Dnes  připadá na 25. března Zvěstování Páně, ale protože spadá na týž den jako 4. postní neděle, je tento svátek, hluboce zakořeněný v tradici Božího lidu, přesunut na zítřek. Nicméně můžeme spatřit významnou souvislost mezi dnešní liturgií neděle Laetare prosycené milosrdenstvím a radostí, a mezi  Zvěstováním.

Zatímco totiž dnes téměř předem vychutnáváme světlo a radost velikonočního tajemství, slavnost Zvěstování nás přivádí zpět k prameni duchovní radosti, jímž je vtělení Božího Syna.

V myšlenkách se vracím k intenzívním chvílím slavnosti, které jsem právě v tento den mohl předsedat v Nazaretě v basilice Zvěstování. S hlubokým pohnutím jsem poklekl ve skrovné jeskyni, v níž Maria uslyšela slova anděla a pronesla své "fiat" a tím se dala plně k dispozici Boží vůli.

Chceme dnes zcela zvláště vzdávat díky Bohu za dar spásy, kterou Kristus svým Vtělením přinesl světu: Et Verbum caro factum est - a Slovo se stalo tělem. Z kontemplace tohoto tajemství mohou všichni věřící čerpat novou duchovní energii k tomu, aby hlásali Krista a neustále mu vydávali svědectví, neboť On je naše jediná spása, a aby věrně sloužili "Evangeliu života", jež nám svěřil.

Tváří v tvář kultuře smrti a útokům, které se proti životu člověka bohužel množí, ať nikdy neochabne úsilí brátnit jej v každé fázi jeho existence, od první chvíle početí až do svého skončení. Kéž lidstvo pozná nové jaro života s plným respektováním a přijetím každé lidské bytosti, na jejíž tváři září Kristův obraz!

Za to se modleme spolu s Tou, která je "živým slovem útěchy pro církev v jejím boji proti smrti" (Evangelium vitae, 105).

Po společné modlitbě Anděl Páně pak Svatý otec udělil všem přítomným své apoštolské požehnání. Potom ještě dodal:

Včera 24. března byl slaven každoroční Den modliteb a postu za misionáře-mučedníky. Tato iniciativa, organizovaná Hnutím mladých Papežských misijních děl, vybízí církevní společenství, aby si připomněli muže a ženy, kteří umřeli pro svou věrnost Kristu a evangeliu. Kéž jejich obět, spojená s Kristovou obětí, je kvasem lásky, spravedlnosti a pokoje, aby rostla v dějinách Božího království.

Vážení čtenáři, od tohoto týdne vám budeme díky laskavé pomoci české redakce Vatikánského rozhlasu přinášet pravidelně každé pondělí modlitbu Svatého otce Anděl Páně. Tento týdem vychází modlitba  mimořádně  v pondělí.