Dnes začínáme poslední úsek postního putování, které nám příští neděli dá vstoupit do Svatého týdne. Zatímco se blížíme velké události Paschy, uvědomujeme si mnohem naléhavěji Ježíšovo vybídnutí: "Kdo chce jít za mnou, ať zapře sám sebe, den co den bere na sebe svůj kříž a následuje mě."

Jan Pavel II. čte modlitbu Anděl Páně
Foto: Vittoriano Rastelli/CORBIS

Tato náročná podmínka, kterou Pán klade tomu, kdo ho chce následovat, musí utvářet křesťanský styl života, k jehož prověření nás vybízí postní doba, ale také abychom jej obnovili a prohloubili. Ježíš nepředkládá umrtvování, jež je cílem samo pro sebe. Vždyť "zapřít sám sebe a vzít na sebe kříž" znamená do všech důsledků brát svou odpovědnost před Bohem a před bližním. Boží Syn byl věrný poslání, jež mu svěřil Otec až k prolití své krve pro naši spásu. Od těch, kdo ho následují, žádá, aby to udělali podobně a dávali se bezvýhradně Bohu a bratřím.

Čerpáme-li z těchto jeho slov, objevujeme, jak je postní doba příhodným časem k prohloubení víry. Má vysokou výchovnou hodnotu, zvláště pro mladé, kteří jsou voláni, aby jasně zaměřili svůj život. Každému z nich Kristus klade na srdce: "Kdo chce jít za mnou, ať zapře sám sebe, bere na sebe svůj kříž a následuje mě."

Drazí mladí lidé, to je právě téma mého posleství k 16. Světovému dni mládeže, které se bude slavit v každé diecézi příští neděli, to je na Květnou neděli.  Kristus je náročný na své žáky a církev neváhá znovu předkládat i vám jeho evangelium "beze slev". Ti, kdo se dávají do školy Božského Mistra, objímají s láskou Kříž, který vede k plnosti života a štěstí. Což to není právě kříž, který už po patnáct let vede pouť mladých u příležitosti Světového dne mládeže?

Tento kříž, který prošel celým světem,  příští neděli na konci mše svaté na náměstí svatého Petra předají mladí z Říma mladým lidem z Toronta, kanadského města, které bude hostit světové setkání mládeže v červenci roku 2002.

Abychom se dobře připravili na tuto působivou slavnost, vyzývám vás, milovaní mladí lidé z Říma, abyste přišli sem, na náměstí svatého Petra příští čtvrtek odpoledne. Strávíme spolu chvíle modlitby, reflexí a svátku. Doufám, že vás přijde hodně a v očekávání toho setkání svěřuji vás i vaše vrstevníky ze všech národů a světadílů Nejsvětější Panně, aby vás Ona vedla na setkání se svým Synem.

Za spolupráci děkujeme české redakci Vatikánského rozhlasu.

Abychom dostáli své pověsti jako nejrychlejšího zpravodajského média z křesťanského světa, vydáváme Anděl Páně oproti původnímu plánu již v neděli.