Společné prohlášení
Papeže Jana Pavla II.
A Jeho Blaženosti Christodoulose
Arcibiskupa Athén a celého Řecka
U řečniště sv. Pavla
Apoštola národů

My, papež Jan Pavel II, biskup římský a Christodoulos, arcibiskup athénský a celého Řecka, stojíce před řečništěm na Areopagu, z něhož sv. Pavel, velký Apoštol národů „povolaný za apoštola, vyvolený ke zvěstování Božího evangelia“ ( Řím 1,1 kázal Athéňanům o Jednom Pravém Bohu, Otci, Synu a Duchu svatém a volal je k víře a pokání, zde prohlašujeme:

1. Vzdáváme díky Pánu za naše setkání a vzájemné společenství, zde v proslavených Athénách, sídle primaciálního stolce apoštolské pravoslavné řecké církve.

2. Opakujeme jedním hlasem a jedním srdcem slova Apoštola národů „Prosím vás, bratří, pro jméno našeho Pána Ježíše Krista, abyste všichni byli svorni a neměli mezi sebou roztržky, nýbrž abyste dosáhli plné jednoty smýšlení i přesvědčení.“ ( 1 Kor1, 10). Modlíme se, aby celý křesťanský svět poslechl tuto výzvu, aby tak mohl vstoupit pokoj ke „všem, kteří vzývají jméno našeho Pána Ježíše Krista“ ( 1 Kor1,2), Odsuzujeme všechny obraty k násilí, proselytismu a fanatismu ve jménu náboženství. Zvláště prohlašujeme, že vztahy mezi křesťany, ve všech jejich projevech, mají být charakterisovány upřímností, moudrostí a znalostí předmětných záležitostí.

3. Pozorujeme, že sociální a vědecký vývoj člověka nebyl doprovázen hlubším hroužením se do smyslu a hodnoty života, které jsou v každém případě Božím darem, ani analogickým chápáním jedinečné důstojnosti člověka jako bytosti stvořené k podobnosti a podle obrazu Stvořitele. Navíc ekonomický a technologický rozvoj nepřísluší rovným dílem celému lidstvu, ale patří jen velmi malé jeho části. Zlepšení životních standardů dále nepřineslo otevřenost lidských srdcí vůči bližním, kteří hladoví a jsou nazí. Jsme povoláni společně pracovat k vítězství spravedlnosti, k úlevě potřebným a službě trpícím, vždy pamětlivi slov sv. Pavla „království Boží není v tom, co jíte a pijete, nýbrž ve spravedlnosti, pokoji a radosti z Ducha svatého.“ ( Řím14, 17).

4.S bolestí hledíme na války, masakry, mučení a mučednictví, které jsou každodenní skutečností pro miliony našich bratří. Zavazujeme se usilovat o vítězství míru v celém světě, o respekt k životu a lidské důstojnosti, o solidaritu všem potřebným. S radostí se přidáváme k moha hlasům po celém světě, které vyslovují naději, že u příležitosti olympijských her konaných v roce 2004 bude oživena stará řecká tradice olympijského příměří, podle níž mají ustat všechny války a zastavit se všechen terorismus a násilí.

5. S bedlivostí a neklidem sledujeme to, čemu se říká globalisace. Doufáme, že přinese dobré plody. Chceme ovšem poukázat, že její plody budou škodlivé, pokud nebude dosaženo ve vší upřímnosti a účinnosti toho, co lze nazvat „globalisace bratrství“ v Kristu.

6. Těšíme se z úspěchu a pokroku Evropské Unie. Jednota evropského světa v jedné civilní entitě, jejíž národy neztrácejí své národní sebe-vědomí, tradice a identitu, byla vizí jejích průkopníků. Ovšem vyjevující se tendence tranformovat některé evropské země v sekulární státy bez jakéhokoliv vztahu k náboženství znamená odvolání a popření jejich duchovního dědictví. Jsme povolání zvýšit naše úsilí, aby sjednocení Evropy mohlo být dokončeno. Uděláme vše co je v naší moci, aby křesťanské kořeny Evropy a její křesťanská duše byly uchovány bez porušení.

S tímto společným prohlášením si my, papež Jan Pavel II:, biskup římský a Christodoulos arcibiskup Athén a celého Řecka přejeme „Sám náš Bůh a Otec i Ježíš, náš Pán, kéž připraví naši cestu k vám, abychom mohli bohatě růst ve vzájemné lásce mezi sebou a ke všem lidem a posílit srdce všech bezúhonných ve svatosti před naším Bohem a Otcem až přijde náš Pán Ježíš se všemi svými svatými.“ (srov. 1 Thes3,11-13). Amen

Athény, na Areopagu 4. května 2001.

Přeložil Martin Moštěk