schválených na valné hromadě 20. listopadu 2000 (až do data předložení účetní závěrky neměla účetní jednotka k dispozici jejich znění potvrzené Ministerstvem vnitra) je podpora kultury a vzdělávání prostřednictvím internetu. K naplnění tohoto cíla provozuje ChristNet.eu dva internetové sity (ChristNet.eu a Katolík.cz).

Dále ChristNet.eu provozuje jako doplňkovou hospodářskou činnost poskytování reklamy na internetu.

ChristNet.eu účtuje v soustavě podvojného účetnictví.

Všechny údaje jsou uvedeny k 31. 12. 2000, pokud není uvedeno jinak, a v českých korunách.

Další informace

Další informace o hospodaření ChristNet.eu poskytne finanční ředitel ChristNet.eu Pavel Krupička (krupicka@christnet.eu). Sponzoři ChristNet.eu mohou nahlédnout do podrobných účetních knih v sídle sdružení.

Omlouva za čtvrtletní závěrky

Omlouváme se, že jsme nebyli schopni vystavit čtvrtletní závěrky, jak jsme slíbili. Nicméně jsou k dispozici všem na vyžádání.