Zatímco se chýlí ke konci tato slavná eucharistická oběť, obraťme svůj pohled k Nejsvětější Panně Marii, kterou dnes vzýváme pod náramně sladkým titulem  Mater misericordiae – Maria je Matkou milosrdenství, protože je Matkou Ježíše, v němž Bůh zjevil světu své "srdce" přetékající láskou.

Ilustrační foto: Španělská socha Panny Marie
Foto: CORBIS

A právě prostřednictvím  mateřství Panny Marie byl Boží soucit sdělen světu. Mateřství P. Marie začalo působením Ducha svatého v Nazaretě a naplnilo se ve velikonočním tajemství, když Ona byla úzce přidružena k utrpení, smrti a vzkříšení Božího Syna. U paty kříže se Madona stala Matkou Kristových učedníků, Matkou Církve i celého světa. "Mater miseridcordiae" – Matka milosrdenství.

Pak se Svatý Otec obrátil na polské poutníky:

Zdravím zde přítomné poutníky z Polska a všechny ctitele Božího Milosrdenství, kteří sledovalili tuto mši svatou prostřednictvím rozhlasu i televize. Zvláště se duchovně spojuji s krakovským kardinálem, biskupy a řeholníky i četnými věřícími, kteří jsou dnes shromáždění ve svatyni Božího Milsordenství v Lagnieviki. Během této slavnosti jsem spolu s vámi děkoval Bohu, že mi téměř před rokem udělil milost prohlásit za svatou sestru Faustinu  Kopwalskou, vyvolenou apoštolku milosrdného Krista a vyhlásit druhou neděli po velikonocích za svátek Božího milosrdenství pro celou církev.

Naplněni radostí se  dnes stavíme před Zmrtvýchvstalého a říkáme s vírou: "Ježíši, v Tebe důvěřuji!" Toto vyznání plné lásky ať je pro všechny posilou na cestách každodenního života a povzbuzením konat skutky milosrdenství pro bližní. Kéž je to poselstvím naděje pro celé nové tisíciletí.

A nyní modlitbou antifony Regina caeli (Raduj se nebes královno) chceme prosit Pannu Marii, abychom dokázali prožívat vnitřní radosrt ze vzkříšení a s nasazením spolupracovat  na uskutečnění všeobecného plánu Božího milosrdenství.

Svou homilii po výkladu liturgických textů Svatý Otec uzavíral:

Srdce Krista! Jeho Nejsvětjěší Srdce dalo lidem všechno: vykoupení, spásu, posvěcení. Z tohoto Srdce přetékajícho něhou sv. Faustina Kolwaska viděla vycházet dva paprsky, které posvěcovaly svět. Dva paprsky – jak jí sám Ježíš vysvětlil – představují krev a vodu – krev připomíná oběť na Golgotě a tajemství eucharistie; voda, podle bohatého symbolismu evangelisty Jana dává myslet na křest a dar Ducha svatého.

Skrze tajemství tohoto probodeného srdce se nepřestává  vylévat na muže a ženy naší doby osvěživý proud lásky milosrdného Boha. Kdo dychtí po autentickém a trvalém štěstí, jen zde může najít tajemství.

"Ježíši v Tebe důvěřuji! Tato modlitba, milá tolika ctitelům, dobře vyjadřuje postoj, jakým se chceme s důvěrou oddat do Tvých rukou, Pane, náš jediný Spasiteli. Ty hoříš touhou, abys byl milován, a kdo sladí své city s tvým srdcem, naučí se být budovatelem nové civilizace lásky. Prostý úkon odevzdanosti dokáže prolomit zdi temnot a smutku, pochyb a zoufalství.

Paprsky tvého  božského milosrdenství znovu dodávají naději zvláště tomu, kdo cítí, jak ho drtí vlastní hříchy. Maria, Matko milosrdenství, vypros nám, abychom dokázali uchovat stále živou důvěru v Tvého Syna, našeho Vykupitele. Pomoz nám i ty, svatá Faustino, kterou dnes připomínáme se zvláštní láskou. Spolu s Tebou chceme opakovat s pohledem upřeným na Tvář božského Spasitele: Ježíši v Tebe důvěruji.

Dnes i vždycky. Amen.

Omlouváme se čtenářům, že díky organizačním problémům zvěřejňujeme poselství Svatého Otce až dnes.

Vatikánský rozhlas zaslal promluvu jako vždy v čas.