Bohatý program své návštěvy Sýrie završil včera papež Jan Pavel II setkáním s mládeží v řecko-melchitské katedrále Zesnutí Panny Marie. Tam před 18 hodinou uvítal Svatého Otce patriarcha Řehoř III. Lahám a za zpěvu arabských velikonočních hymnů ho uvedl do presbytáře. Setkání se zúčastnily všechny katolické rity - arménský, chaldejský, řecký, latinský maronitský i syrský, dále byli přítomni představitelé pravoslavných církví v Sýrii. Po litaniích, čtení z 2 Tim a svědectví několika mladých, se Petrův nástupce ujal slova:

"Úryvek z listu k Timotejovi je pro vás moji mladí přátelé povzbuzením : Tohle je jisté: Když jsme s ním umřeli, budeme s ním také žít. Když vytrváme, budeme s ním také kralovat. Když ho zapřeme, zapře také on nás."

Moji drazí, žijete v době, v nichž je habaděj otázek a nejistot, ale Kristus vás volá a vzbuzuje ve vás touhu udělat z vašeho života něco velikého a krásného, a vůli jít za tímto ideálem, a odmítnutí dát se svést k prostřednosti, a odvahu vytrvale a trpělivě se zasazovat o jeho uskutečnění.

Abyste odpověděli na tohle volání, stále usilujte o důvěrný vztah k Pánu života a věrně se udržujte v jeho přítomnosti modlitbou, poznáváním Písem, eucharistickým setkáními, svátostí smíření. Tak vybudujete a posílíte svého vnitřního člověka, jak říká apoštol Pavel. Vztah k Pánu – od srdce k srdci -je také tajemstvím existence, která přináší plody, protože všechno organizuje, kolem toho, co je těžištěm pro kteroukoliv lidskou bytost, rozhovor s Tím, který je naším Stvořitelem a naším Spasitelem. Tak nebude váš život povrchní, ale hluboce zakořeněn v duchovních, mravních a lidských hodnotách, které jsou páteří jakéhokoliv bytí i života. Uvědomte si, že není možno být křesťany a přitom odmítat církev, která je založena na Ježíši Kristu. že není možno říkat o sobě, že jste věřící, aniž byste konali skutky víry, že není možno nazývat se duchovními muži a ženami, aniž byste se dali modelovat Bohem k pokornému a radostnému naslouchání jeho Duchu a k ochotě plnit jeho vůli….

Jako kdysi pohané prosili Filipa: "Pane rádi bychom viděli Ježíše" nebo osoba, kterou Pavel zahlédl ve vidění " Pomoz nám!, současní lidé chtějí při svém tápavém hledání poznat Krista, jediného Spasitele. Drazí mladí, dnes vás vyzývám, abyste mluvili o Ježíši Kristu s odvahou a věrností, zvláště svým mladým vrstevníkům. Avšak nejen mluvit o Ježíši Kristu, nýbrž především dát jim ho vidět. Když vás vaši spoluobčané vidí, jak žijete musí se ptát, co vás vede a co je zdrojem vaší radosti. Tehdy budete moci odpovědět "Pojďte a vizte!" Církev na vás velmi spoléhá, aby byl Kristus lépe poznáván a více milován. Jako u apoštolů a žen o velikonočním ránu, vaše poslání, jež je posláním všech pokřtěných, se rodí ze setkání se vzkříšeným Pánem. Láska nás nutí předávat tuto radostnou zvěst, která proměňuje náš život…

Moji drazí mladí, musíte dávat světu Boha, kterého jste objevili. Křesťanská logika je opravdu originální. Nikdo nemůže uchovat tento dar, jestliže jej sám nenabízí, nedává dál. Je to táž logika, kterou s vámi žil Božský Mistr, který se ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži. Proto ho také Bůh povýšil a dal mu jméno, nad každé jiné jméno". Ryzí plodnost jakékoliv existence prochází touto radikální zkušeností tajemství Utrpení a Vzkříšení…

Opakuji vám s velkou láskou výzvu, s níž jsem se obrátil k mladým světa u příležitosti Velkého Jubilea: " Nemějte strach být svatými nového tisíciletí! S Kristem se svatost- božský plán pro každého pokřtěného – stává uskutečnitelná… Ježíš kráčí s vámi, obnovuje vám srdce a posiluje vás silou Ducha svatého.

Z celého srdce žehnám vám i vašim rodinám. Amen.

Děkujeme české redakci Vatikánského rozhlasu za poskytnutí tohoto příspěvku,