V průběhu posledních 23 letech pořádá komunita  modlitební setkání, která přitahují velké množství mladých lidí mj. z řad katolíků, ortodoxních, evangelikálů, luteránů a anglikánů. Poslední setkání, které se uskutečnilo na konci roku 2000 v Barceloně, svedlo dohromady 80 000 mladých lidí z východní a západní Evropy.

S touto iniciativou přišel bratr Roger Schutz (85), který stál u zrodu  ekumenické komunity. Bratr Roger odpovídá na dotazy týkající se  víry mladých lidí

Mnoho mladých přijíždí do Taizé, ležící v burgundských kopcích, protože se chtějí zúčastnit  evropských setkání. Co tito lidé hledají?

Bratr Roger: V dnešní době mnoho mladých lidí prožívá zmatek a zklamání. Vidí svou budoucnost velmi nejistě. Někteří jsou poznamenáni ranami , které utržili v dětství a dospívání.

Když se v Taizé díváme na všechny ty mladé tváře, které přicházejí nejen ze slovanských zemí, Skandinávie a Středomoří, ale také z Afriky, Latinské Ameriky a Asie, pochopíme, že přicházejí se základními otázkami lidské existence. Jaká bude moje budoucnost? Jaký má můj život smysl? Když je přijímáme jak v našich komunitách, umístěných v nejrůznějších, často nejchudších částech světa, tak během evropských setkání, snažíme se je především povzbudit k tomu, aby získali důvěru k víře.

Mnozí přicházejí ze zemí východní Evropy. Liší se v něčem od svých západoevropských přátel?

Bratr Roger: Madí lidé z východu, stejně tak jako my všichni, doufají, že se jim dostane pochopení a ocenění. Vědí, že přicházejí ze zemí, které prošly utrpením a jež se stále zmítají v nejistotě a křehké ekonomické situaci. Všichni se vzájemně nějak odlišují, někteří nás obohacují poklady svého lidství a my se od nich musíme učit.

Snažíme se věnovat zvláštní pozornost ortodoxním křesťanům z Ruska, Běloruska, Ukrajiny, Rumunska, Srbska, Bulharska a Makedonie. Tajemnství ortodoxní víry spočívá především v modlitbě, která je  otevřena kontemplaci.

Někteří lidé hodnotí dnešní mladou generaci velmi přísně a poukazují na to, že nevyznávají žádné hodnoty, nejsou zodpovědní a nemají před sebou žádnou budoucnost. Co si o tom myslíte?

Bratr Roger: Je pravda, že mladí jsou ochromeni zklamáním a někdy i skepsí, na druhou stranu však také platí, že v každém koutku země se najdou tací, kteří jsou iniciativní, tvořiví. Jsou schopni uvádět ostatní do tajů hlubokého vnitřního života a zároveň být solidární s těmi, kteří čelí ekonomickým problémům.

Když slyším tvrdá slova kritiky, vzpomenu si na slova papeže Jana XXIII., která pronesl při zahájení II. vatikánského koncilu: "Proroci zkázy spatřují v současném stavu společnosti pouze samá negativa, říkají, že se naše doba velice mění k horšímu, jako by svět měl co nevidět zaniknout."

Je jedním z tajemnství komunity v Taizé fakt, že mladí si přejí modlitební setkání v jednoduchosti a svobodě, a staví Boží slovo do samého středu? Jaká jsou ta další tajemství?

Bratr Roger: Moji bratři a já žijeme v údivu již téměř 40 let. Proč mladí z Evropy a jiných kontinentů přicházejí do Taizé? Proč jejich nadšení stále roste? Chceme být především  lidmi, kteří spíše naslouchají, než druhé duchovně vedou.

V této iniciativě nám pomáhá nespočetné množství sester: sestry sv. Ondřeje žijí v Taizé 36 let. Jsou vedené spiritualitou sv. Ignáce a připraveny pomáhat a naslouchat. Polské sestry sv. Uršuly tu také působí 4 roky.Ty se převážně věnují příchozím z východoevropských zemích.

Mladí  cítí, že jsou v Taizé vítáni. Avšak v některých farnostech tomu tak není. Nenapadá vás nějaká rada, která by pomohla farnostem k větší vstřícnosti?

Bratr Roger: Když přijde na udílení rad, cítím silné vnitřní zábrany. Je pravda, že jsme se mnoho let moji bratři a já ptali: Proč se tak mnoho mladých lidí přestalo do kostela chodit modlit? Proč je tak mnoho mladých lidí lhostejných? Během dlouhých příprav na evropská setkání, když někteří z našich bratří tráví několik měsíců ve farnostech velkých měst, jsou nám kladeny podobné otázky. Přál  bych si, aby mladí pochopili, že nás Kristus přichází osvobodit z naší osamělosti a chce nám pomoci odhalit tajemství společenství církve.

Je důležité podporovat to, co umožňuje církvi být takovou, jaká je, především znovu objevit společenství lásky, ve kterém se každý ptá sám sebe: jak chci žít den po dni v čistotě srdce?

Pro křesťany je jednodušší být ve společenství s druhými, když dobro a nestrojenost jdou ruku v ruce. Mnoho mladých říká, že se v církvi nudí, což nás zraňuje, neboť kněží i laičtí bratři dělají vše pro to, aby se cítili přijati.

Každý se může zúčastnit ztišení, které je doplněno zpívanou modlitbou. Pokud jde o nás v Taizé, zpěv a hudba jsou nezbytné pro udržení meditativního očekávání a vyjádření tajemství víry.

Od vzniku komunity v Taizé jsem si uvědomil, že zpěv vždy bude nenahraditelnou součástí modlitebních setkání komunity. Je pravda, že je nesmírně důležitá kvalita reprodukované hudby. Bůh není viditelný a stejně tak ani jeho Duch. Přesto je Bůh vždy přítomný skrze svého Ducha. Společenství s Bohem se odehrává především v kráse písní. Několik slov vyjádřených pomalu nebo zpěvem, může udržet naši touhu po společenství s Ním - velmi krátké texty, stručné meditace, které si mladí mohou odnést s sebou.

Jako např. tento krátky citát sv. Augustina: “Pane Ježíši Kriste, jsi mé vnitřní světlo, nedovol, aby ke mně promlouvala temnota, která je ve mně. Kéž přijmu tvou lásku.” Bůh nás buduje prostřednictvím zpívané modlitby, dokonce i v období zkoušek

(Zenit)