„Blahoslavení tvůrci pokoje, neboť oni budou nazváni Božími syny“ (Mt 5, 9) Chci pozdvihnout své srdce a svůj hlas v modlitbě za mír ve Svaté zemi a ve světě. Autentický mír je darem Božím. Naše otevřenost tomuto daru vyžaduje obrácení srdce a svědomí poslušné Božího zákona.

Bože nekonečného milosrdenství a dobroty,
s vděčným srdcem se k tobě modlíme
v této zemi, jíž kdysi procházel sv. Pavel.
Hlásal národům pravdu, že Bůh v Kristu
smířil se sebou svět (srov. 2 Kor 5, 19).

Kéž se tvůj hlas rozezní v srdcích všech mužů a žen,
když je voláš, aby se vydali cestou smíření a pokoje,
a byli milosrdní, jako ty jsi milosrdný.

Pane, mluvíš slovy pokoje ve ke svému lidu
a ke všem, kdo se k tobě obrací ve svém srdci. (srov. Ž 89,5)

Modlíme se k tobě za národy Blízkého východu.
Pomoz jim svalit zdi nepřátelství a rozdělení
a společně budovat svět spravedlnosti a solidarity.

Pane, ty tvoříš nová nebesa a novou zemi. (srov. Iz 65, 17)

Svěřujeme ti mladé lidi těchto zemí.
Ve svých srdcích touží po jasnější budoucnosti,
posiluj jejich rozhodnost být muži a ženami pokoje
a hlasateli nové naděje pro své národy.

Otče, ty dáváš vyrážet spravedlnosti ze země (srov. Iz 45, 8).

Modlíme se za civilní vůdce regionu,
aby usilovali o naplnění oprávněných tužeb svých národů,
a vzdělávali mládež ve způsobech pokoje a spravedlnosti.
Inspiruj je, aby pracovali velkomyslně pro obecné dobro,
respektovali nezcizitelnou důstojnost každé osoby
a základní práva, jež mají svůj původ
v obraze a podobnosti Stvořiteli
vtištěných do jedné každé lidské bytosti.

Zvláště tě prosíme za vůdce této vznešené syrské země,
Dopřej jim moudrost, prozíravost a vytrvalost,
aby se nikdy nenechali odradit od své náročné úlohy
budovat trvalý mír po němž jejich lid touží.

Nebeský Otče, na tomto místě, kde došlo k obrácení apoštola Pavla
se modlíme za všechny, kdo věří v evangelium Ježíše Krista.
Veď jejich kroky v pravdě a lásce.
Ať jsou jedno, jako ty jsi jedno se Synem a Duchem svatým.
Kéž svědčí o pokoji, který překračuje všechno chápání (srov. Fil 4, 7)
a o světle, které triumfuje nad temnotou a nepřátelstvím, hříchem a smrtí.

Pane nebes a země, Stvořiteli jedné lidské rodiny,
modlíme se za vyznavače všech náboženství.
Nechť hledají tvou vůli s čistým srdcem,
kéž se ti klaní a uctívají tvé svaté jméno.
Veď je, aby v tobě nacházeli sílu překonávat strach a nedůvěru,
rostli v přátelství a žili spolu v harmonii.

Milosrdný Otče,
kéž všichni věřící najdou odvahu vzájemně si odpouštět,
aby staré rány mohly být uzdraveny,
a nebyly záminkou pro další utrpení v současnosti.

Kéž se toto vše stane v první řadě ve Svaté zemi,
té zemi, kterou jsi požehnal tolika znameními své prozřetelnosti,
a kde jsi se sám zjevil jako Bůh lásky.

Matce Ježíšově, vždy požehnané Panně Marii,
svěřujeme muže a ženy žijící v zemi v niž kdysi žil Ježíš.
Kéž podle jejího příkladu, naslouchají Božímu slovu,
mají respekt a soucit k druhým,
zvláště těm, kdo se od nich liší.
Kéž jsou inspirováni k jednotě srdce a mysli,
v práci pro svět, který má být pravým domovem pro všechny národy!

Salam! Salam! Salam!

Amen!

Závěrem se chci obrátit se slovem povzbuzení k zde rozmístěným Mezinárodním silám. Vaše přítomnost je znamením rozhodnosti mezinárodního společenství pomoci přiblížit den harmonie mezi národy, kulturami a náboženstvími v této oblasti. Kéž vám Všemohoucí Bůh žehná a pomáhá vám ve vašem úsilí!